Digitálne vysielanie

Dňa 31. mája 2007 nadobudol účinnosť zákon o digitálnom vysielaní, ktorý stanovuje, že riadne digitálne televízneho terestrálne vysielanie (DVB-T) musí začať najneskôr do 31.12. 2011 a analógové televízne vysielanie (doterajší spôsob šírenia) musí byť ukončené najneskôr do 31.12. 2012.

Ďalšie dokumenty napr. štatút skupiny pre digitálne vysielanie, stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v DVB-T na Slovensku sú dostupné na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Súvisiace tlačové správy

 

TÚ SR povolil skúšobné vysielanie DVB-T2 v Bratislave

17.08.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti Towercom, a.s. skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie (DVB-T2). Povolený vysielač Bratislava - Kamzík bude využívať K66. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 16.8.2011. Povolenie je platné do 30.9.2011.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 alebo MPEG-4“. Vysielač má povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 49 888 W a vertikálnu polarizáciu.

Frekvencie, o ktoré má záujem aj operátor z Ázie, má už TÚ SR

09.08.2011, Tlačová správa

     Frekvencie v pásme 800 MHz (TV kanály 61 až 69 - „digitálna dividenda“), ktoré mala pôvodne pridelené spoločnosť Towercom, a.s. na prevádzkovanie 1. multiplexu DVB-T až do konca mája 2015, má Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) už k dispozícii. TÚ SR tieto frekvencie získal výmenou za iné frekvencie. Frekvencie v pásme 2600 MHz budú k dispozícii od 1.1.2012. Na základe toho TÚ SR bude môcť plniť medzinárodné rozhodnutia, odporúčanie EK a hlavné ciele širokopásmovej stratégie a prideliť frekvencie úspešným účastníkom výberového konania. O tieto frekvencie už predbežne prejavilo záujem niekoľko operátorov vrátane veľkého operátora z Ázie, ktorého zastupuje Viettel Corporation. Frekvencie budú slúžiť na vybudovanie sietí, ktoré môžu prispieť k rozvoju a dostupnosti širokopásmových služieb.
     Frekvencie boli pôvodne pridelené pre 1. multiplex DVB-T do konca mája 2015. Neskôr v nadväznosti na harmonizáciu technických podmienok podľa rozhodnutia EÚ, na odporúčanie Európskej komisie (EK) a hlavných cieľov Národnej stratégie pre širokopásmový prístup („širokopásmová stratégia“) bolo potrebné zabezpečiť uvoľnenie frekvenčného pásma 790 – 862 MHz už do roku 2013. TÚ SR v tejto veci komunikoval s držiteľom povolení, ktorý následne požiadal o výmenu frekvencií a o predĺženie platností povolení. TÚ SR vymenil pôvodné frekvencie za iné, predĺžil platnosť povolení a určil jednorazovú úhradu za predĺženie vymedzenia frekvencií. Spoločnosť Towercom, a.s. úhradu zaplatila. Rozhodnutia o zmenách sú právoplatné.
     TÚ SR vymenil frekvencie pre územie frekvenčného vyhradenia: Banská Bystrica pôvodne K65 za K49, Bardejov K62 za K49, Bratislava K66 za K44, Košice K64 za K50, Michalovce K64 za K57, Námestovo K68 za K44, Poprad K66 za K41, Rimavská Sobota K61 za K57, Trenčín K69 za K53 východ územia a K55 pre západ územia, Veľký Krtíš K65 za K49 a Žilina K68 za K35. Platnosť povolení bola na základe žiadosti predĺžená do 31.5.2021. TÚ SR určil cenu za 1 rok za 8 MHz pokrytia územia frekvenčného vyhradenia s prirodzeným presahom pokrytia územia a následne úhradu za šesťročné obdobie, ktorá je 63 163, 44 Eur. Záväzky - povinnosti držiteľa povolení, ktorých termín plnenia ešte neuplynul, ostali bez zmeny.

