Digitálne vysielanie

Dňa 31. mája 2007 nadobudol účinnosť zákon o digitálnom vysielaní, ktorý stanovuje, že riadne digitálne televízneho terestrálne vysielanie (DVB-T) musí začať najneskôr do 31.12. 2011 a analógové televízne vysielanie (doterajší spôsob šírenia) musí byť ukončené najneskôr do 31.12. 2012.

Ďalšie dokumenty napr. štatút skupiny pre digitálne vysielanie, stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v DVB-T na Slovensku sú dostupné na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Súvisiace tlačové správy

 

Frekvencie pre miestne multiplexy DVB-T sa budú prideľovať bez výberových konaní

24.06.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodol, že od 1. júla 2010 bude frekvencie pre miestne multiplexy prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti, čo umožní rýchly rozvoj lokálneho DVB-T vysielania. TÚ SR pre miestne multiplexy pridelí v jednej lokalite jednu frekvenciu. Ďalšiu frekvenciu pre tú istú lokalitu pridelí až po naplnení 70% kapacity existujúceho miestneho multiplexu. Dôvodom takéhoto postupu je povinnosť TÚ SR dohliadať na efektívne využívanie frekvenčného spektra. Vyplýva to z novej prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra, ktorú TÚ SR zverejnil na svojom webe. TÚ SR do prílohy k plánu doplnil aj systém DVB-T2.
     Zákon o digitálnom vysielaní umožňuje dvojaký výklad spôsobu prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy, buď na základe výberového konania alebo bez výberového konania. TÚ SR pred začatím prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy uskutočnil verejnú diskusiu o lokálnom digitálnom televíznom vysielaní. Výsledky verejnej diskusie jednoznačne preukázali záujem účastníkov diskusie, t.j. najmä lokálnych televízií, prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy bez výberového konania. TÚ SR preto rozhodol, že frekvencie pre miestne multiplexy bude prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. Zakomponovanie systému DVB-T2 do prílohy vychádza zo zámeru európskych krajín využívať tento systém pre digitálne televízne terestriálne vysielanie za účelom zvýšenia efektívnosti využívania frekvenčného spektra, predovšetkým z pohľadu zvýšeného záujmu vysielateľov o vysielanie HDTV (vysielanie s vysokým rozlíšením).
     TÚ SR bude dbať aj na dodržiavanie § 53 zákona o digitálnom vysielaní, podľa ktorého „Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie poskytovať viac miestnych multiplexov, ak by signál všetkých miestnych multiplexov, ktoré poskytuje, mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky. Poskytovatelia multiplexu nesmú vytvoriť sieť miestnych multiplexov, ak by ju mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky; za sieť miestnych multiplexov sa považuje spoločné šírenie signálu multiplexu alebo spoločné šírenie vysielania programovej služby koncovému užívateľovi, ktoré nie je jeho retransmisiou.“

MS vo futbale budú môcť priniesť aj 4 dočasné DVB-T vysielače

11.06.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. štyri povolenia na dočasné prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Vysielače budú môcť byť v prevádzke počas majstrovstiev sveta vo futbale a budú môcť priniesť futbalové zápasy v štandardnej (SD) aj vo vysokej kvalite (HD).
     Vysielač Banská Bystrica – Laskomer má povolenie vysielať na K59 horizontálne, Bratislava – Kamzík na K56 vertikálne, Košice - Heringeš na K44 horizontálne a Poniky na K59 vertikálne. Povolenia sú platné do 13. júla 2010. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3. Max. výkon ERP v nulovej rovine vysielačov: B. Bystrica 10 000 W, Bratislava 2 800 W, Košice 4 000 a Poniky 77,3 W.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktovú kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR povolil prvý vysielač pre verejnoprávny multiplex

04.06.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie pre vysielač Rožňava – Dievčenská Skala na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolený vysielač bude vysielať na K54 a bude súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 3. júna 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 15 135 W. Platnosť povolenia je do 9. septembra 2029.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

