Digitálne vysielanie

Dňa 31. mája 2007 nadobudol účinnosť zákon o digitálnom vysielaní, ktorý stanovuje, že riadne digitálne televízneho terestrálne vysielanie (DVB-T) musí začať najneskôr do 31.12. 2011 a analógové televízne vysielanie (doterajší spôsob šírenia) musí byť ukončené najneskôr do 31.12. 2012.

Ďalšie dokumenty napr. štatút skupiny pre digitálne vysielanie, stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v DVB-T na Slovensku sú dostupné na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Súvisiace tlačové správy

 

RÚ povolil dva nové DVB-T vysielače

26.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. vydal individuálne povolenia pre DVB-T vysielač 4. multiplexu (MUX-u) Žilina – Krížava K39 s výkonom 10 000 W a vysielač 2. MUX-u Spišské Podhradie K55 s výkonom 81 W. Okrem toho povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielača 2. MUX-u Rožňava – Dievčenská skala K27 z 10 000 W na 20 000 W a vysielača 2. MUX-u Banská Bystrica – Laskomer K51 z 19 590 W na 26 300 W. Rozhodnutia sú právoplatné.
     Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu druhého a štvrtého multiplexu.

Zvýšenie výkonu ďalších DVB-T vysielačov

07.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu ďalších piatich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 6.3.2014.
     Vysielač 1. multiplexu (MUX-u) Poprad – Kráľova hoľa K57 má povolené zvýšenie výkonu z 3 981 W na 5 000 W. Vysielač 1. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K49 má povolené zvýšenie výkonu z 12 589 W na 20 000 W. Vysielač 4. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K32 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 19 952 W. Vysielač 4. MUX-u Banská Štiavnica - Sitno K31 má povolené zvýšenie výkonu z 12 590 W na 25 000 W. Vysielač 4. MUX-u Bardejov - Magura K46 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 15 849 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu prvého a štvrtého multiplexu.

Miestny multiplex DVB-T v Nitre

25.02.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) vydal povolenie na používanie frekvencie K52 pre účely poskytovania miestneho multiplexu DVB-T Nitra. Miestny multiplex má názov CETV. Držiteľom povolenia je spoločnosť 2M media, s.r.o. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 24.2.2014 a je platné do 31.12.2020.
     Vysielač bude umiestnený na Klokočine vo výške 220 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 30 m. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, vertikálna polarizácia, výkon ERP 1 000 W.

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov

24.02.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu šiestich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 21.2.2014.
     Vysielač verejnoprávneho multiplexu (VP MUX-u) Čadca – TVP Čadca I. K32 má povolené zvýšenie výkonu z 3 982 W na 5 743 W. Vysielač VP MUX-u Námestovo - Magurka K26 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 20 000 W. Vysielač druhého MUX-u Námestovo - Magurka K59 má povolené zvýšenie výkonu z 19 955 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Stará Ľubovňa - Kolník K24 má povolené zvýšenie výkonu z 3 163 W na 20 000 W. Vysielač VP MUX-u Žilina - Krížava K32 má povolené zvýšenie výkonu z 7 943 W na 10 000 W. Vysielač prvého MUX-u Žilina - Krížava K35 má povolené zvýšenie výkonu z 1 995 W na 6 300 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.

Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov Nitra a B. Štiavnica

17.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu prvého multiplexu. Vysielač Nitra K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 24 778 W. Vysielač Banská Štiavnica K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 31 915 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 17.12.2013.
     Spoločnosti Towercom vo svojich žiadostiach uviedla, že ukončením prevádzky televízneho analógového terestriálneho vysielača Esztergom K50 k 31.07.2013 pominul dôvod, kvôli ktorému nie je možné používať frekvenciu K50 s technickými parametrami podľa Dohody GE06. TÚ SR požiadal administráciu Maďarska o stanovisko, či v súvislosti s avizovaným opúšťaním analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku budú frekvenčné prídely v analógovom pláne Maďarska (ktorý je prílohou Dohody GE06) naďalej ochraňované v zmysle článku 12 Dohody GE06, t.j. do 17.06.2015, kedy skončí prechodné obdobie. Stanovisko administrácie Maďarska nebolo TÚ SR ku dňu vydania tohto rozhodnutia o zmene doručené. TÚ SR sa v snahe zlepšiť podmienky pre rozvoj terestriálneho digitálneho televízneho vysielania v rámci prvého multiplexu rozhodol pristúpiť k vykonaniu zmeny uvedeného individuálneho povolenia aj napriek uvedenej skutočnosti. V prípade, že bude TÚ SR doručené zamietavé stanovisko administrácie Maďarska k používaniu frekvencie K50 s technickými parametrami v zmysle Dohody GE06 počas prechodného obdobia, bude účastník konania povinný na základe výzvy TÚ SR a v lehote stanovenej TÚ SR znížiť v určenom azimute vyžiarený ERP výkon v nulovej rovine na takú hodnotu, aby bolo škodlivé rušenie analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku odstránené alebo ukončiť používanie frekvencie K50.

Zahustenie sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu

20.02.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. šestnásť povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť pokrytie signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu. Osem vysielačov, resp. televíznych prevádzačov (TVP) bude súčasťou verejnoprávneho multiplexu a rovnaký počet bude súčasťou druhého multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 19.2.2013.
     Povolené vysielače: TVP Brezová pod Bradlom K 27 s výkonom 108 W, Brezno - Skalka K 33 s výkonom 6 025 W, TVP Kapušany K 25 s výkonom 245 W, TVP Medzilaborce K 54 s výkonom 141 W, TVP Opava K 33 s výkonom 58,6 W, TVP Spišské Podhradie K 24 s výkonom 81 W, Stropkov – Baňa K 54 s výkonom 6 456 W a Žilina – Krížava K 32 s výkonom 7 943 W budú súčasťou verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Borský Mikuláš – Dubník K 56 s výkonom 19 915 W, Bralova skala K 59 s výkonom 3 785 W, TVP Dolný Kubín I. K 59 s výkonom 1 611 W, TVP Modrý kameň K 60 s výkonom 1 435 W, TVP Kapušany K 59 s výkonom 245 W, TVP Opava K 60 s výkonom 58,6 W, Stropkov - Baňa K 40 s výkonom 7 928 W a Uhrovec – Ostrý vrch K 52 s výkonom 3 148 W budú súčasťou 2. multiplexu. Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.

Vysielače pre zlepšenie pokrytia druhého a verejnoprávneho multiplexu

19.12.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť pokrytie signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Holíč K 27 s výkonom 324 W, Stará Ľubovňa - mesto K 24 s výkonom 81 W, Hriňová K 33 s výkonom 79 W, Torysa K 24 s výkonom 230 W, Nálepkovo K 25 s výkonom 154,5 W, Ždiar K 24 s výkonom 57 W budú súčasťou verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Holíč K 56 s výkonom 316 W, Hriňová K 60 s výkonom 80,9 W, Torysa K 55 s výkonom 229 W, Nálepkovo K 59 s výkonom 145,8 W a Ždiar K 55 s výkonom 57 W budú súčasťou 2. multiplexu. Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. TÚ SR ďalej povolil zmenu elevácie antén a nastaveného výkonu vysielača Bratislava – Kamzík K 27, ktorý je súčasťou verejnoprávneho multiplexu a Bratislava – Kamzík K 56, ktorý je súčasťou druhého multiplexu. Vysielač 1. multiplexu Košice K 57 sa na základe povolenia TÚ SR presúva z kóty Makovica na Dubník. Vysielač má povolený výkon 12 580 W ERP.

Miestne multiplexy DVB-T v Bardejove a v Myjave

04.10.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Bardejov a Myjava signálom miestneho multiplexu. Na vysielač Bardejov - Vinbarg má povolenie spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Vysielač bude využívať K34 s výkonom ERP 200 W. Vysielač bude vo výške 325 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 33 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 2.10.2012 a je platné do 31.8.2019. Na vysielač Myjava má povolenie spoločnosť TV SEN, s.r.o. Vysielač bude využívať K32 s výkonom ERP 1 kW. Vysielač bude vo výške 344 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 35 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 3.10.2012 a je platné do 31.7.2019.
     Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2 a/alebo MPEG-4, resp. MPEG-2 u vysielača Myjava, počet nosných 8k, resp. 2k, modulácia 64-QAM, resp. 16-QAM, ochranný interval 1/4, resp. 1/32, kódový pomer 2/3, resp. 1/2, horizontálna polarizácia.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

TÚ SR povolil DVB-T vysielač Košice – Dubník a miestny MUX Pezinok

13.09.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača Košice – Dubník, ktorý bude súčasťou 4. multiplexu. Vysielač bude využívať K22 s výkonom ERP 10 kW. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 7.9.2012 a je platné do 9.9.2029. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     TÚ SR vydal na základe žiadosti spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača Pezinok, ktorý bude súčasťou miestneho multiplexu. Vysielač bude využívať K41 s výkonom ERP 422 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 10.9.2012 a je platné do 31.8.2019. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. Základné parametre vysielania: počet nosných 2k, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia.

