Ceny za listy budú aj po úprave nižšie ako priemer okolitých krajín

17.08.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v súvislosti s navrhovanou úpravou cien poštových služieb urobil porovnanie cien v krajinách V4 a Rakúska. Súčasná cena listu 2. triedy je najnižšia v porovnaní s okolitými krajinami. Podľa štatistických informácií listy 1. triedy na Slovensku tvoria iba 5,93% z celkového počtu prepravovaných listov do 50 gramov. Bežní klienti – občania uprednostňujú listy 2. triedy ako lacnejšiu alternatívu. Cena listu 2. triedy bude aj po navrhovanej úprave nižšia ako je priemer krajín V4 a Rakúska spolu. Potrebné je ale dodať, že je to porovnanie produktov s rozdielnymi parametrami. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) navrhovanú úpravu cien podporuje. Súčasne by sa ceny niektorých balíkových produktov mali znížiť o 0,05, resp. 0,10 €.
     Podľa výsledkov hospodárenia SP, a.s. za obdobie rokov 2013 až 2015 znížila náklady vo všetkých kategóriách s výnimkou osobných nákladov, pričom  osobné náklady predstavujú viac ako 50 % z celkových nákladov. Vzhľadom na ich fixnú povahu a rast minimálnej mzdy dochádza k ich zvyšovaniu. KOZ SR počas medzirezortného pripomienkového konania návrh úpravy cien podporila a uviedla: „Sme toho názoru, že schválenie úpravy taríf vytvorí priaznivé podmienky na stabilizáciu zamestnanosti a zlepšenie mzdovej a sociálnej úrovne zamestnancov Slovenskej pošty, a. s., čo v konečnom dôsledku prispeje k skvalitneniu poskytovania poštových služieb.“
     Navrhované maximálne ceny zohľadňujú zvyšujúce sa jednotkové náklady v dôsledku pokračujúceho poklesu podaných, predovšetkým listových zásielok. Ceny listov sa u každej hmotnostnej kategórie do 1 kg, t.j. do 50, do 100, do 500 a do 1.000 gramov zvyšujú o 0,05 € u listov 1. a 2. triedy. Ceny vnútroštátnych listov do týchto hmotnostných kategórii sa upravovali naposledy s účinnosťou k 1.1.2013, t.j. viac ako pred tromi rokmi.
     Navrhovaná úprava maximálnych cien prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk poskytovateľa univerzálnej služby. Podľa zákona o poštových službách sa pri regulácii cien prihliada na ekonomicky oprávnené náklady a na primeraný zisk poskytovateľa univerzálnej služby a to aj v súvislosti s rozsahom a kvalitou univerzálnej služby a výhľadovými a kvalitatívnymi požiadavkami na univerzálnu službu, vyplývajúcimi z udelenej poštovej licencie alebo poštového podniku poskytujúceho poštový platobný styk.
 
Porovnanie cien produktov/listov s rozdielnymi parametrami. Ceny sú v EUR.
Krajina 2. trieda 1. trieda
Slovensko - súčasnosť 0,45 0,65
Poľsko 0,46 0,58
Maďarsko 0,48 0,64
Slovensko - návrh 0,50 0,70
Česká republika  0,59* 0,59
Rakúsko  1,00* 1,00
Priemer V4 + Rakúsko 0,61 0,70
 

 * -  v portfóliu produktov existuje iba 1. trieda