O vstup na trh majú záujem ďalší operátori

05.08.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v poslednom období kontaktovalo prostredníctvom rôznych poradcov niekoľko záujemcov o vstup na trh elektronických komunikácií. Záujem je najmä o frekvencie v pásmach 800 (tzv. digitálna dividenda) a 2600 MHz, ktoré TÚ SR bude prideľovať vo výberovom konaní. Eminentný záujem o tieto frekvencie a možnosť stať sa štvrtým mobilným operátorom prejavil veľký operátor z Ázie pôsobiaci na troch kontinentoch, ktorého zástupcovia včera navštívili TÚ SR. Tento operátor má záujem o vstup na náš trh a postupne preniknúť do Európy.
     TÚ SR bude prideľovať frekvencie v pásmach 800 a 2600 MHz vo výberovom konaní. Na túto tému TÚ SR uskutočnil verejné konzultácie a nedávno aj odborný seminár. Frekvencie v pásme 2600 MHz využívajú do konca roku 2011 operátori na poskytovanie služby retransmisie nezmenených TV programov (MMDS), frekvencie v pásme 800 MHz boli pôvodne pridelené pre tzv. prechodový multiplex DVB-T. TÚ SR intenzívne pracuje na tom, aby frekvencie v oboch pásmach mohli byť operátormi využívané už v roku 2012.

Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Piešťany

13.06.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti KARPATY realmedia, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Piešťany – Červená veža K 42 bude súčasťou miestneho multiplexu Piešťany. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 13.6.2011. Povolenie je platné do 31.1.2018.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti KARPATY realmedia, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. TÚ SR povolil maximálny výkon ERP v nulovej rovine 1 200 W a vertikálnu polarizáciu.

Odborný seminár o budúcom využívaní pásma 800 MHz

09.06.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva účastníkov verejnej konzultácie o budúcom využívaní frekvenčného pásma 800 MHz („digitálna dividenda“) a odbornú verejnosť, na nadväzujúci odborný seminár, ktorý sa bude konať 14.6.2011 o 13,00 hod. v zasadačke TÚ SR na 2. poschodí na Továrenskej č. 7, Bratislava. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadačky majú prednosť účastníci verejnej konzultácie, ďalším záujemcom bude umožnená účasť na seminári len do zaplnenia kapacity miestnosti.
     TÚ SR uvažuje o vyhlásení výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 790 – 862 MHz (pásmo 800 MHz). Z uvedeného dôvodu TÚ SR v závere mája 2011 začal 2. kolo verejnej konzultácie o budúcom využívaní pásma 800 MHz. Záujemcovia mohli svoje príspevky vo forme odpovedí na položené otázky elektronicky doručiť TÚ SR do 7.6.2011. TÚ SR už k tejto téme verejnú konzultáciu uskutočnil v marci 2009, následne na ňu v máji 2010 nadviazalo rezortné ministerstvo diskusiou s názvom „Digitálna dividenda v procese konvergencie digitálnych technológií“.

TÚ SR povolil vysielač na HD vysielanie počas MS v hokeji

27.04.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na dočasné prevádzkovanie DVB-T vysielača Bratislava – Kamzík K 56. Povolený vysielač bude prevádzkovaný počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Držiteľ povolenia v žiadosti uviedol, že vysielačom plánuje zabezpečiť HD vysielanie v lokalite Bratislava. Povolenie bude platné od 29.4. do 16.5.2011.
     TÚ SR povolil maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2 800 W. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.

DVB-T vysielač pre miestny multiplex v Trenčíne

07.04.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trenčín – Záblatie K 58 bude súčasťou miestneho multiplexu Trenčín. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 6.4.2011. Povolenie je platné do 31.1.2018.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. TÚ SR povolil maximálny výkon ERP v nulovej rovine 1000 W a vertikálnu polarizáciu.