Informácia SOI a TÚ SR k priebehu vyšetrovania

10.08.2012, Tlačová správa

Informácia Slovenskej obchodnej inšpekcie a Telekomunikačného úradu SR k priebehu vyšetrovania plánovaného zavedenia servisného poplatku satelitnými platformami Skylink a CSlink

Zmena Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a zavedenie servisného poplatku
     Po posúdení VOP ohľadom zavedenia servisného poplatku poskytla SOI dňa 18.6.2012 vyjadrenie, v ktorom uviedla, že obchodné podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb si určuje predávajúci resp. poskytovateľ služieb, ich zmena je bežnou praktikou a ak sú zmeny vykonané korektne a týmito zmenami nedochádza k porušovaniu platnej legislatívy, možno ich realizovať. Navyše, ak vo VOP bolo vymienené právo ich zmeny, ako i zmeny cenníka, a ak k tejto zmene poskytovateľ služieb mieni v budúcnosti pristúpiť, nejedná sa o protiprávne konanie. Podstatné je, aby užívateľ bol o zmenách informovaný v dostatočnom časovom predstihu a aby užívateľovi bolo umožnené zrušiť zmluvu, ak so zmenami nesúhlasí.
     (Súhlasné stanovisko vydal aj ČTÚ v tlačovej správe z 31.7.2012, v ktorom o.i. uvádza, že jednostranná zmena zmluvných podmienok je možná za predpokladu, že s ňou je spotrebiteľ oboznámený najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny a spotrebiteľovi je daná možnosť od zmluvy bez sankcie odstúpiť; samotné zavedenie servisného poplatku nie je z hľadiska súčasne platnej právnej úpravy v rozpore so zákonom o elektronických komunikáciách.)
     Zároveň však SOI upozornila, že v predchádzajúcej verzii VOP, platných od 1.3.2008 nie je vymienená zmena cenníka. Z toho dôvodu, účtovanie poplatkov spotrebiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Towercom a registrovali kartu Skylink v čase od 1.3.2008 do 1.10.2008, je v rozpore s VOP. Jedná sa o upieranie práva spotrebiteľa, ktorý mal predmetnú službu deklarovanú a garantovanú trvale bez poplatkov pri podpise zmluvy. Títo spotrebitelia, ak nesúhlasia s VOP alebo niektorou jej časťou, majú možnosť obrátiť sa o prešetrenie celej záležitosti na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá po posúdení postúpi vec na riešenie vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu, nakoľko súčasným poskytovateľom služby Skylink je spoločnosť M77 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, ktorá prevádzkuje satelitnú platformu Skylink na území Slovenskej republiky.

Podozrenie na klamlivú reklamu
     V rámci kontroly podľa zákona o reklame SOI oslovila pisateľov podnetov ohľadne novozavedených servisných poplatkov Skylink so žiadosťou o zaslanie pôvodných reklamných materiálov prezentujúcich službu Skylink ako navždy bez poplatkov, neobmedzene bez poplatkov a pod., ak tieto majú k dispozícii.

Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti
     Tento zákon upravuje len marketing, inštaláciu, údržbu a komerčnú komunikáciu vzhľadom na koncové zariadenia a k jeho porušeniu nedošlo.

Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o elektronických komunikáciách
     Informácie o cenách sú spotrebiteľom, a teda aj koncovým užívateľom, poskytnuté korektne ešte pred uzatvorením obchodnej transakcie a v danom prípade je prípustný princíp liberalizácie cien a voľnej cenotvorby, nakoľko sa nejedná o oblasť štátom regulovaných cien.
Vo veci podozrenia na nekalú obchodnú praktiku, týkajúcu sa predaja programového balíčka GRATIS zhromaždila SOI všetky doteraz zistené podklady, ktoré postupuje vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu.

Zákon o elektronických komunikáciách
     Šíriteľ signálu – spoločnosť Towercom, ako registrovaný poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby, v súvislosti s údajným bezdôvodným rušením signálu, nekvalitou signálu atď., môže byť z hľadiska dodržiavania tohto zákona preverený Telekomunikačným úradom SR.

