Digitálne vysielanie

Dňa 31. mája 2007 nadobudol účinnosť zákon o digitálnom vysielaní, ktorý stanovuje, že riadne digitálne televízneho terestrálne vysielanie (DVB-T) musí začať najneskôr do 31.12. 2011 a analógové televízne vysielanie (doterajší spôsob šírenia) musí byť ukončené najneskôr do 31.12. 2012.

Ďalšie dokumenty napr. štatút skupiny pre digitálne vysielanie, stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v DVB-T na Slovensku sú dostupné na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Súvisiace tlačové správy

 

TÚ SR začal výberové konania na prevádzkovateľa DVB-T

14.05.2009, Tlačová správa

     Dňa 14. mája 2009 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začínajú dve výberové konania na pridelenie frekvencií:   1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T).  Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 16.7. 2009 do 13,30 hod.
     Účelom použitia pridelených frekvencií bude vybudovanie komunikačných sietí DVB-T prvého, druhého a verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná elektronická komunikačná služba – prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a jeho možných novších verzií – napr. DVB-T2 a doplnkových obsahových služieb a v prípade verejnoprávneho multiplexu aj rozhlasovej programovej služby. TÚ SR vo výzvach direktívne neurčuje napr. kompresný štandard, začiatok vysielania, hodnotu percentuálneho pokrytia obyvateľstva signálom ani výšku úhrady za pridelenie frekvencií... Sú to kritériá výberu a TÚ SR premietne ponuku úspešného uchádzača do podmienok povolenia, čím sa stane pre držiteľa povolenia záväzná. TÚ SR preto vo výzvach stanovil len spodnú hranicu, pod ktorú uchádzači v ponukách nemôžu ísť.
     Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia, ktorej členov vymenuje predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov podľa podmienok stanovených vo výzvach. Stanovené poradie bude podľa zákona pre úrad záväzné. Postup a kritériá v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.
     Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a pod. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom, alebo prídavného zariadenia tzv. set-top-boxu. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebehne informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Plné znenie výziev na predkladanie ponúk – http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290

Začína reálny prechod na digitálne televízne terestriálne vysielanie

24.04.2008, Tlačová správa
Dňa 24.4. 2008 bolo v Zbierke zákonov vydané Oznámenie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) o vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu – Opatrenia TÚ SR, ktorým sa určujú podmienky prechodu z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie - DVB-T (plán prechodu). Opatrenie TÚ SR nadobúda účinnosť 1.5. 2008, je dostupné na internete a 30.4. 2008 bude uverejnené vo Vestníku TÚ SR. Vydaním tohto predpisu sa reálne začína proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie v Slovenskej republike.

Podľa plánu prechodu bude prvý digitálny multiplex komerčne spustený najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti prevádzkového povolenia. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex musia byť spustené najneskôr do konca roku 2012. Najneskorší možný termín na opúšťanie analógového vysielania na kanáloch, ktoré budú použité pre vybudovanie multiplexov pre prechodné obdobie je stanovený na 31. decembra 2011. Všetky ostatné analógové vysielače prevádzkované na území Slovenskej republiky budú vypnuté najneskôr 31. decembra 2012.

Digitalizácia predstavuje najrevolučnejšiu zmenu v podmienkach televízneho vysielania od samého jeho začiatku. Proces prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie rieši problém nedostatku frekvencií. Momentálne je frekvenčné spektrum určené pre analógové televízne vysielanie vyčerpané. V praxi to znamená, že na slovenský trh v súčasnosti nemôže vstúpiť žiadna nová celoplošná televízia na báze terestriálneho (pozemského) televízneho vysielania. Iné spôsoby šírenia televízneho vysielania, napr. satelitne, káblovo a pod., sú v slovenských podmienkach prevažne len doplnkové k terestriálnemu vysielaniu. Prechod na digitálne televízne vysielanie rieši túto situáciu a rozširuje podstatným spôsobom priestor pre vstup nových televízií na slovenský mediálny trh. Pre ilustráciu, kým na jednom kanály pri analógovom šírení televízneho signálu mohla vysielať len jedna televízia, pri digitálnom vysielaní bude môcť byť na jednom kanály šírený signál 4 až 8 televízií. Digitálne vysielanie vytvára teda priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Digitálne vysielanie má ďalej pozitívny dopad aj na úzko súvisiaci reklamný trh. Divákom prináša, okrem už spomenutej možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie či internetových služieb. Digitalizácia uvoľní kvalitné frekvencie, ktoré boli doteraz zahltené neefektívnym analógovým televíznym vysielaním. Tieto digitalizáciou uvoľnené frekvencie sú vhodné aj pre poskytovanie internetových služieb pre vidiecke oblasti, ako aj na služby mobilnej televízie, či e - governmentu.