Seminár na tému miestne multiplexy DVB-T

04.06.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na odborný seminár na tému miestne multiplexy digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), ktorý sa uskutoční 16.6.2010 o 9,00 hod. v hoteli Bonbón v Bratislave. Seminár nadväzuje na verejnú diskusiu o lokálnom digitálnom televíznom vysielaní, ktorá sa uskutočnila v marci.
     Usporiadateľom seminára je TÚ SR, organizátorom je vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu voľných miest je potrebné účasť nahlásiť organizátorovi čo najskôr. Záujem o účasť je možné nahlásiť telefonicky na čísle 02/682 86 574 alebo elektronickou poštou na kurzy@intenziva.sk  

Vysielač Nitra - Zobor môže zmeniť polarizáciu a zvýšiť výkon vysielania

12.05.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) povolil na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. a na základe výsledkov následnej medzinárodnej koordinácie zmenu parametrov vysielača DVB-T Nitra – Zobor. Na základe zmeny v povolení bude tento vysielač môcť zmeniť polarizáciu vysielania z horizontálnej na vertikálnu a zvýšiť maximálny výkon ERP v nulovej rovine z 22 800 W na 39 110 W. Zmena v povolení nadobudla právoplatnosť 11. mája 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3. Vysielač vysiela na K21 a je súčasťou siete 2. multiplexu. Platnosť povolenia je do 9. septembra 2029.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR povolil vysielač Nitra - Zobor pre druhý multiplex

22.04.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie pre vysielač Nitra – Zobor na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolený vysielač bude vysielať na K21 a bude súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 21. apríla 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povoleniach uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 22 800 W. Platnosť povolenia je do 9. septembra 2029.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

Spoločnosť Towercom si splnila prvú časť povinností

19.04.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) preveril plnenie povinností spoločnosťou Towercom, a.s. k 31.12.2009, ktoré jej vyplývajú z povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T. Povinnosť dosiahnutia pokrytia 79,7% obyvateľstva bola splnená v termíne určenom na nápravu. Spoločnosť Towercom v predstihu splnila povinnosť uviesť sieť 1. mulltiplexu do komerčnej prevádzky, ostatné povinnosti boli splnené v stanovenom termíne.
     TÚ SR, po uvedení siete do komerčnej prevádzky, kontrolami preveril dodržanie povolených parametrov televíznych vysielačov: Laskomer, Magura, Kamzík, Heringeš, Makovica, Španí Laz, Magurka, Veľká Javorina, Kráľova hoľa, Úložisko a Krížava. Všetky vysielače dodržiavali podmienky povolenia. TÚ SR ďalej zistil, že kontrolovaná spoločnosť si splnila povinnosť zabezpečiť podporu informačnej kampani MDPT SR poskytovaním potrebných informácií. Spoločnosť Towercom si splnila aj ďalšie povinnosti, keď spustila informačno-produktovú kampaň a poskytovala informácie odbornej i laickej verejnosti. Kontrolovaná spoločnosť k 31.12.2009 nedosiahla pokrytie 79,7% obyvateľstva Slovenskej republiky signálom, čo v stanovenom termíne napravila.
     Spoločnosť deklarovala k 22.12.2009 splnenie stanoveného pokrytia na 80,3%. Nesplnenie povinnosti stanoveného pokrytia k 31.12.2009 zdôvodňuje: z dôvodu extrémne nepriaznivých poveternostných podmienok došlo dňa 23.12.2009 k Vis Major udalosti na kóte Kráľova hoľa, konkrétne k neopraviteľnému poškodeniu dočasného vysielacieho anténneho systému. Toto zapríčinilo prerušenie vysielania z danej kóty a dočasný pokles pokrytia na 72,6%. Spoločnosť následným listom deklarovala, že spustením náhradného vysielacieho anténneho systému k 30.12.2009 dosiahla 78,1% pokrytie obyvateľstva. 
     Podľa podmienok výberových konaní sa pri výpočte pokrytia obyvateľstva vychádza z aktuálneho štatistického lexikónu obcí v Slovenskej republike a na výpočet jednotlivých intenzít elektromagnetického poľa pre stanovenie pokrytia sa používa odporúčanie Medzinárodnej telekomunikačnej únie - ITU – R. P. 1546.