Zákon o vysielaní a retransmisii 
Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom
     Oblasť zabezpečenia pokrytia územia Slovenskej republiky terestriálnym signálom na príjem verejnoprávnej televízie, súvisiaca s prípadnými duplicitnými platbami koncesionárskych poplatkov, ktoré sú nútení platiť spotrebitelia na území nepokrytom terestriálnym signálom, bez inej možnosti sledovať verejnoprávnu televíziu, ako prostredníctvom spoplatneného satelitu, patrí do kompetencie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

TÚ SR povolil DVB-T vysielače pre 1. multiplex

31.07.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. 10 povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov. Povolené vysielače: Banská Bystrica - Laskomer K 49 s výkonom 50 119 W, Bardejov – Magura K 49 s výkonom 31 623 W, Bratislava – Kamzík K 44 s výkonom 50 119 W, Košice – Heringeš K 50 s výkonom 19 953 W, Lučenec – Blatný vrch K 49 s výkonom 31 623 W, Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina K 55 s výkonom 50 119 W, Poprad – Hranovnica K 41 s výkonom 50 119 W, Poprad – Kráľova hoľa K 57 s výkonom 5 012 W, Ružomberok – Úložisko K 44 s výkonom 50 119 W a Žilina – Krížava K 35 s výkonom 1 995 W budú súčasťou 1. multiplexu. Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.
     Povolenia nadobudli právoplatnosť 31.7.2012. Platnosť povolení bude do 31.5.2021. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.

Miestne multiplexy DVB-T v B. Bystrici a v Holíči

11.07.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Banská Bystrica a Holíč signálom miestneho multiplexu. Na vysielač Banská Bystrica - Sásová má povolenie spoločnosť REAL TRADING, s.r.o. Vysielač bude využívať K27 s výkonom ERP 10 W. Vysielač bude vo výške 466 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 40 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7.2012 a je platné do 30.4.2013. Na vysielač Holíč má povolenie spoločnosť Holkatel, spol. s r.o. Vysielač bude využívať K48 s výkonom ERP 50 W. Vysielač bude vo výške 166 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 46 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7.2012 a je platné do 31.5.2019.
     Vzhľadom na postupné zavádzanie DVB-T v rámci vysielacej siete 2. terestriálneho multiplexu na území frekvenčného vyhradenia Rimavská Sobota TÚ SR negarantuje nerušenú prevádzku miestneho multiplexu Banská Bystrica. Frekvencia K27 môže byť v lokalite Banská Bystrica používaná pre účely poskytovania miestneho multiplexu do doby spustenia DVB-T vysielača Poprad – Kráľova hoľa K27 do prevádzky. Prevádzku vysielača Poprad – Kráľova hoľa v súčasnosti nie je možné povoliť z dôvodu zamietavého stanoviska administrácie Maďarska k jeho prevádzke počas prechodného obdobia.
     Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, resp. 2k u vysielača Holíč, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2. Vysielač Banská Bystrica - Sásová má povolenú vertikálnu polarizáciu a vysielač Holíč horizontálnu polarizáciu.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

TÚ SR povolil DVB-T vysielače pre 4. multiplex

10.07.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. 12 povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Banská Bystrica - Laskomer K 40, Banská Štiavnica – Sitno K 31, Bardejov – Magura K 46, Bratislava – Kamzík K 39, Košice – Heringeš K 21, Lučenec – Blatný vrch K 32, Nitra – Zobor K 31, Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina K 23, Poprad – Hranovnica K 39, Poprad – Kráľova Hoľa K 22, Ružomberok – Úložisko K 46 a Žilina – Zástranie K 39 budú súčasťou 4. multiplexu.
     Vydaniu povolení predchádzalo výberové konanie. TÚ SR vydal povolenia koncom júna. Povolenia ešte nie sú právoplatné. Držiteľ povolení má možnosť podať voči rozhodnutiam rozklad. Platnosť povolení bude do 9.9.2029. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.

Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Banská Bystrica

02.07.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Banská Bystrica K 56 bude súčasťou miestneho multiplexu Banská Bystrica. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 29.6.2012. Povolenie je platné do 30.6.2013.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 35 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2 kW.

Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Trnava

19.06.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trnava K 49 bude súčasťou miestneho multiplexu Trnava. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 18.6.2012. Povolenie je platné do 30.6.2013.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 90 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2 kW.

