Chcete sa vyjadriť k poskytovaniu informácií a ku kvalite služieb?

30.11.2012, Tlačová správa

     Užívatelia telekomunikačných služieb majú možnosť podeliť sa s Telekomunikačným úradom SR (TÚ SR) so svojimi skúsenosťami najmä s využívaním služby pripojenia k internetu a s kvalitou poskytovaných služieb. TÚ SR zverejnil on-line dotazník, pomocou ktorého vykonáva prieskum medzi užívateľmi služby pripojenia k internetu (poznámka: prieskum bol ukončený). Cieľom prieskumu je získať prehľad o skúsenostiach užívateľov s prístupom k transparentným informáciám, súvisiacim najmä s využívaním služieb pripojenia k internetu a o ich skúsenostiach s kvalitou poskytovaných služieb. Dotazník obsahuje štrnásť otázok. TÚ SR vopred ďakuje užívateľom za zapojenie sa do prieskumu.
     TÚ SR v podmienkach všeobecného povolenia uložil povinnosti, ktorých cieľom je ochrana koncových užívateľov. Užívateľ by mal mať prístup k transparentným informáciám o kvalite poskytovaných služieb, blokovaní alebo obmedzeniach prístupu k službám a aplikáciám a o opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu poskytovaných služieb a to pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb (za účelom výberu vhodného poskytovateľa), v čase uzatvárania zmluvného vzťahu, ale aj po uzatvorení zmluvy. Poskytované informácie by mali spĺňať nasledovných päť faktorov transparentného informovania: dostupnosť, zrozumiteľnosť, zmysluplnosť, porovnateľnosť a presnosť.
     V roku 2011 bol do nového zákona o elektronických komunikáciách transponovaný nový regulačný rámec pre elektronické komunikácie. Okrem iných ustanovení regulačného rámca boli do zákona transponované ustanovenia týkajúce sa ochrany koncového užívateľa najmä články 21, 22 a 23 Smernice o univerzálnej službe a článok 7 Rámcovej smernice. Uvedené ustanovenia boli transponované najmä do zákona o elektronických komunikáciách, pričom podmienky povinností sú špecifikované v rámci všeobecného povolenia č. 1/2011 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb.