Digitálne vysielanie

Dňa 31. mája 2007 nadobudol účinnosť zákon o digitálnom vysielaní, ktorý stanovuje, že riadne digitálne televízneho terestrálne vysielanie (DVB-T) musí začať najneskôr do 31.12. 2011 a analógové televízne vysielanie (doterajší spôsob šírenia) musí byť ukončené najneskôr do 31.12. 2012.

Ďalšie dokumenty napr. štatút skupiny pre digitálne vysielanie, stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v DVB-T na Slovensku sú dostupné na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Súvisiace tlačové správy

 

TÚ SR povolil vysielanie DRM+

12.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal povolenie Rozhlasu a televízii Slovenska na vysielanie DRM+ (Digital Radio Mondiale+) v Bratislave. Vysielač bude umiestnený na budove Slovenského rozhlasu a bude využívať frekvenciu 98,9 MHz. Vysielanie programov Slovenského rozhlasu vo formáte DRM+ bude prebiehať v čase od 18,00 do 6,00 hod. Maximálny povolený výkon ERP vysielača je 100 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 12.4.2012 a je platné do 31.3.2022.
     TÚ SR povolil systém zdrojového kódovania MPEG-4, HE-AA C v.2. Základné parametre: mód robustnosti E, modulácia 16-QAM, kódové rýchlosti 186,4 kHz, kódový pomer 1/2, výška antény nad terénom 80 m, vertikálna polarizácia.

Miestny multiplex DVB-T v Bobrove

05.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil Richardovi Hrubjakovi prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Bobrov signálom miestneho multiplexu. Vysielač Bobrov K53 má povolený výkon ERP 500 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 5.4.2012 a je platné do 31.3.2019.
     Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2, vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 30 m.

Priame televízne prenosy z parlamentných volieb

12.03.2012, Tlačová správa

     Povolenia pre prenosové vozy, ktoré zabezpečovali televízne prenosy z parlamentných volieb prostredníctvom satelitu (SNG) mali slovenské a české spoločnosti. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pred parlamentnými voľbami vydal za účelom priameho prenosu z parlamentných volieb krátkodobé povolenia Českej televízii, CET 21 a KIT digital Czech. Okrem uvedených krátkodobých povolení majú celoročné povolenia TV JOJ, TV Markíza, STV a TA3.

Najvyšší podiel zmluvného príjmu TV a R dosiahlo satelitné pripojenie

13.02.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) poskytol Európskej komisii údaje o počte účastníckych prípojok k televíznemu (TV) a rozhlasovému (R) vysielaniu k 30.6.2011, z ktorých vyplýva, že najviac účastníkov má TV a R príjem zmluvne zabezpečený prostredníctvom satelitu (DVB-S). Počet účastníkov dosiahol 800 812, čo predstavuje 52% podiel z celkového počtu účastníkov. Druhý najvyšší podiel 38%, 591 680 účastníkov, dosiahlo pripojenie prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS). Z uvedeného počtu aktívnych KDS prípojok bolo 143 489 aktívnych digitálnych (DVB-C) prípojok. IPTV mala 102 990 aktívnych prípojok a MMDS 49 615 aktívnych prípojok.
     Okrem toho malo 331 277 účastníkov mobilných sietí GSM/UMTS, aspoň raz v sledovanom období, aktivovanú službu mobilnej TV prostredníctvom pripojenia na sieť internet. TÚ SR poskytli údaje telekomunikační operátori.

Podiel TV a R príjmu na základe zmluvy

TÚ SR povolil päť vysielačov pre miestne multiplexy DVB-T

12.01.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti T – Video Agency, s.r.o. povolenia na prevádzkovanie piatich DVB-T vysielačov, ktoré budú poskytovať programové služby v rámci miestnych multiplexov. Vysielač Borský Mikuláš – Dubník K51 má povolený výkon ERP 10 kW, vysielač Bratislava – Kamzík K55 má povolený výkon ERP 1 kW, vysielač Jaslovské Bohunice K59 má povolený výkon ERP 500 W, vysielač Skalica K51 má povolený výkon ERP 100 W a vysielač Žilina – Veľké Hradisko K28 má povolený výkon ERP 400 W. Povolená je vertikálna polarizácia. TÚ SR vydal povolenia na základe žiadosti spoločnosti T – Video Agency už v decembri 2011. Povolenia sú platné do 30.11.2012.

Štvrtý multiplex začne do 31.8.2012 s pokrytím min. 46,5%

21.12.2011, Tlačová správa

     Podľa právoplatných povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií, napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uviesť sieť 4. multiplexu do komerčnej prevádzky 31.8.2012 a signál v tom čase pokryje 46,5 % obyvateľstva. K 31.12.2012 bude pokrytie 61 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Sú to záväzky, ktoré na seba prevzal držiteľ povolení v priebehu výberového konania. Povolenia sú platné do 9.9.2029.
     K 31.12.2012 Towercom, a.s. poskytne minimálne tieto služby: EPG (elektronický programový sprievodca), MHP (e-government, on-line nakupovanie), OTA SW aktualizácia. Towercom, a.s. je povinný zaplatiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 4. multiplex 500 100 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení). Rozhodnutia budú v plnom znení zverejnené na stránke TÚ SR. Konkrétne technické parametre jednotlivých vysielačov budú obsahovať povolenia na prevádzku vysielačov. Technické parametre vysielačov TÚ SR zverejňuje na svojej stránke.
     Držiteľ povolení je víťazom výberového konania. Viac informácií o podmienkach, výsledku výberového konania a o potrebe novelizovať zákon je dostupných na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5101 Informácie o stave súťaže na veľkoobchodnom trhu so službami prenosu rozhlasového a televízneho vysielania poskytujúcimi vysielací obsah koncovým užívateľom a ďalšie spresnenia informácií sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5111

Nepravdivé tvrdenia denníka SME

16.12.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa ostro ohradzuje voči nepravdivým a tendenčným informáciám, ktoré boli publikované 16.12.2011 v denníku SME na strane 8 s názvom Towercom má monopol. Informácie v publikovanom článku navodzujú dojem, že TÚ SR sa regulácie vzdal a digitálny televízny signál na celom Slovensku bude šíriť jediná firma. Mnohé z publikovaných informácií sú nepravdivé alebo zavádzajúce.
     TÚ SR sa regulácie nevzdal. Veľkoobchodný trh so službami prenosu rozhlasového a televízneho vysielania poskytujúcimi vysielací obsah koncovým užívateľom Európska komisia (EK) vyradila zo zoznamu trhov (2007/879/ES) určených na reguláciu ex ante (regulácia smerom dopredu), ktorú na Slovensku vykonáva TÚ SR. TÚ SR na základe toho vykonal predpísaný trojkriteriálny test. TÚ SR dospel k záveru, že prvé kritérium nie je splnené, pretože v súčasnosti existuje na príslušnom trhu 16 spoločností, ktoré poskytujú analógové alebo digitálne služby pozemného prenosu vysielania. Navyše 7 televíznych vysielacích spoločností a 15 rozhlasových vysielacích spoločností poskytujú prenos vysielacieho obsahu koncovým užívateľom samostatne. TÚ SR taktiež zistil, že ani druhé kritérium nie je splnené a poukazuje na zvýšenú dôležitosť konkurenčných prenosových platforiem (satelit, DSL, káblové siete). EK vec preskúmala a rozhodnutím Komisie v prípade SK/2010/1075 súhlasila so zisteniami bez akýchkoľvek pripomienok. Informácia o údajnom monopole spoločnosti Towercom je aj na základe vyššie spomenutého rozhodnutia EK nepravdivá.
     Nepravdivé je aj tvrdenie SME, podľa ktorého sa mali pochybnosťami skončiť predchádzajúce výberové konania. Predchádzajúce výberové konania neboli spochybnené žalobou ani rozhodnutím súdu. Ďalším nepravdivým tvrdením je, že TÚ SR pripustil neférovú súťaž. Kritériá výberu stanovil zákon o digitálnom vysielaní a proces výberového konania upravuje zákon o elektronických komunikáciách. TÚ SR konal podľa platných zákonov. TÚ SR pripomenul, že kontinuálne zotrváva v názore potreby novelizácie zákona o digitálnom vysielaní. Zákon by nemal určovať kritériá výberového konania, ale mal by ich stanovovať TÚ SR, podobne ako je to v prípade frekvencií pre telekomunikačných operátorov. Zákonom stanovené kritériá sú historicky prekonané, ako napr. projekt podpory prístupu divákov k tzv. set-top-boxom, čo malo význam v dobe zavádzania prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Predchádzajúce vedenie TÚ SR sa pokúsilo nedokonalosti v zákone naprávať stanovením kritérií nad rámec zákona, čo malo za následok prerušenie výberového konania súdom. TÚ SR sa voči rozsudku súdu odvolal, ale neuspel. Na základe tejto skúsenosti nasledujúce výberové konania obsahovali kritériá stanovené zákonom.

