Deregulácia trhu prenosu televízneho a rozhlasového vysielania

01.07.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe odporúčania Európskej komisie (EK) o relevantných trhoch vykonal trojkriteriálny test na veľkoobchodnom trhu - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom. Trojkriteriálny test preukázal, že regulácia uvedeného trhu nie je opodstatnená. K výsledkom sa vyjadrila EK, ktorá k nim nemala žiadne pripomienky, preto TÚ SR rozhodnutím zrušil reguláciu na uvedenom veľkoobchodnom trhu, t.j. zrušil rozhodnutia o určení významného podniku a všetky uložené povinnosti. Rozhodnutie je právoplatné.
     Na veľkoobchodnom trhu - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom ide o veľkoobchodné vzťahy medzi rozhlasovými a televíznymi vysielateľmi s prevádzkovateľmi sietí, ktoré sú určené na šírenie rozhlasových a televíznych programov. Vysielatelia majú niekoľko možností šírenia svojich programov, napr. prostredníctvom siete terestriálnych vysielačov, káblových distribučných systémov, satelitu alebo IPTV.
     Na maloobchodnom trhu, ktorý nespadá ani nespadal pod ex-ante reguláciu (reguláciu zo strany TÚ SR), existujú 4 súťažné platformy (terestriálna, satelitná, káblová platforma a IPTV), z ktorých si spotrebiteľ môže slobodne vyberať. Spotrebiteľ má možnosť vybrať si spôsob príjmu signálu na základe svojich preferencií a v prípade nespokojnosti môže ľahko prejsť od jedného operátora k inému.
     TÚ SR na základe vyhodnotenia trojkriteriálneho testu došiel k záveru, že na tomto veľkoobchodnom trhu neexistujú trvalé a podstatné prekážky a súčasne tento trh je z pohľadu do budúcnosti natoľko dynamicky sa rozvíjajúci, že regulácia ex-ante na veľkoobchodnom trhu nie je opodstatnená. Na záver úrad konštatuje, že trojkriteriálny test nie je splnený, keďže kritéria trojkriteriálneho testu nie sú splnené kumulatívne a preto by predmetný trh nemal podliehať ex-ante regulácii a zároveň je ho potrebné rozhodnutím vyňať zo zoznamu relevantných trhov.
     TÚ SR na základe prvého (t.j. predchádzajúceho) kola analýzy tohto veľkoobchodného trhu určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. za podnik s významným vplyvom na predmetnom relevantnom trhu. Po predaji odštepného závodu Rádiokomunikácie, o.z. spoločnosti TBDS, a.s. a následnom zlúčení spoločnosti TBDS, a.s. s nástupníckou spoločnosťou TRI R, a.s. (dnešný Towercom) všetky práva a povinnosti prešli z titulu právneho nástupníctva na spoločnosť Towercom, a.s.
     Európska komisia prijala Odporúčanie o relevantných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (revidované odporúčanie). Revidované odporúčanie odkazuje na použitie trojkriteriálneho testu. Cieľom testu troch kritérií je určiť, či na predmetných relevantných trhoch je opodstatnená regulácia ex ante podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby. Ak by boli kumulatívne splnené všetky tri kritériá, TÚ SR by pristúpil k analýze trhu.
     Veľkoobchodný trh č. 11 - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom je služba prenosu analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ku koncovým užívateľom.