TÚ SR na konci marca 2008 predložil návrh plánu prechodu stálej pracovnej komisii pri LRV, ktorá ho 14. apríla prerokovala a s úpravami schválila. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006, t.j. v niekoľkomesačnom predstihu pred schválením zákona o digitálnom vysielaní. Oproti pôvodnému návrhu Ministerstva kultúry SR došlo v NR SR na posledný chvíľu v znení zákona k zásadným zmenám, preto TÚ SR musel pôvodný návrh podmienok prechodu zmeniť. V záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. Dňa 21.12. 2007 TÚ SR predložil návrh a pripomienkovacie konanie k nemu prebiehalo v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008. TÚ SR dostal počas pripomienkovacieho konania k návrhu vyjadrenia od 22 subjektov, z toho 5 subjektov nemalo k nemu pripomienky. Úrad zapracoval relevantné pripomienky, počas rozporových konaní vyriešil rozpory.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom (časť divákov ich už má), alebo tzv. set-top-boxu (prídavné zariadenie vo veľkosti DVD prehrávača).

V Bratislave 24. apríla 2008.

TÚ SR a STV sa dohodli na ďalšej spolupráci v procese digitalizácie

21.04.2008, Tlačová správa
Jedna z prvých pracovných návštev nového generálneho riaditeľa Slovenskej televízie (STV) Štefana Nižňanského viedla na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), kde s jeho predsedom Branislavom Máčajom diskutovali o prechode z analógového na digitálne televízne vysielanie a o úlohách oboch inštitúcií v tomto procese.

Predseda TÚ SR informoval generálneho riaditeľa STV o pohľade TÚ SR na doterajší priebeh prechodu na digitálne televízne vysielanie a tlmočil mu aj svoje kritické stanovisko k postoju predchádzajúceho vedenia verejnoprávnej televízie k tejto problematike. Generálny riaditeľ STV a predseda TÚ SR sa zhodli na potrebe zmeny doterajšieho postoja STV. STV ako verejnoprávna inštitúcia má v tomto procese odlišné úlohy a záujmy, ako majú komerčné televízie. Obaja predstavitelia sa zhodli tiež na tom, že STV má kľúčové postavenie v celom procese digitalizácie a dohodli sa na intenzívnejšej spolupráci obidvoch inštitúcii v tomto procese za účelom zabezpečenia hladkého prechodu na digitálne televízne vysielanie.

V Bratislave 21 apríla 2008

Analógoví vysielatelia trvajú na svojich neúmerných požiadavkách

28.01.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) musí v súvislosti s tzv. spoločným memomorandom televízií s poľutovaním skonštatovať, že aj napriek verbálnym deklaráciám analógových vysielateľov (TV Markíza, JOJ, STV a TA3) o podpore procesu digitalizácie, v skutočnosti svojimi neúmernými požiadavkami sa snažia tento proces zablokovať.

TÚ SR prakticky v priebehu celého minulého roka, kedy prebiehala na rôznych fórach diskusia o návrhu plánu prechodu, vychádzal, v záujme zabezpečenia hladkého prechodu z analógového na digitálne vysielanie, analógovým vysielateľom v ústrety. Túto skutočnosť napokon potvrdzujú v memorande samotní vysielatelia, podľa ktorých na poslednom stretnutí dňa 14. decembra 2007 z 21 pripomienok ostali otvorené iba tri sporné body. Aj napriek takémuto postupu úradu analógoví vysielatelia stále trvajú na svojich neúmerných požiadavkách, ktorých akceptácia by znamenal odsunutie celého procesu digitalizácie dostratena. Deje sa tak napriek tomu, že úrad sa v návrhu plánu prechodu sústreďuje predovšetkým na začatie pravidelného digitálneho vysielania (DVB-T) na tých frekvenciách, ktoré sa v súčasnosti voľné a nevyužívajú sa pre analógové TV vysielanie. Ich spustením teda nemôže byť nijakým spôsobom negatívne ohrozený súčasný rozsah územného pokrytia republiky signálom analógových vysielateľov, ba práve naopak. Navyše zákon neukladá analógovým vysielateľom povinnosť okamžite začať vysielať digitálne, resp. paralelne analógovo aj digitálne. Vysielatelia môžu využiť hraničné termíny na analógové vysielanie. Požiadavky smerujúce k tomu, aby privátne televízie určovali, kde a kedy bude štát spúšťať digitálne vysielanie, aké podmienky má štát stanoviť vo výberovom konaní na poskytovateľa digitálnej siete, kto má byť členom výberovej komisie a pod., sú protizákonné a pre úrad principiálne neprijateľné. Tvrdenie vysielateľov, že im štát prisľúbil vyriešenie uvedených bodov je zavádzajúce, lebo jediným oprávneným štátnym orgánom je TÚ SR, ktorý od začiatku jasne deklaroval, že tieto návrhy vysielateľov sú principiálne neprijateľné. Verejnoprávna STV sa nepochopiteľne postavila na stranu súkromných vysielateľov a premárnila tak svoju príležitosť a zároveň spoločenskú povinnosť stať sa lídrom digitalizácie tak, ako by sa to od nej právom očakávalo podľa vzoru napr. Českej televízia v ČR a ORF v Rakúsku. Osobitne poľutovaniahodným sa z tohto pohľadu javí podpis štatutárneho zástupcu verejnoprávnej televízie na dokumente, v ktorom sa privátni analógoví vysielatelia vyhrážajú štátu v prípade, že neakceptuje ich požiadavky „riziku závažných právnych následkov v medzinárodnom meradle“. Za normálnych okolností je nepochopiteľný aj postoj TA3, ktorej analógové pokrytie je zanedbateľné a začatím riadneho digitálneho vysielania na toho času nevyužívaných analógových kanáloch mohlo podstatne zvýšiť. Rovnako aj TV JOJ by sa tiež spustením prvého digitálneho multiplexu významne mohlo zvýšilo jej súčasné pokrytie, ako sa tomu stalo pri spustení pokusného digitálneho vysielania na východnom Slovensku alebo v okolí Banskej Bystrice.

Obavy zo straty privilegovaného postavenia na mediálnom a súvisiacom reklamnom trhu garantovaného nedostatkom analógových frekvencií pre nové televízie sú však zrejme silnejšie ako benefity digitalizácie a v konečnom dôsledku aj ako záujem vlastných televíznych divákov, ktorým televízie tak často a radi argumentujú.

Dňa 21.12. 2007 TÚ SR predložil návrh všeobecne záväzného právneho predpisu: Opatrenie TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu) a pripomienkovacie konanie k nemu prebiehalo v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008. K návrhu prišli vyjadrenia od 19 subjektov a od ďalších dvoch poštou, z toho 4 subjekty nemali pripomienky k návrhu.

Zákon o digitálnom vysielaní nadobudol účinnosť 31. mája 2007. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006. TÚ SR v záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. Vláda SR svojim uznesením zo dňa 5. decembra 2007 podporila zámer zdynamizovať proces digitalizácie a odporučila svojím uznesením vydať tento všeobecne záväzný právny predpis do 31. januára 2008 a do 31. marca vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovateľa prvého a druhého multiplexu.V Bratislave 28. januára 2008.

K návrhu plánu prechodu sa vyjadrilo 19 subjektov

23.01.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal počas pripomienkovacieho konania k návrhu plánu prechodu z analógového na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania vyjadrenia od 19 subjektov, následne prišli v stanovenom termíne poštou vyjadrenia od 3 subjektov, z toho 5 subjektov nemalo pripomienky k návrhu. Po vyhodnotení a zapracovaní relevantných pripomienok materiál prerokuje stála pracovná komisia pri Legislatívnej rade vlády SR. Výsledné znenie tohto záväzného predpisu bude zverejnené vo Vestníku TÚ SR a oznam o jeho zverejnení bude publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Zámer TÚ SR zdynamizovať proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie podporila Vláda SR, ktorá uznesením č. 1024 z 5. decembra 2007 odporúča predsedovi TÚ SR vydať tento všeobecne záväzný právny predpis do 31. januára 2008 a do 31. marca vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovateľa prvého a druhého multiplexu. Dňa 21.12. 2007 TÚ SR predložil návrh všeobecne záväzného právneho predpisu: Opatrenie TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu) a pripomienkovacie konanie k nemu prebiehalo v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008.

Zákon o digitálnom vysielaní nadobudol účinnosť 31. mája 2007. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006. TÚ SR v záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Digitálne vysielanie bude poskytovať priestor na sprístupnenie množstva ďalších elektronických komunikačných služieb, ako je napríklad prístup na internet, elektronické bankovníctvo, elektronický programový sprievodca atď.

V Bratislave 23. januára 2008.

Poznámka: Nové, doplnené údaje sú v texte podčiarknuté.

TÚ SR predložil návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie TÚ SR predložil návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie

21.12.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) predložil do legislatívneho procesu a zverejnil na internete návrh všeobecne záväzného právneho predpisu: Opatrenie TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu). Účelom predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Pripomienkovacie konanie k tomuto materiálu bude prebiehať v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008.

TÚ SR v záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. Úrad sa snažil v maximálnej možnej miere akceptovať všetky pripomienky, ktoré dostal ešte pred začatím medzirezortného pripomienkovacieho konania, avšak v niektorých prípadoch boli neprijateľné. Napríklad ustanovenia, ktoré boli nad rámec zákona, ale hlavne hraničné termíny uvedenia do prevádzky jednotlivých multiplexov. Navrhovanými termínmi uvedenia jednotlivých multiplexov do prevádzky by sa odsúvalo začatie pravidelného digitálneho (DVB-T) vysielania na Slovensku, čím by sa Slovenská republika vystavila nebezpečenstvu rušenia analógového príjmu TV vysielania prevádzkou zahraničných DVB-T sietí bez poskytnutia možnosti alternatívneho príjmu prostredníctvom nášho DVB-T vysielania. Na predchádzanie rušenia príjmu programovej služby je z toho dôvodu potrebné vytvoriť priestor na čo najskoršie začatie pravidelného DVB-T vysielania, čím bude koncovému užívateľovi zabezpečená možnosť nerušeného TV príjmu.

Zákon o digitálnom vysielaní nadobudol účinnosť 31. mája 2007. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006 a do technickej komisie Skupiny pre digitálne vysielanie (SKDV) ho predložil začiatkom roka 2007. Aj v rámci komisií SKDV sa úrad snažil čo najtransparentnejšie prerokovať návrh uvedeného predpisu. Dôkazom toho sú, okrem iného, aj oficiálne prezentované stanoviská podieľajúcich sa inštitúcií. V rámci vnútro rezortného pripomienkovania dali písomné pripomienky aj Výskumný ústav spojov (júl 2007), TBDS, a.s., (júl 2007), a spoločné stanovisko štyria generálni riaditelia (TV JOJ, Markíza, STV a TA3 jún 2007). Pripomienky resp. požiadavky sa týkali najmä tvorby a časového harmonogramu spúšťania jednotlivých multiplexov. Snaha uvedených štyroch televízií vyústila v auguste 2007 do vypracovania ich vlastného návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu podmienok prechodu. Úrad tento ich návrh posúdil a z jeho pohľadu akceptovateľné pripomienky prijal a zapracoval ich do návrhu.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní, t. zn. začatie prevádzky digitálneho vysielania najneskôr do 31.12. 2011, ukončenie analógového vysielania najneskôr do 31.12. 2012 a začatie prevádzky verejnoprávneho digitálneho vysielania od 31.12. 2012. Digitálne vysielanie bude poskytovať priestor na sprístupnenie množstva ďalších elektronických komunikačných služieb, ako je napríklad prístup na internet, elektronické bankovníctvo, elektronický programový sprievodca atď.

V Bratislave 21. decembra 2007.

TÚ SR finalizuje parametre kanálov pre DVB-T potrebné pre vyhlásenie výberových konaní

29.05.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zorganizoval štvorstranné rokovanie zástupcov regulačných orgánov Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Slovenska o problematike implementácie terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T) v prechodnom období, ktoré skončí v roku 2012 úplným vypnutím analógového televízneho vysielania. TÚ SR si počas rokovaní vyjasnil mnohé zo svojich doteraz otvorených požiadaviek, ktorými vytvoril základné technické podmienky pre riadne DVB-T vysielanie v prechodnom období. Definitívne technické parametre kanálov pre DVB-T budú pripravené po rokovaniach s regulačnými orgánmi ČR, Rakúska a Maďarska. Dohodnutie definitívnych technických parametrov je nevyhnutnou podmienkou pre vyhlásenie výberových konaní na prevádzkovateľov DVB-T.