Víťazom výberového konania na 4. multiplex je Towercom

15.12.2011, Tlačová správa

     Víťazom výberového konania na frekvencie pre 4. multiplex je spoločnosť Towercom, a.s. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledku výberového konania, ktorú výberová komisia odovzdala Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR). TÚ SR vydá víťazovi povolenia, ktorými mu pridelí frekvencie. Do povolení budú premietnuté záväzky, ktoré víťaz uviedol vo svojej ponuke. TÚ SR zverejní právoplatné povolenia na internete. TÚ SR zotrváva v názore, že zákon o digitálnom vysielaní je potrebné novelizovať. Zákon by nemal určovať kritériá výberového konania, ale mal by ich stanovovať TÚ SR, podobne ako je to v prípade frekvencií pre telekomunikačných operátorov. Zákonom stanovené kritériá sú historicky prekonané, môžu znevýhodňovať a odradzovať nových záujemcov o frekvencie pre DVB-T a DVB-T2.
     Výberová komisia vyhodnotila ponuky podľa kritérií stanovených vo výzve. Členovia výberovej komisie zhodne skonštatovali nesplnenie záväznej požiadavky na predloženú ponuku, ktorá bola stanovená vo výzve na predkladanie ponúk. Na základe nesplnenia záväznej požiadavky výberová komisia vylúčila spoločnosť TELECOM CORP. a.s. z výberového konania. Vylúčenému účastníkovi výberového konania TÚ SR podľa zákona konanie o jeho žiadosti zastaví. TÚ SR nemá zákonné právo prehodnocovať výsledok výberového konania. Úspešnému účastníkovi výberového konania TÚ SR vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií.
     Kritériá výberu stanovil zákon o digitálnom vysielaní a proces výberového konania upravuje zákon o elektronických komunikáciách. Výberové konanie bolo technologicky neutrálne, umožňovalo štandard DVB-T aj DVB-T2 a rovnako metódu MPEG-2 alebo MPEG-4 alebo inú technologicky vhodnú metódu. TÚ SR už v minulosti upozorňoval na potrebu novelizácie zákona. Predchádzajúce vedenie TÚ SR sa pokúsilo nedokonalosti v zákone naprávať stanovením iných kritérií, čo malo za následok prerušenie výberového konania zo strany súdu. TÚ SR sa voči uzneseniu súdu odvolal, ale neuspel. Na základe tejto skúsenosti nasledujúce výberové konania kopírovali kritériá stanovené zákonom.
     V termíne do 21.11.2011 do 13:30 hodiny osobne doručili Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) svoje žiadosti a ponuky títo záujemcovia: TELECOM CORP. a.s. a Towercom, a.s. TÚ SR v záujme transparentnosti, nad rámec zákonných povinností, aktívne informoval novinárov o zložení výberovej komisie a verejne odovzdal neotvorené a nepoškodené ponuky výberovej komisii. O termíne verejného odovzdávania ponúk vopred informoval verejnosť.
     Ponuky vyhodnotila päťčlenná výberová komisia, ktorej členov podľa zákona vymenoval predseda TÚ SR. Členmi výberovej komisie neboli úradníci, t.j. administratívni zamestnanci TÚ SR, ale podľa zákona bezúhonné a odborne spôsobilé osoby – špecialisti z oblasti správy frekvenčného spektra, štátneho dohľadu a práva s príslušným vzdelaním a praxou. Členovia výberovej komisie podľa zákona poskytli predsedovi TÚ SR písomné čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú podmienky stanovené zákonom.
     TÚ SR na základe žiadostí dvoch spoločností si splnil svoju povinnosť podľa § 32 ods. 6 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Zverejnením výzvy 26.10.2011 začalo výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Veľkoobchodný trh so službami prenosu rozhlasového a televízneho vysielania poskytujúcimi vysielací obsah koncovým užívateľom je neregulovaný, na Slovensku 16 spoločností poskytuje služby pozemného prenosu vysielania viď rozhodnutie Európskej komisie.