TÚ SR povolil prvý vysielač pre druhý multiplex

13.04.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie pre vysielač Štúrovo – Modrý vrch na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolený vysielač bude vysielať na K21 a bude súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 12. apríla 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povoleniach uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 13 870 W. Platnosť povolenia je do 9. septembra 2029.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR vydal povolenia na štyri DVB-T vysielače

25.03.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. štyri povolenia na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače v Lučenci, v Rožňave, v Snine a v Starej Ľubovni budú súčasťou siete 1. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 24. marca 2010.
     Vysielač Lučenec – Blatný vrch bude vysielať na K65. Vysielač Rožňava – Dievčenská skala bude vysielať na K61. Vysielač Snina – Magurica bude vysielať na K64. Vysielač Stará Ľubovňa – Kolník bude vysielať na K66.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povoleniach uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia. Platnosť povolení je do 31.5.2015.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR začína verejnú diskusiu o lokálnom DVB-T vysielaní

03.03.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyhlasuje verejnú diskusiu k problematike lokálneho terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T). TÚ SR pripravuje prideľovanie frekvencií pre miestne multiplexy, ktoré sú určené pre lokálne DVB-T vysielanie. Na riešení tejto problematiky sa môže zúčastniť aj odborná verejnosť, ktorej názory úrad zohľadní. TÚ SR v diskusii kladie päť otázok a umožňuje záujemcom uviesť aj ďalšie postrehy a návrhy. Záujemcovia môžu svoje príspevky poslať do 8. apríla 2010 na adresu TÚ SR.
     TÚ SR vo verejnej diskusii kladie otázky týkajúce sa harmonogramu spustenia lokálneho DVB-T, počtu miestnych multiplexov a spôsobu prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy. Výsledkom celého procesu bude spracovanie získaných návrhov pre ďalší postup úradu pri prideľovaní terestriálnych prevádzkových povolení pre lokálne DVB-T. Na verejnú diskusiu bude nadväzovať odborný seminár na tému miestnych multiplexov, ktorý zorganizuje úrad po spracovaní verejnej diskusie.

Verejná diskusia – http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=2882  

Miestny multiplex je definovaný v § 17 zákona o digitálnom vysielaní - http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislatva2/prvne-predpisy-v-oblasti-kultry/zkony/zkon-.-220/2007  

TÚ SR vydal povolenie pre DVB-T vysielač v Prešove

24.02.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie vysielača DVB-T v Prešove za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Prešovský vysielač bude vysielať na K64 a bude súčasťou siete 1. multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 23.2. 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2870 W. Dočasný vysielač v Prešove, ktorému končí platnosť povolenia, mal povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 500 W. Platnosť povolenia nového vysielača je do 31.5.2015.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

TÚ SR umožnil dočasnú prevádzku DVB-T vysielača v Rožňave

25.01.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolený vysielač Rožňava - Dievčenská skala je súčasťou siete dočasného terestriálneho multiplexu. Platnosť povolenia je 1.2. – 28.2.2010. Spoločnosť Towercom, a.s. vo svojej žiadosti uviedla, že počas zimných olympijských hier plánuje prostredníctvom dočasných vysielačov skúšobné vysielanie s HD programom.
     Vysielač bude vysielať na K54. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolil systém zdrojového kódovania „MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 10 186 W.

TÚ SR umožnil dočasnú prevádzku ďalších DVB-T vysielačov

13.01.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. päť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolené vysielače v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Ponikoch, v Prešove a vo Zvolene sú súčasťou siete dočasného terestriálneho multiplexu. Platnosť týchto povolení, vydaných v závere roku 2009, je 1.1. – 28.2.2010.
     Vysielač Banská Bystrica – Laskomer bude vysielať na K59. Vysielač Košice – mesto bude vysielať na K44. Vysielač Poniky bude vysielať na K59. Vysielač Prešov bude vysielať na K44. Vysielač Zvolen – Malá Stráž bude vysielať na K59.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolil systém zdrojového kódovania „MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/8, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia.

     TÚ SR odporúča záujemcom o príjem DVB-T (vzhľadom na dočasné vysielanie vyššie uvedených vysielačov) zamerať sa na príjem z vysielačov, ktoré sú súčasťou komerčného (riadneho) vysielania.