TÚ SR má podľa zákona o digitálnom vysielaní programových služieb v prvej fáze zrealizovať výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu, ktorý bude zložený z kanálov, ktoré sa nevyužívajú na analógové vysielanie, t.j. z kanálov nad 60. Po uvoľnení analógových kanálov vysielateľmi zrealizuje postupne výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu zloženého z kanálov pod 60 a verejnoprávneho multiplexu.

TÚ SR po nadobudnutí účinnosti zákona o digitálnom vysielaní predloží na pripomienkovanie návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. V pláne prechodu určí najmä lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení tak, aby došlo k začatiu prevádzky jedného multiplexu pre analógových vysielateľov vysielajúcich terestriálnym vysielaním a do konca roku 2012 bolo možné poskytovať na území Slovenskej republiky verejnoprávny terestriálny multiplex... TÚ SR po nadobudnutí účinnosti plánu prechodu vyhlási výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu.


V Bratislave 29. mája 2007.

"Digitálny" zákon je nevyhnutné bezodkladne novelizovať

19.04.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje, že pozmeňujúcimi návrhmi zmenený a schválený zákon o digitálnom vysielaní neumožní, aby Slovenská republika stihla do začiatku roka 2012 vypnúť analógové televízne vysielanie. Zákon okrem toho nadlho neumožní vstup novým terestriálne šíreným televíznym staniciam na trh. Zákon zároveň nezabráni uplatneniu finančných nárokov zo strany súčasných vysielateľov. Tento nepriaznivý stav nastal aj napriek upozorňovaniu predkladateľa zákona, ako aj poslancov zo strany TÚ SR. TÚ SR pritom už dávnejšie pripravil a predrokoval pracovný návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Návrh TÚ SR vychádzal z pôvodného návrhu zákona, pričom počítal s postupným začatím riadneho vysielania už v roku 2008, dodržaním termínu ukončenia analógového vysielania a podporoval rozvoj konkurencie a nových technológií pri zohľadnení práv doterajších analógových vysielateľov. Zákon je nevyhnutné bezodkladne novelizovať, v opačnom prípade zostane digitalizácia len na papieri.

Schválený zákon dáva možnosť doterajším analógovým vysielateľom (televíznym staniciam) analógovo vysielať až do konca roku 2011. Na druhej strane termín ukončenia analógového vysielania v Slovenskej republike je stanovený na koniec roku 2012 (EÚ dokonca preferuje začiatok roku 2012). Tieto termíny sú zjavne v kolízii.

„Zákon obmedzuje možnosť vstupu nových vysielateľov na televízny trh, lebo vytvorením jednej vrstvy bude priestor len pre existujúcich vysielateľov a aj to iba za určitých obmedzení“, vysvetľuje Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Až do konca roka 2011, kedy na Slovensku nebude reálne uvedený do prevádzky ďalší multiplex, nebude môcť vstúpiť nová TV stanica na trh. Toto bude na ujmu úrovne hospodárskej súťaže a záujmov spotrebiteľov, čo malo byť, okrem iného, hlavným účelom prijatia zákona o digitálnom vysielaní. Do rovnakého termínu bude zamedzené vytvorenie konkurencie na strane poskytovateľov multiplexu.

Schválený zákon ukladá úradu povinnosť v „Pláne prechodu“ zostaviť druhý multiplex na frekvenčných vyhradeniach uvoľňovaných analógovými vysielateľmi zaradenými do prvého terestriálneho multiplexu. „Takúto vrstvu nebude možné prakticky zostaviť, keďže úrad nemá reálnu možnosť určiť, ktoré analógové TV kanály budú vypínané, aby mohol zostaviť funkčnú vrstvu (multilplex). Navyše samotní vysielatelia, ktorí používajú frekvencie, sa pravdepodobne nebudú vedieť dohodnúť, ktorá TV stanica bude uvoľňovať, ktoré kanály, resp. či vôbec a ak áno, tak kedy, ich budú uvoľňovať“, povedal predseda TÚ SR.