O frekvencie na 4. multiplex majú záujem dve spoločnosti

21.11.2011, Tlačová správa

     V termíne do 21.11.2011 do 13:30 hodiny osobne doručili Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) svoje žiadosti a ponuky títo záujemcovia: TELECOM CORP. a.s. a Towercom, a.s. Uvedení záujemcovia reagovali na výzvu na predloženie ponúk do výberového konania, ktorú 26.10.2011 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom periodiku (Hospodárske noviny) a na internete - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290.
     TÚ SR odovzdá neotvorené a nepoškodené ponuky výberovej komisii. O termíne verejného odovzdávania ponúk bude TÚ SR včas informovať. Výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií stanovených vo výzve. Kritériá výberu vychádzajú zo zákona o digitálnom vysielaní a zákona o elektronických komunikáciách. Podľa zákona je TÚ SR viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešnému účastníkovi výberového konania TÚ SR vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií.
     Na vyhodnotenie ponúk TÚ SR zriadil výberovú komisiu, ktorá musí mať podľa zákona najmenej päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval predseda TÚ SR. Členmi výberových komisií nie sú úradníci, ale podľa zákona bezúhonné a odborne spôsobilé osoby. Výberová komisia je zložená z piatich bezúhonných a odborne spôsobilých odborníkov TÚ SR. Podľa zákona osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi TÚ SR písomné čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky stanovené zákonom. Ak po začatí výberového konania člen výberovej komisie prestane spĺňať podmienky stanovené zákonom, je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu TÚ SR a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti výberovej komisie. Predseda TÚ SR vymenuje za člena výberovej komisie inú osobu, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom a ktorá poskytne o tom písomné čestné vyhlásenie.
     Zverejnením výzvy začalo výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačnej siete štvrtého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií, napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb. Jednou z podmienok spustenia vysielania je používanie metódy MPEG-2 alebo MPEG-4 alebo inej technologicky vhodnej metódy.

V súčasnosti je možný krátkodobý príjem vzdialených staníc

15.11.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) informuje širokú verejnosť, že vďaka inverznému počasiu v Európe v posledných dňoch dochádza ku krátkodobému, občasnému rušeniu miestnych rozhlasových a televíznych staníc vzdialenými stanicami. Rušenie je spôsobované prírodným javom, ktorý umožňuje krátkodobý príjem rozhlasu a televízie na stovky kilometrov, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať TÚ SR.
     Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje príjem miestnych rozhlasových a televíznych staníc a na strane druhej teší záujemcov o diaľkový príjem a rádioamatérov. Záujemcovia o diaľkový príjem uverejňujú na špecializovaných internetových portáloch svoje „úlovky“, napr. v Krakove bol zaznamenaný príjem digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T) z vysielača v Berlíne, t.j. zo vzdialenosti cca 530 km. Dňa 4.11.2011 rádioamatéri zo Slovenska nadväzovali spojenia v pásme 50 MHz (pôvodné 1. TV pásmo) s rádioamatérmi z Fínska vzdialenými cca 1500 km. Na nadviazanie spojenia stačil výkon 3W a dipól.
     Vo všeobecnosti sa občania v prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu môžu obrátiť na TÚ SR, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad a chcú nahlásiť rušenie rozhlasu alebo televízie, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára. Bližšie informácie o postupe a kontakty sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=64  