TÚ SR vydal povolenia na jedenásť DVB-T vysielačov

17.12.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. jedenásť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače v Banskej Bystrici, v Bardejove, v Bratislave, v Košiciach – vysielače Heringeš a Makovica, v Modrom Kameni, v Námestove, v Novom Meste nad Váhom, v Poprade, v Ružomberku a v Žiline budú súčasťou siete 1. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 17. decembra 2009.
     Vysielač Banská Bystrica – Laskomer bude vysielať na K65. Vysielač Bardejov – Magura bude vysielať na K62. Vysielač v Bratislave – Kamzík bude vysielať na K66. Vysielače Košice – Heringeš a Košice – Makovica budú vysielať na K64. Vysielač Modrý Kameň – Španí Laz bude vysielať na K65. Vysielač Námestovo – Magurka bude vysielať na K68. Vysielač Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina bude vysielať na K69. Vysielač Poprad – Kráľova hoľa (frekvenčné vyhradenie Rimavská Sobota) bude vysielať na K61. Vysielač Ružomberok – Úložisko bude vysielať na K68 a vysielač Žilina – Krížava bude vysielať na K68.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povoleniach uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia. Platnosť povolení je do 31.5.2015.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktovú kampaň spoločnosti Towercom, a.s.

Prevádzkovateľ DVB-T si splnil prvú povinnosť

07.10.2009, Tlačová správa

     Spoločnosť Towercom si splnila prvú z povinností, ktoré jej vyplývajú z povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T, keď s časovým predstihom zaplatila jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií. Podľa právoplatných povolení, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 1. multiplex 600 200 eur, za 2. multiplex 2 000 200 eur a za verejnoprávny multiplex 1 000 200 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení). Povolenia nadobudli právoplatnosť 23. septembra 2009. Úhrady boli pripísané na účet TÚ SR postupne od 30.9. do 2.10. 2009. Uvedené úhrady sú príjmom štátneho rozpočtu.

Súvisiaca tlačová správa - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=2261

Komerčné DVB-T vysielanie začne na konci roku 2009

24.09.2009, Tlačová správa

     Podľa právoplatných povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uviesť sieť 1. multiplexu do komerčnej prevádzky 31.12.2009 a signál v tom čase pokryje 79,7 % obyvateľstva. K 31.3.2010 bude pokrytie 89,4 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex budú v komerčnej prevádzke 30.6.2010. Držiteľ povolení zabezpečí podporu štátnej informačnej kampani a pred spustením siete do komerčnej prevádzky spustí komunikačno-produktovú kampaň. Povolenia nadobudli právoplatnosť 23. septembra 2009.
     Držiteľ povolenia pred termínom uvedenia siete prvého multiplexu do komerčnej prevádzky spustí informačno-produktovú kampaň, ktorej cieľom bude poskytnúť informácie o termínoch spustenia digitálneho, vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania, o konkrétnej ponuke set - top boxov, miestach ich distribúcie a zaväzuje sa podporovať záujem verejnosti o rýchly prechod z analógového televízneho terestriálneho vysielania na digitálne televízne terestriálne vysielanie. Towercom, a.s. počas prechodu na digitálne televízne terestriálne vysielanie umožní v prípade straty príjmu signálu alternatívny príjem televízneho vysielania pre všetkých koncových užívateľov na dotknutom území prostredníctvom satelitnej služby až do úplného vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania. K 31.12.2012 poskytne minimálne tieto služby: EPG (elektronický programový sprievodca), MHP (e-government, on-line nakupovanie), OTA SW aktualizácia. Towercom, a.s. je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 1. multiplex 600 200 eur, za 2. multiplex 2 000 200 eur a za verejnoprávny multiplex 1 000 200 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení).
     Dňa 9. septembra 2009 TÚ SR vydal 35 povolení spoločnosti Towercom, a.s., ktorá je víťazom výberových konaní na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Súčasťou povolení sú relevantné údaje a informácie obsiahnuté vo víťaznej ponuke, ktoré na seba ako záväzky prevzal víťaz výberových konaní. Právoplatné povolenia sú zverejnené na internete - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1431  
     Dňa 14. mája 2009 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začali dve výberové konania na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T). V stanovenom termíne predložili ponuky do oboch výberových konaní traja záujemcovia: TELECOM CORP., a.s., Towercom, a.s. a Valtech Communications Inc. TÚ SR odovzdal neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia vylúčila spoločnosť Valtech Communications Inc. z dôvodu nesplnenia záväznej požiadavky uvedenej vo výzvach a určila poradie uchádzačov, podľa ktorého je víťazom Towercom, a.s. Stanovené poradie je podľa zákona pre úrad záväzné. Tento postup a kritériá výberu v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.
     DVB-T najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebieha informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Víťazom výberových konaní na prevádzkovateľa DVB-T je Towercom