Podľa schváleného zákona má byť prvý celoplošný multiplex z nevyužívaných na území SR pre analógové TV vysielanie, t.j. vytvorený na TV kanáloch nad 60. Toto nie je možné v dvoch frekvenčných vyhradeniach - Nitra a Poprad. Bez vypnutia analógového vysielania v týchto lokalitách nebude možné zabezpečiť celoplošné pokrytie digitálnym signálom. „Následkom môže byť, že vysielatelia budú argumentovať tým, že nemôžu vypnúť analógové vysielanie, lebo nemajú zabezpečené adekvátne digitálne pokrytie a v týchto lokalitách zároveň pripravíme obyvateľov o možnosť prijímať signál v digitálnej kvalite“, doplnil Máčaj.

V súvislosti s paralelným vysielaním vysielatelia pravdepodobne budú požadovať úhradu nákladov spojených s paralelnou prevádzkou a zároveň ich nič nebude motivovať k tomu, aby skončili s analógovým vysielaním čo najskôr. Už sa objavila požiadavka STV o zvýšenie koncesionárskych poplatkov o 50%, čo okrem iného jasne indikuje jej neschopnosť reálne prevádzkovať celý „verejnoprávny“ multiplex. Paradoxne verejnoprávny vysielateľ odôvodňuje túto požiadavku práve znením zákona, za ktorého prijatie sa mimoriadne intenzívne zasadzoval aj so súkromnými vysielateľmi. Predpokladáme, že ďalšie finančné požiadavky nastolia aj súkromní vysielatelia.

Jedným z dôvodov, ktorým sa argumentovalo v procese schvaľovania zákona pri obhajobe paralelného digitálneho aj analógového vysielania do konca roka 2011, bol aj ten, že sa tým zabráni uplatneniu nárokov (náhrada škody za zmarené investície a pod.) existujúcich súkromných vysielateľov. Títo majú analógové licencie platné až do roku 2019. Podľa názoru Telekomunikačného úradu SR práve skutočnosťou, že existujúci vysielatelia majú licencie až do roku 2019, budú títo argumentovať po celú dobu prechodného obdobia (do konca roku 2011) pri uplatňovaní rôznych nárokov (napr. požiadavka na financovanie paralelného vysielanie alebo dotácie tzv. set – top boxov a pod.), kedykoľvek im to príde vhod a to bez ohľadu na uvedené prechodné obdobie. „Z tohto hľadiska nie je prechodné obdobie do roku 2011 žiadnym riešením vo vzťahu k licenciám vysielateľov, ale iba odsúvaním problému s výrazne negatívnymi dopadmi na celý proces digitalizácie“, uzavrel Máčaj.V Bratislave 19. apríla 2007.

Podľa ITU Slovensko má skoordinovaných viac ako 90% plánu pre digitálne vysielanie

04.05.2006, Tlačová správa
Podľa oficiálnych dokumentov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) Slovenská republika, ktorú zastupuje Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), s úspešnosťou viac ako 90% skoordinovaného (schváleného) plánu pre digitálne vysielanie dosiahla nad očakávanie dobrý výsledok a umiestnila sa v prvej pätine všetkých 122 krajín Regiónu 1. Aktuálny priemerný výsledok všetkých krajín v IV./V. TV pásme navrhovaného digitálneho plánu je pritom len 58,5%. Na základe týchto výsledkov patrí Slovenská republika v príprave na stále digitálne vysielanie, konkrétne v časti za ktorú zodpovedá TÚ SR, medzi popredné krajiny Regiónu 1 (viď sumárny výsledok v prílohách).

Digitálny plán, t.j. frekvencie pre pozemské digitálne TV vysielanie DVB-T a pozemské digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB pre jednotlivé krajiny Regiónu 1, bude definitívne schválený na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii RRC 06, ktorá sa bude konať od polovice mája do polovice júna 2006 v Ženeve. Tvorbe digitálneho plánu predchádzala Regionálna rádiokomunikačná konferencia RRC 04, ktorá sa konala v roku 2004, na ktorej si krajiny dohodli termín zaslania svojich požiadaviek na frekvencie pre digitálne vysielanie a následne zaslali svoje požiadavky do ITU. Potom sa uskutočnilo 1. a 2. plánovacie cvičenie, ktorého výsledkom bolo vytvorenie návrhu digitálneho plánu.