Skúšobné vysielanie DVB-T v Bobrove, v Holíči a na Skalnatom plese

10.11.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T) v Bobrove spoločnosti TV ORAVIA s.r.o., v Holíči spoločnosti Holkatel, spol. s r.o. a na Skalnatom plese spoločnosti AVIS s.r.o. Povolenia sú právoplatné.
     Skúšobné vysielanie DVB-T v Bobrove na K 53 je platné do 31.3.2012, má povolenú vertikálnu polarizáciu a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 100 W. Skúšobné vysielanie DVB-T v Holíči na K 23 je platné do 30.6.2012, má povolenú horizontálnu polarizáciu a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 50 W. Skúšobné vysielanie DVB-T na Skalnatom plese, K 28 je platné do 30.9.2012, má povolenú vertikálnu polarizáciu a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3 162 W.

Začalo výberové konanie na 4. multiplex

26.10.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dnes zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom periodiku (Hospodárske noviny) a na internete - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvu na predloženie ponúk do výberového konania. Kritériá výberu vychádzajú zo zákona o digitálnom vysielaní a zákona o elektronických komunikáciách. Uchádzači môžu získať najviac bodov za plánované pokrytie signálom. Žiadosť a ponuka musí byť doručená TÚ SR osobne alebo poštou najneskôr do 21.11.2011 do 13:30 hodiny na adresu TÚ SR.
     Zverejnením výzvy začína výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačnej siete štvrtého terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorej bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií, napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb. Jednou z podmienok spustenia vysielania je používanie metódy MPEG-2 alebo MPEG-4 alebo inej technologicky vhodnej metódy. Jedným z kritérií výberu je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. TÚ SR stanovil jej výšku tak, aby nespôsobila nezáujem potenciálnych uchádzačov, t.j. na 500 tis. eur.

Výberové konanie na 4. multiplex začne v najbližších dňoch

18.10.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) niekoľkokrát informoval verejnosť o voľných frekvenciách pre ďalšie multiplexy. Dve spoločnosti písomne deklarovali záujem o pridelenie týchto frekvencií. TÚ SR nemôže nechať ladom frekvencie, o ktoré je záujem, ale je podľa zákona povinný vyhlásiť výberové konanie. Výberové konanie začne výzvou na predkladanie ponúk. Nový multiplex môže prispieť k rozvoju konkurenčného prostredia a bude príležitosťou aj na rozšírenie ponuky televíznych programov pre divákov.
     Dňa 18.10.2011 sa v TÚ SR konal workshop k príprave výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa budú prideľovať frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. TÚ SR na workshope prezentoval svoj zámer a vypočul si názory odbornej verejnosti. Multiplex bude určený pre pokrytie celého územia Slovenskej republiky, t.j. budú k dispozícii frekvencie pre všetky územia frekvenčných vyhradení. Hodnotiace kritériá budú stanovené podľa zákona o digitálnom vysielaní. TÚ SR plánuje začať výberové konanie už v priebehu nasledujúceho týždňa.

TÚ SR povolil pilotné vysielanie DRM+ v Bratislave

12.10.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal povolenie Rozhlasu a televízii Slovenska na pilotné vysielanie DRM+ (Digital Radio Mondiale+) v Bratislave. Vysielač bude umiestnený na budove rozhlasu a bude využívať frekvenciu 98,9 MHz. Podľa podmienok licencie vydanej Radou pre vysielanie a retransmisiu pilotné vysielanie DRM+ bude prebiehať v čase od 18,00 do 6,00 hod. Maximálny povolený výkon ERP vysielača je 200 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 10.10.2011. Povolenie je platné do 30.11.2011.
     TÚ SR povolil systém zdrojového kódovania MPEG-4, HE-AA C v.2. Základné parametre: mód robustnosti E, modulácia 4-QAM, 16-QAM, kódové rýchlosti 37,3 – 186,4 kHz, kódový pomer 1/2, výška antény nad terénom 80 m, vertikálna polarizácia.