Ďalšie povolené vysielače pre DVB-T

21.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. päť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Košice - Heringeš na K25, Bardejov - Magura na K54 a Bralova skala na K26 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Košice - Heringeš na K59 a Bardejov - Magura na K40 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť minulý týždeň.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR povolil ďalšie vysielače pre DVB-T

07.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. dvanásť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Detva - Javor na K33, Považská Bystrica na K32, Ružomberok – Úložisko na K26, Lučenec – Blatný vrch na K33, Banská Bystrica – Laskomer na K33 a Štúrovo – Modrý vrch na K48 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Detva - Javor na K60, Považská Bystrica na K52, Ružomberok – Úložisko na K59, Rožňava – Dievčenská skala na K27, Lučenec – Blatný vrch na K60 a Banská Bystrica – Laskomer na K51 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť minulý týždeň.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

Povolenie na skúšobnú prevádzku DVB-T v Nitre

04.01.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na skúšobnú prevádzku vysielača DVB-T. Povolený vysielač Nitra (Klokočina) je súčasťou siete dočasného terestriálneho multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2010. Platnosť povolenia je do 31.12.2011.
     Vysielač bude vysielať na K54. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolil systém zdrojového kódovania „MPEG-2 a MPEG-4“. Povolená je vertikálna polarizácia, výška antény nad terénom 35 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 4000 W.

Očakávané udalosti v oblasti elektronických komunikácií v roku 2011

22.12.2010, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií očakáva v roku 2011 tieto významné udalosti:

- TÚ SR sa bude aj naďalej aktívne podieľať na implementácii nového regulačného rámca do zákona o elektronických komunikáciách a odstraňovaní nedostatkov súčasného znenia zákona. Výsledkom by malo byť posilnenie nezávislosti TÚ SR podľa požiadaviek nadnárodného regulátora BEREC, ktorého podpredsedom rady je aj predseda TÚ SR, Európskej komisie a nového regulačného rámca, skrátenie lehoty na prenesenie čísla z piatich na jeden deň a ďalšie pozitívne zmeny.
- vyhlásenie výberových konaní na prideľovanie frekvencií, ktoré budú využité na budovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie služieb v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie a s ohľadom na podporu rozvoja širokopásmového internetu a ďalších služieb.
- v oblasti televízneho terestriálneho vysielania prebehne postupné vypínanie analógových vysielačov a rozširovanie pokrytia signálom z druhého a verejnoprávneho multiplexu DVB-T, ktoré bude sprevádzané ministerstvom riadenou informačnou kampaňou a komunikačno-produktovou kampaňou prevádzkovateľa multiplexov. Bude pokračovať koordinovanie a následné prideľovanie frekvencií pre miestne multiplexy DVB-T.
- v oblasti regulácie TÚ SR najmä rozhodnutím zníži veľkoobchodné poplatky za ukončenie volaní v mobilných sieťach všetkých troch operátorov (tzv. prepojovacie poplatky) a uloží povinnosti významnému podniku na veľkoobchodnom trhu prístupu k infraštruktúre siete na pevnom mieste.
- TÚ SR rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí refundácie čistých nákladov za roky 2005 a 2006, ktoré vznikli poskytovateľovi univerzálnej služby pri vykonávaní povinnosti univerzálnej služby a bude pokračovať v analýze úprav rozsahu uložených povinností pri poskytovaní univerzálnej služby.

