Ceny obsahujú iba náklady potrebné na poskytovanie služieb

29.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) schválil cenu za zriadenie prístupu vo výške 798,036 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 51,730 EUR ako maximálnu cenu. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je povinná schválenú cenu účtovať po uplynutí 60 dní od doručenia potvrdenia TÚ SR. ST nie je oprávnená k schválenej cene účtovať žiadne ďalšie súvisiace jednorazové vstupné poplatky. TÚ SR tiež schválil jednorazové a mesačné ceny za služby kolokácie na trhoch č. 4 a č. 6. ST je povinná schválené ceny účtovať po uplynutí 45 dní od doručenia potvrdenia TÚ SR.
     ST nie je oprávnená k schválenej cene účtovať žiadne ďalšie jednorazové vstupné poplatky súvisiace so zriadením alebo používaním ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré nepriamo zvyšujú celkovú cenu za prenájom regulovaných služieb. Pod týmito poplatkami sa rozumejú napr. poplatok za vykonanie predbežného technického šetrenia vedenia, poplatok za vykonanie predbežného návrhu technického riešenia, poplatok za obhliadku a ďalšie poplatky súvisiace s prípravou pre zriadenie ukončovacích častí prenajatých okruhov.
     TÚ SR v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. v oboch prípadoch overil výpočet ceny, ktorú mu ST predložila na základe povinnosti, ktorú jej uložil TÚ SR. TÚ SR na základe uskutočneného overenia výpočtu konštatuje, že ST pre výpočet ceny použila metódu kalkulácie cien určenú TÚ SR v rozhodnutí a cena obsahuje iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Podľa § 12 ods. 5 posledná veta zákona o elektronických komunikáciách podnik je povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu alebo úprave cien úradom.

Oznámenia o schválení cien:
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5181  
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5231