Definitívne zníženie prepojovacích poplatkov v pevných sieťach o 35%

06.03.2012, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 9.2.2012 uložil spoločnostiam: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom s.r.o., 4. GTS Slovakia, a.s., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. TRNAVATEL, spol. s r.o., 8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 9. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z. povinnosť účtovať od 1. marca 2012 maximálnu cenu za službu ukončovania volania pre prepojenie na miestnej úrovni vo výške 0,0050 € za minútu a cez jeden tranzit vo výške 0,0072 € za minútu v ich verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. Rozhodnutie je právoplatné. Zníženie prepojovacích poplatkov podporuje súťaž medzi operátormi, čo môže priniesť nielen širšiu ponuku služieb, ale aj znižovanie cien pre užívateľov.
     TÚ SR pôvodne rozhodnutím zo 7.11.2011 uložil uvedeným spoločnostiam účtovať vyššie uvedené ceny. Proti tomuto rozhodnutiu TÚ SR podali v zákonnej lehote rozklad spoločnosti: Orange Slovensko, Slovak Telekom, ANTIK a Slovanet. Vo veci preto musel definitívne rozhodnúť predseda TÚ SR.
     Okrem znižovania prepojovacích poplatkov v pevných sieťach TÚ SR svojimi regulačnými rozhodnutiami znižuje prepojovacie poplatky v mobilných sieťach. Začiatkom februára navrhol, aby všetci traja mobilní operátori boli povinní účtovať odo dňa 31. mája 2012 maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,0367 € za minútu. V súčasnosti mobilní operátori môžu účtovať cenu max. vo výške 0,0551 € za minútu, čo bude predstavovať zníženie poplatkov o 33,4%. Od roku 2009 TÚ SR už tri krát rozhodnutím znížil tieto ceny. Na základe regulácie sú už súčasné ceny nižšie o 44,2%, resp. o 46,5% oproti neregulovaným cenám z roku 2009. TÚ SR týmito rozhodnutiami vytvára podmienky na rozvoj súťaže medzi operátormi, na vytváranie širšej ponuky pre užívateľov a na znižovanie cien pre užívateľov.

     Služba ukončovania volania v pevnej sieti spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.