Srbskí mediálni experti sa zaujímali o digitalizáciu TV vysielania

07.06.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) prijal skupinu srbských expertov pre mediálnu oblasť, ktorá je v rámci programu MZV SR zameraného na odovzdávanie slovenských skúseností s transformáciou a integráciou (CETIR) na študijnom pobyte na Slovensku. Slovenská republika a Česká republika sú v súčasnosti lídrami digitalizácie televízneho terestriálneho vysielania v krajinách V4. Srbskí mediálni experti sa preto zaujímali o skúsenosti TÚ SR s prechodom z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie.
     Srbských expertov zaujal rýchly začiatok digitálneho vysielania na Slovensku, ktorý umožnilo využitie frekvencií, ktoré sa pre analógové televízne terestriálne vysielanie nevyužívali. Otázky srbských expertov smerovali aj k tomu, či k prechodu prebehla informačná kampaň a či štát aj iným spôsobom podporil prechod z analógového na digitálne vysielanie. Jednou z tém bolo aj lokálne a regionálne televízne terestriálne vysielanie. Z celkového počtu 58 lokálnych a regionálnych TV staníc vysielala terestriálne analógovo necelá polovica, ostatné využívajú iné možnosti šírenia vysielania. TÚ SR napriek tomu eviduje cca. sto žiadostí o frekvencie pre miestny multiplex. Srbskí experti sa zaujímali aj o počet mobilných operátorov na Slovensku a položili otázku, prečo jeden z nich končí. Po vysvetlení, že operátor nekončí, ale končí jeho doterajšia ponuka, ich pobavilo, ako sa nechali zmiasť reklamnou kampaňou operátora.
      Na jeseň 2011 srbská vláda schválila mediálnu stratégiu, ktorej cieľom je posilnenie slobody prejavu a demokratizácie srbských médií. Ide o komplexný strategický dokument, ktorý predpokladá schválenie príslušného zákona, harmonizáciu regulácie mediálneho trhu, ako aj harmonizáciu vlastníctva médií s praxou členských krajín EÚ. Podľa srbských mediálnych expertov Srbsko uvažuje o vypnutí analógového televízneho terestriálneho vysielania v roku 2015.

Miestne multiplexy DVB-T v Košiciach a v Poprade

01.06.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Košice a Poprad signálom miestneho multiplexu. Na vysielač Košice má povolenie spoločnosť I STUDIO media s.r.o. Vysielač bude využívať K55 s výkonom ERP 400 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 7.5.2012 a je platné do 31.3.2013. Na vysielač Poprad má povolenie spoločnosť L.J. SERVICE, s.r.o. Vysielač bude využívať K44 s výkonom ERP 500 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 18.5.2012 a je platné do 31.5.2013.
     Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer vysielača Košice je 2/3 a vysielača Poprad 1/2. Vysielač Košice má povolenú horizontálnu polarizáciu a vysielač Poprad vertikálnu polarizáciu.

TÚ SR povolil ďalšie miestne multiplexy DVB-T

17.05.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti PowerCon s.r.o. prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Spišská Nová Ves signálom miestneho multiplexu. Vysielač bude využívať K32 a má povolený výkon ERP 170 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 15.5.2012 a je platné do 31.7.2018. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia.
     Už 3.5.2012 nadobudlo právoplatnosť povolenie pre spoločnosť AVIS s.r.o. na prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Nové Zámky signálom miestneho multiplexu. Vysielač bude využívať K40 a má povolený výkon ERP 2 000 W. Povolenie je platné do 31.1.2013. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2 alebo MPEG-4, počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia.

Predseda TÚ SR dostal medzinárodné ocenenie

30.04.2012, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Ladislav Mikuš dostal medzinárodné ocenenie za svoju prácu. Česká asociácia elektronických komunikácií (ČAEK) mu minulý týždeň v Prahe udelila „výročnú cenu za rok 2011 za vynikajúci prínos k dokončeniu prechodu na digitálne vysielanie a príkladnú medzinárodnú spoluprácu“.

Miestny multiplex DVB-T v Galante

17.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti AVIS s.r.o. prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Galanta signálom miestneho multiplexu. Vysielač Galanta K29 má povolený výkon ERP 2 000 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 16.4.2012 a je platné do 30.6.2013.
     Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4, počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 55 m.

« 1 2 3 4 5 6 »