Cookies

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) postupuje podľa zákona č. 452/2022 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“). Podľa § 109 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Úrad v zmysle ustanovení zákona o elektronických komunikáciách vykonáva dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, vrátane dodržiavania ustanovenia § 109 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách, a to najmä vo vzťahu k podmienkam získavania preukázateľného súhlasu s ukladaním a získavaním prístupu k informáciám prostredníctvom súborov cookies. Napriek tomu, že v zmysle zákona o elektronických komunikáciách úrad nie je povinný zverejňovať usmernenie k predmetnej problematike, odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií vypracoval v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov stanovisko k získavaniu súhlasu podľa ustanovenia § 109 ods. 8  zákona o elektronických komunikáciách. Cieľom Úradu je touto formou preventívne usmerniť prevádzkovateľov webových stránok, aby ukladanie a získavanie prístupu k informáciám prostredníctvom súborov cookies vrátane získavania súhlasu od užívateľov, bolo správne a zákonné.

Stanovisko k získavaniu súhlasu podľa ustanovenia § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (.pdf, 1,51MB)