Workshop k príprave výberového konania na 4. multiplex

11.10.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na workshop k príprave výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa budú prideľovať frekvencie vo frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Workshop sa bude konať 18.10.2011 o 10,00 hod. v zasadačke TÚ SR, Továrenská č. 7, Bratislava.

TÚ SR uvažuje o prideľovaní frekvencií v elektronickej aukcii

04.10.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uvažuje, že ešte v tomto roku vyhlási výberové konanie na pridelenie frekvencií v pásmach 800 (tzv. digitálna dividenda) a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Elektronická aukcia by mohla prebehnúť v 1. štvrťroku 2012, pričom TÚ SR uvažuje elektronickou aukciou prideľovať abstraktné bloky frekvencií. V súčasnosti prebiehajú rokovania s ministerstvami dopravy a financií o navýšení rozpočtu TÚ SR, čo je nevyhnutné na realizáciu elektronickej aukcie. TÚ SR ďalej plánuje vhodným nastavením podmienok výberového konania prioritne dosiahnuť pokrytie širokopásmovým prístupom k internetu na miestach, kde pokrytie v súčasnosti ešte nie je. TÚ SR zároveň uvažuje, že pridelí účastníkovi aukcie, ktorý v Slovenskej republike ešte nemá frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz, aj frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz, čím plánuje posilniť súťaž na trhu.

Žiadna spoločnosť nemá garantovaný monopol na DVB-T

27.09.2011, Tlačová správa

     Vzhľadom na dezinformácie publikované v niektorých médiách, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) informuje odbornú i laickú verejnosť, že žiadna spoločnosť nemá zákonom ani iným spôsobom garantovaný monopol na prevádzku DVB-T multiplexov. Slovenská republika má podľa medzinárodnej dohody Ženeva 2006 (GE06) na digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) k dispozícii celkovo osem celoplošných multiplexov, z toho sedem v UHF a jeden vo VHF pásme. Z ôsmich multiplexov má spoločnosť Towercom pridelené frekvencie pre jeden úplný, jeden neúplný celoplošný multiplex a jeden multiplex pre šírenie verejnoprávnych médií. Zo zostávajúcich piatich multiplexov budú vyhotovené ďalšie DVB-T a DVB-T2 vysielacie siete. Frekvencie, z ktorých budú pozostávať tieto siete, bude TÚ SR prideľovať vo výberových konaniach, ktoré v budúcnosti vyhlási. TÚ SR dostal dve žiadosti o pridelenie frekvencií pre ďalší celoplošný multiplex DVB-T, resp. DVB-T2 a na základe prejaveného záujmu pripravuje výberové konanie.

Skúšobné vysielanie DVB-T2 z vysielača Borský Milkuláš

26.09.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti Towercom, a.s. skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie (DVB-T2). Povolený vysielač Borský Mikuláš bude využívať K66. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 23.9. 2011. Povolenie je platné do 31.10.2011.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 alebo MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 32k, modulácia 256-QAM, ochranný interval 1/16, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, výška antény nad terénom 60,91m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3 100 W.