Do procesu syntézy digitálneho plánu bolo vložených 77 606 digitálnych požiadaviek a okrem toho 8 220 staníc iných primárnych služieb, ktorých prevádzka bude pokračovať aj po prechode na stále digitálne vysielanie.V Bratislave 4. mája 2006.Prílohy

Sumárny výsledok navrhovaného digitálneho plánu pre DVB-T (výsledok berie do úvahy aj ochranu analógového vysielania a ďalšie požiadavky jednotlivých krajín):

pgrafSumárny výsledok navrhovaného digitálneho plánu pre T-DAB (výsledok berie do úvahy aj ochranu analógového vysielania a ďalšie požiadavky jednotlivých krajín):

pgraf2

Počas pilotného projektu DVB-T bude prichádzať k zmenám a výpadkom

17.10.2005, Tlačová správa
Zodpovedné štátne orgány aj prevádzkovatelia pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho TV vysielania (DVB-T) na Slovensku v snahe predchádzať nedorozumeniam s verejnosťou upozorňujú, že v priebehu pilotného projektu je možné očakávať zmeny v počte prenášaných TV a rozhlasových programov, zmeny kvality prijímaného signálu, jeho úplné výpadky atď., ktoré súvisia s testovaním technológie, rôznymi meraniami a ďalšími skúškami. Zmeny a výpadky tohto charakteru je možné úplne vylúčiť až po začatí riadneho vysielania. Na priame financovanie pilotného projektu zároveň neboli zo štátneho rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vysielanie je financované priamo prevádzkovateľmi, ktorí boli vybraní vo výberovom konaní.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje verejnosti, že zmeny kvality signálu a jeho výpadky, ktoré môžu nastať v priebehu pilotného projektu zavádzania DVB-T, sú prípustné a vychádzajú z potrieb vykonania testov a meraní.

Rada pre vysielanie a retransmisiu oznamuje, že hlavným účelom pilotných projektov je predovšetkým odskúšanie technológie, overenie vlastností jednofrekvenčných sietí, overenie meracích metód, vypracovanie metodiky hodnotenia pokrytia územia digitálnym signálom, zacvičenie pracovníkov a propagácia novej techniky a služieb. V zmysle dosiahnutia tohto účelu sú prípustné prerušenia vysielania, resp. zmeny technických parametrov frekvencií. Frekvencie v pilotných projektoch sú zdieľané v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi televíznych a rozhlasových programových služieb, prípadne poskytovateľmi iných elektronických komunikačných služieb.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR upozorňuje, že na priame financovanie pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania (DVB-T) na Slovensku neboli zo štátneho rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vysielanie v rámci pilotnej prevádzky je financované priamo prevádzkovateľmi, ktorí boli vybraní na základe výberového konania.

Slovak Telecom (ST), a.s., Rádiokomunikácie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o. (TC), ako prevádzkovatelia pilotného projektu zavádzania DVB-T na Slovensku upozorňujú verejnosť, že celý projekt pilotnej prevádzky financujú sami bez spoluúčasti štátu či vysielateľov (rozhlasové a TV stanice). Obaja prevádzkovatelia veria, že občania pochopia nevyhnutnosť testovania a merania technológie DVB-T aj za cenu prerušenia vysielania a za pochopenie ďakujú.

Slovak Telecom (ST), a.s., Rádiokomunikácie, o.z. vysvetľuje, že zmeny kvality signálu súvisia so spoločným meraním prevádzkovateľa vysielacej technológie, Telekomunikačného úradu SR a Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici (VÚS). Výsledný materiál bude slúžiť ako podklad pre prípravu smernice vyhodnocovania pokrytia a kvality televízneho digitálneho signálu, ako aj pre zhrnutie skúseností z pohľadu prípravy budúcich sietí zo strany TÚ SR a vysielateľa. Zmeny technických parametrov počas pilotnej prevádzky sa pritom budú uskutočňovať len so súhlasom TÚ SR.

Spoločnosť Telecom Corp., s.r.o. (TC) počas pilotného projektu skúša DVB-T technológie od viacerých výrobcov z dôvodu ich vzájomnej kompatibility, ceny a kvality. Z tohto dôvodu sporadicky dochádza k prerušovaniu vysielania, nakoľko výmena technológie a nastavenie parametrov si vyžaduje istý čas. Keďže TC celý projekt financuje výlučne z vlastných prostriedkov, väčšinou vykonáva potrebné práce počas dní pracovného voľna a vo večerných hodinách. Týmto spôsobom sa snaží zmierňovať náklady spoločnosti. Spoločnosť nepredáva DVB-T prijímače, ani nemá žiadne zisky z ich predaja. V prípade testovania niektorého z DVB-T prijímačov si tento prijímač musí kúpiť od predajcov za rovnakú cenu, ako platia ostatní občania.