TÚ SR povolil prvý vysielač pre miestny multiplex DVB-T

20.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti TV SEN, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač v meste Senica na K 21 bude súčasťou miestneho multiplexu Senica. TV SEN, s.r.o. je prvým žiadateľom, ktorému TÚ SR pridelil frekvenciu pre miestny multiplex a následne aj povolenie na prevádzkovanie vysielača. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 17.12.2010. Povolenie je platné do 31.12.2017.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti TV SEN, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. Základné parametre vysielania: počet nosných 2k, modulácia QPSK, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2, horizontálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2500 W.
     Podľa podmienok povolenia „digitálna frekvencia je držiteľovi povolenia pridelená za účelom poskytovania miestneho multiplexu v meste Senica a v blízkom okolí. V súvislosti s postupným zavádzaním digitálneho vysielania v Slovenskej republike v rámci druhého multiplexu je držiteľ povolenia povinný strpieť rušenie signálu miestneho multiplexu v obývaných oblastiach mimo záujmovú oblasť pokrytia územia.“
     TÚ SR v súčasnosti eviduje od dvadsiatich spoločností cca osemdesiat žiadostí o koordináciu frekvencie pre miestny multiplex. Časť z nich je už vo fáze pred pridelením frekvencie pre miestny multiplex.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

TÚ SR začal prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy DVB-T

14.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), na základe žiadosti a po úspešnej medzinárodnej koordinácii, pridelil spoločnosti TV SEN, s.r.o. kanál K21 pre miestny multiplex v meste Senica. TV SEN, s.r.o. je prvým žiadateľom, ktorému TÚ SR pridelil frekvenciu pre miestny multiplex. Na základe podmienok rozhodnutia TÚ SR môže byť prostredníctvom miestneho multiplexu poskytovaný prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a doplnkových obsahových služieb. Toto rozhodnutie neoprávňuje TV SEN, s.r.o. prevádzkovať TV vysielač. TV SEN, s.r.o. môže následne požiadať o povolenie na prevádzkovanie TV vysielača. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13.12.2010. Frekvencia je pridelená do 31.12.2017.
     TÚ SR v súčasnosti eviduje od dvadsiatich spoločností cca osemdesiat žiadostí o koordináciu frekvencie pre miestny multiplex. Časť z nich je už vo fáze pred pridelením frekvencie pre miestny multiplex.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencie pre miestny multiplex viacero záujemcov.

TÚ SR vydal povolenie pre vysielač prvého multiplexu v Prievidzi

16.11.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolený vysielač Prievidza na K69 bude súčasťou siete prvého multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 15.11.2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3404 W.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR vydal päť povolení pre verejnoprávny a dve pre druhý multiplex

05.11.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. sedem povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Dolný Kubín na K26, Hnúšťa na K54, Martin na K26, Revúca na K54 a Uhrovec – Ostrý Vrch na K57 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Hnúšťa na K27 a Revúca na K27 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 5.11.2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

Pridelenie ďalšej frekvencie pre miestny MUX nebude závisieť od naplnenia MUXu

29.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe pripomienok vysielateľov, ktorí prejavili záujem o miestne DVB-T vysielanie, od 11. októbra 2010 mení prílohu k plánu využívania frekvenčného spektra, ktorou určuje podmienky prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy. Na základe tohto rozhodnutia bude v jednej lokalite možné používať viacero frekvencií pre miestny multiplex, aj keď tieto multiplexy nebudú naplnené na 70%. TÚ SR týmto rozhodnutím predchádza možnosti obmedzenia konkurencie medzi lokálnymi televíziami, ktorá by mohla nastať nepriaznivým nastavením podmienok prevádzkovateľa multiplexu a zároveň podporuje súťaž medzi prevádzkovateľmi miestnych multiplexov.
     TÚ SR už počas júna rozhodol, že od 1. júla 2010 bude frekvencie pre miestne multiplexy prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. Vyplývalo to z novej prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra, ktorú TÚ SR zverejnil na svojom webe. TÚ SR do prílohy k plánu doplnil aj systém DVB-T2.
     Zákon o digitálnom vysielaní umožňuje dvojaký výklad spôsobu prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy, buď na základe výberového konania alebo bez výberového konania. TÚ SR pred začatím prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy uskutočnil verejnú diskusiu o lokálnom digitálnom televíznom vysielaní. Výsledky verejnej diskusie jednoznačne preukázali záujem účastníkov diskusie, t.j. najmä lokálnych televízií, prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy bez výberového konania. TÚ SR preto rozhodol, že frekvencie pre miestne multiplexy bude prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. Zakomponovanie systému DVB-T2 do prílohy vychádza zo zámeru európskych krajín využívať tento systém pre digitálne televízne terestriálne vysielanie za účelom zvýšenia efektívnosti využívania frekvenčného spektra, predovšetkým z pohľadu zvýšeného záujmu vysielateľov o vysielanie HDTV (vysielanie s vysokým rozlíšením).
     TÚ SR bude dbať aj na dodržiavanie § 53 zákona o digitálnom vysielaní, podľa ktorého „Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie poskytovať viac miestnych multiplexov, ak by signál všetkých miestnych multiplexov, ktoré poskytuje, mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky. Poskytovatelia multiplexu nesmú vytvoriť sieť miestnych multiplexov, ak by ju mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky; za sieť miestnych multiplexov sa považuje spoločné šírenie signálu multiplexu alebo spoločné šírenie vysielania programovej služby koncovému užívateľovi, ktoré nie je jeho retransmisiou.“