TÚ SR víta prípadný poslanecký prieskum na jeho pôde

26.09.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) víta iniciovanie poslaneckého prieskumu na pôde TÚ SR. Všetky právoplatné povolenia, vrátane ich zmien, sú transparentne dostupné na internete a o ich zmenách TÚ SR transparentne informoval na začiatku augusta. Po viac ako mesiaci boli v médiách publikované jednostranné názory, ktoré mali vyvolať pochybnosti o zmenách povolení pre 1. multiplex (MUX) DVB-T. TÚ SR postupoval podľa platného zákona o elektronických komunikáciách a verí, že to potvrdí aj výsledok poslaneckého prieskumu. Ak by boli aj naďalej nejasnosti, tak TÚ SR nemá problém sám sa obrátiť na prokuratúru, aby preverila zákonnosť jeho postupu. Spoločnosť Towercom má z celkového počtu osem celoplošných MUXov pridelený jeden úplný a jeden neúplný celoplošný MUX a prevádzkuje MUX určený pre verejnoprávne médiá (RTVS).
     TÚ SR podľa zákona pridelil frekvencie pre 1. MUX víťazovi výberového konania. Tento MUX bol podľa zákona a národnej stratégie pre širokopásmový prístup zostavený z frekvencií, ktoré sa nepoužívali pre analógové televízne terestrálne vysielanie. Spustenie 1. MUXu si z uvedeného dôvodu nevyžadovalo vypínanie analógových vysielačov. TÚ SR vydal povolenia pre 1. MUX s platnosťou podľa záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie (RRC-06), ktorú organizovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) v roku 2006, t.j. do konca mája 2015. Táto doba platnosti bola stanovená už vo výzve na predkladanie ponúk do výberového konania, ktorú podpísal predchádzajúci predseda TÚ SR Branislav Máčaj. Pridelenie povolení na kratší čas by bolo právne neodôvodniteľné, podľa platnej judikatúry NS SR (3Sž 50/2009-46). Zákonný dôvod na skoršie odňatie frekvencií neexistoval. TÚ SR po rozhodnutí Európskej komisie zo 6.5.2010 o harmonizovanom využívaní pásma 800 MHz a po uznesení vlády Slovenskej republiky č. 136/2011 k Národnej stratégii pre širokopásmový prístup, inicioval rokovania s držiteľom povolení o skoršom vrátení frekvencií (pásmo 800 MHz – tzv. digitálna dividenda). Tieto frekvencie budú pridelené úspešným uchádzačom vo výberovom konaní. Jedným z cieľov budúceho využitia pridelených frekvencií bude zabezpečenie pokrytia miest, kde ešte v súčasnosti nie je dostupný širokopásmový internet. TÚ SR robí všetko preto, aby ich operátori mohli začať využívať už v roku 2012. Podľa skúsenosti zo zahraničia, čím skôr začne výberové konanie, tým väčší je záujem a trhová cena frekvencií je vyššia. Držiteľ povolení žiadal za predčasné vrátenie frekvencií od štátu kompenzáciu vo forme finančného plnenia alebo vo forme náhradných frekvencií a predĺženia platnosti povolení. Zákon ani schválený návrh nového zákona nepočítajú s vytvorením finančnej rezervy, z ktorej by bolo možné takúto kompenzáciu realizovať. V pripomienkovom konaní neprešiel TÚ SR navrhovaný rádiokomunikačný účet, z prostriedkov ktorého sa mohol aj tento prípad riešiť. Držiteľ povolení následne predložil žiadosť o zmenu povolení podľa § 32 ods. 26 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách a zároveň podľa novely tohto zákona z mája 2011 požiadal o predĺženie platnosti povolení pre 1. MUX. Vzhľadom na to, že neexistoval žiaden zákonný dôvod na zamietnutie žiadosti, tak TÚ SR na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia zmenil a predĺžil platnosť doby, na ktorú boli frekvencie pridelené. V prípade 1. MUXu nejde o úplný MUX, držiteľ povolenia nemal a naďalej nemá frekvenciu pre územie frekvenčného vyhradenia Nitra. Úhrada za predĺženie vymedzenia frekvencií bol stanovená podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách (novelizované znenie zákona). Stanovenie úhrady je zdôvodnené v právoplatných rozhodnutiach, ktoré sú transparentne dostupné na internete. TÚ SR poskytol spoločnosti frekvencie, ktorých trhová cena je podstatne nižšia, ako cena frekvencií ktoré získal späť. Dôkazom toho je aj plánovaný príjem do štátneho rozpočtu zo strany Ministerstva financií SR za pridelenie frekvencií. TÚ SR s týmito frekvenciami, vzhľadom na ich využiteľnosť v najbližšom období, nepočítal pri prideľovaní vo výberových konaniach. TÚ SR počíta s inými frekvenciami a na základe prejaveného záujmu pripravuje výberové konanie na ďalší celoplošný MUX.

Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Trnava

13.09.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti REGIO BROADCAST, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trnava K 33 bude súčasťou miestneho multiplexu Trnava. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 26.8.2011. Povolenie je platné do 30.4.2018.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti REGIO BROADCAST, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 110 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 966 W.

« 1 2 3 4 5 6 »