14.08.2009, Tlačová správa

     Víťazom výberových konaní na pridelenie frekvencií: a) pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, b) pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu je Towercom a.s. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledku výberových konaní, ktorú dnes výberová komisia odovzdala Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR). TÚ SR vydá víťazovi rozhodnutia - povolenia, ktorým mu pridelí frekvencie. Do povolení budú premietnuté záväzky, ktoré víťaz uviedol vo svojej ponuke. TÚ SR právoplatné povolenia zverejní na internete. Neúspešným účastníkom úrad konanie o ich žiadosti zastaví s uvedením dôvodov.
     V stanovenom termíne do 16.7. 2009 do 13,30 hod. TÚ SR predložili ponuky do oboch výberových konaní traja záujemcovia: Telecom Corp. a.s., Towercom a.s., a Valtech Communications Inc. TÚ SR odovzdal neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia určila poradie uchádzačov podľa podmienok stanovených vo výzvach a odovzdala TÚ SR správu o priebehu a výsledku. Stanovené poradie je podľa zákona pre úrad záväzné. Tento postup a kritériá výberu v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.
     Dňa 14. mája 2009 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začali dve výberové konania na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T).
     Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačných sietí DVB-T prvého, druhého a verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií – napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb a v prípade verejnoprávneho multiplexu aj rozhlasovej programovej služby.
     Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebehne informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Informácie pre redakcie:

- Plné znenie výziev na predkladanie ponúk http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290
- Postup určuje § 32 ods. 7 – 17 zákona o elektronických komunikáciách  
- Kritériá výberu podľa § 19 ods. 4 http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislatva2/prvne-predpisy-v-oblasti-kultry/zkony/zkon-.-220/2007 

Vyhodnotenie a závery z diskusie o digitálnej dividende

19.05.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na internete vyhodnotenie verejnej diskusie k využitiu digitálnej dividendy (DD) a vyplývajúce závery. Vo verejnej diskusii odpovedali na 9 predložených otázok 3 fyzické a 5 právnických osôb. Diskusia slúžila predovšetkým k vytvoreniu názorovej platformy k využitiu frekvencií, ktoré sa uvoľnia prechodom z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T). Výsledkom celého procesu je spracovanie získaných návrhov a variantov využitia DD a zváženie ich využiteľnosti pri úpravách plánu využitia frekvenčného spektra.
     Vďaka digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania sa môže stať časť frekvenčného spektra, ktorá bola predtým vyhradená na primárnej báze pre rozhlasové služby (pásma VHF a UHF) stať dostupným aj pre iné služby. Ako zhodnotiť takto vzniknutú digitálnu dividendu, sa stáva predmetom diskusie vo všetkých krajinách, ktoré k digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania pristupujú. Do tejto diskusie TÚ SR verejnou diskusiou zapojil aj odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Dňa 3. marca 2009 bol na internetovej stránke TÚ SR zverejnený materiál pod názvom Verejná diskusia na tému digitálna dividenda spolu s výzvou na predkladanie príspevkov do verejnej diskusie. Príspevky bolo možné zasielať v elektronickej forme do 3. apríla 2009.

TÚ SR na základe prijatých príspevkov vo verejnej diskusii vypracoval:

TÚ SR začal výberové konania na prevádzkovateľa DVB-T

14.05.2009, Tlačová správa

     Dňa 14. mája 2009 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začínajú dve výberové konania na pridelenie frekvencií:   1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T).  Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 16.7. 2009 do 13,30 hod.
     Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačných sietí DVB-T prvého, druhého a verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií – napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb a v prípade verejnoprávneho multiplexu aj rozhlasovej programovej služby. TÚ SR vo výzvach direktívne neurčuje napr. kompresný štandard, začiatok vysielania, hodnotu percentuálneho pokrytia obyvateľstva signálom ani výšku úhrady za pridelenie frekvencií... Sú to kritériá výberu a TÚ SR premietne ponuku úspešného uchádzača do podmienok povolenia, čím sa stane pre držiteľa povolenia záväzná. TÚ SR preto vo výzvach stanovil len spodnú hranicu, pod ktorú uchádzači v ponukách nemôžu ísť.
     Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia, ktorej členov vymenuje predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov podľa podmienok stanovených vo výzvach. Stanovené poradie bude podľa zákona pre úrad záväzné. Postup a kritériá v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.
     Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a pod. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom, alebo prídavného zariadenia tzv. set-top-boxu. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebehne informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Plné znenie výziev na predkladanie ponúk – http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290