TÚ SR vydal ďalšie povolenia pre druhý a verejnoprávny multiplex

23.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. osem povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Krompachy na K59, Medzev na K59 a Prievidza na K52 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolené vysielače: Krompachy na K25, Medzev na K25, Prievidza na K57, Modrý kameň na K33 a Námestovo – Magurka na K26 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 23.9.2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR vydal povolenie pre DVB-T prevádzač v Devíne

06.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie DVB-T prevádzača v Bratislave - Devíne za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Televízny prevádzač bude vysielať na K66 a bude súčasťou siete 1. multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 31.8. 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 71 W. Anténa vysielača bude umiestnená vo výške 30 m nad terénom.
     DVB-T prevádzače sú vysielače nízkeho výkonu, ktoré sa využívajú na pokrytie územia nachádzajúceho sa v „rádiovom tieni“ DVB-T vysielača.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

Skúšobné DVB-T2 vysielanie povolené už aj na Slovensku

03.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) umožnil skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie. TÚ SR vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia pre DVB – H / T / T2 vysielanie pri skúšobnej prevádzke. Povolené vysielače: Žilina – mesto a Žilina – Zástranie budú využívať K42. Povolenia nadobudli právoplatnosť 20.8.2010. Povolenia sú platné do 31.12.2010.
     Vysielač Žilina - mesto má povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2000 W a vysielač Žilina – Zástranie 5000 W. Anténa vysielača bude umiestnená vo výške 25 m, resp. 30 m nad terénom. Povolená je vertikálna polarizácia. Systém zdrojového kódovania: MPEG-2 a MPEG-4.


Použité skratky:

DVB-H - Digital Video Broadcasting Handheld standard
DVB-T - Digital Video Broadcasting - Terrestrial
DVB-T2 - Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial

TÚ SR povolil prvý vysielač pre DVB-H

06.07.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti Žilinskej univerzity povolenie na prevádzkovanie vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby v štandarde DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld standard). Povolený vysielač: Žilina – Žilinská univerzita bude využívať K49.
     Vysielač má povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 1500 W. Anténa vysielača bude umiestnená vo výške 21 m nad terénom. Základné parametre vysielania: počet nosných 4k, modulácia QPSK, ochranný interval 1/8, kódový pomer 1/2, vertikálna polarizácia.
     TÚ SR udelil povolenie do konca roku 2012, nakoľko v koordinačnom procese administrácia Poľskej republiky odsúhlasila využitie kanálu 49 v Žiline len pre prechodné obdobie. TÚ SR naďalej pokračuje v koordinačnom procese tak, aby bolo možné predĺžiť povolenie podľa žiadosti predkladateľa.

« 1 2 3 4 5 6 »