Začína reálny prechod na digitálne televízne terestriálne vysielanie

24.04.2008, Tlačová správa
Dňa 24.4. 2008 bolo v Zbierke zákonov vydané Oznámenie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) o vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu – Opatrenia TÚ SR, ktorým sa určujú podmienky prechodu z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie - DVB-T (plán prechodu). Opatrenie TÚ SR nadobúda účinnosť 1.5. 2008, je dostupné na internete a 30.4. 2008 bude uverejnené vo Vestníku TÚ SR. Vydaním tohto predpisu sa reálne začína proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie v Slovenskej republike.

Podľa plánu prechodu bude prvý digitálny multiplex komerčne spustený najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti prevádzkového povolenia. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex musia byť spustené najneskôr do konca roku 2012. Najneskorší možný termín na opúšťanie analógového vysielania na kanáloch, ktoré budú použité pre vybudovanie multiplexov pre prechodné obdobie je stanovený na 31. decembra 2011. Všetky ostatné analógové vysielače prevádzkované na území Slovenskej republiky budú vypnuté najneskôr 31. decembra 2012.

Digitalizácia predstavuje najrevolučnejšiu zmenu v podmienkach televízneho vysielania od samého jeho začiatku. Proces prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie rieši problém nedostatku frekvencií. Momentálne je frekvenčné spektrum určené pre analógové televízne vysielanie vyčerpané. V praxi to znamená, že na slovenský trh v súčasnosti nemôže vstúpiť žiadna nová celoplošná televízia na báze terestriálneho (pozemského) televízneho vysielania. Iné spôsoby šírenia televízneho vysielania, napr. satelitne, káblovo a pod., sú v slovenských podmienkach prevažne len doplnkové k terestriálnemu vysielaniu. Prechod na digitálne televízne vysielanie rieši túto situáciu a rozširuje podstatným spôsobom priestor pre vstup nových televízií na slovenský mediálny trh. Pre ilustráciu, kým na jednom kanály pri analógovom šírení televízneho signálu mohla vysielať len jedna televízia, pri digitálnom vysielaní bude môcť byť na jednom kanály šírený signál 4 až 8 televízií. Digitálne vysielanie vytvára teda priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Digitálne vysielanie má ďalej pozitívny dopad aj na úzko súvisiaci reklamný trh. Divákom prináša, okrem už spomenutej možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie či internetových služieb. Digitalizácia uvoľní kvalitné frekvencie, ktoré boli doteraz zahltené neefektívnym analógovým televíznym vysielaním. Tieto digitalizáciou uvoľnené frekvencie sú vhodné aj pre poskytovanie internetových služieb pre vidiecke oblasti, ako aj na služby mobilnej televízie, či e - governmentu.

TÚ SR na konci marca 2008 predložil návrh plánu prechodu stálej pracovnej komisii pri LRV, ktorá ho 14. apríla prerokovala a s úpravami schválila. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006, t.j. v niekoľkomesačnom predstihu pred schválením zákona o digitálnom vysielaní. Oproti pôvodnému návrhu Ministerstva kultúry SR došlo v NR SR na posledný chvíľu v znení zákona k zásadným zmenám, preto TÚ SR musel pôvodný návrh podmienok prechodu zmeniť. V záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. Dňa 21.12. 2007 TÚ SR predložil návrh a pripomienkovacie konanie k nemu prebiehalo v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008. TÚ SR dostal počas pripomienkovacieho konania k návrhu vyjadrenia od 22 subjektov, z toho 5 subjektov nemalo k nemu pripomienky. Úrad zapracoval relevantné pripomienky, počas rozporových konaní vyriešil rozpory.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom (časť divákov ich už má), alebo tzv. set-top-boxu (prídavné zariadenie vo veľkosti DVD prehrávača).

V Bratislave 24. apríla 2008.
« 1 2 3 4 5 6 »