V najbližších dňoch bude uvedený do prevádzky aj DVB-T vysielač v Prešove. Nakoľko bude potrebné synchronizovať vysielanie v Košiciach aj v Prešove, bude istý čas znovu dochádzať k prerušovaniu vysielania. V tomto čase sa TC pripravuje aj meranie za účasti VÚS a TÚ SR, pričom sa budú testovať rôzne módy DVB-T vysielania. Pri tomto meraní bude tiež dochádzať k prerušovaniu vysielania.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku sú určené TV kanály: Bratislava K 66 (zabezpečí Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Banská Bystrica a Zvolen K59 (zabezpečuje Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (zabezpečuje TELECOM CORP., s.r.o.). Obsahom služby je prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov tvorí podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

V Bratislave 17. októbra 2005.

DVB-T v Bratislave zabezpečí ST, Rádiokomunikácie, o.z.

04.05.2005, Tlačová správa
Na základe poradia, ktoré určila päťčlenná výberová komisia menovaná predsedom TÚ SR, víťazom výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v Bratislave, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania (DVB-T) na Slovensku, sa stala spoločnosť Slovak Telecom (ST), a.s., Rádiokomunikácie, o.z. Táto spoločnosť na základe povolenia, ktoré udelí Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) technicky zabezpečí DVB-T v Bratislave. TÚ SR až do ukončenia výberového konania na obsah vysielania, ktoré uskutočňuje Rada pre vysielanie a retransmisiu, preruší konanie o udelení povolenia spoločnosti ST, Rádiokomunikácie, o.z.

Poradie uchádzačov určila päťčlenná výberová komisia na základe kritérií stanovených vo výzve na predloženie ponúk. Výberová komisia bol zložená zo zástupcov orgánov štátnej správy. Poradie, ktoré určila komisia je v zmysle zákona pre úrad záväzné. TÚ SR udelí povolenie najúspešnejšiemu uchádzačovi. Toto povolenie bude platné do polovice roku 2006. Obsahom služby bude prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov bude tvoriť podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku z 5. novembra 2004 a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku. Na základe výzvy doručili žiadosť o pridelenie frekvencie traja záujemcovia: SATRO s.r.o., Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku sú určené TV kanály: Bratislava K 66 (zabezpečí Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Banská Bystrica a Zvolen K59 (zabezpečuje Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (zabezpečuje TELECOM CORP., s.r.o.).

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

Informácie o výsledkoch výberových konaní na obsah vysielania sú zverejnené na stránke Rady pre vysielanie a retransmisiu http://www.rada-rtv.sk/cc4314bb-9acd-4cc9-9c5e-7291bf4bdc11/pridelene%20frekvencii.docwordnet
V Bratislave 4. mája 2005.

O zabezpečenie DVB-T v Bratislave majú záujem traja uchádzači

04.02.2005, Tlačová správa
Dňa 3. februára 2005 výberová komisia za účasti žiadateľov otvorila obálky so žiadosťami o pridelenie frekvencie určenej na pilotný projekt pozemského digitálneho vysielania (DVB-T) v Bratislave. Komisia zaprotokolovala obsah žiadostí a stanovila pokračovanie výberového konania na utorok nasledujúci týždeň.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku z 5. novembra 2004 a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku. Na základe výzvy doručili žiadosť o pridelenie frekvencie traja záujemcovia: SATRO s.r.o., Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o.

Poradie uchádzačov určí päťčlenná výberová komisia, ktorú podľa zákona o elektronických komunikáciách menoval predseda TÚ SR. Výberová komisia je zložená zo zástupcov orgánov štátnej správy. Poradie, ktoré určí komisia bude pre úrad záväzné. TÚ SR udelí povolenie najúspešnejšiemu uchádzačovi.

Obsahom služby bude prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov bude tvoriť podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku sú určené TV kanály: Bratislava K 66, Banská Bystrica a Zvolen K59 (Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (Telecom Corp., s.r.o.).

Prvé skúšobné pozemské digitálne televízne vysielanie prebehlo v dňoch 27.9. až 25.10. 1999. Obsahom skúšobného vysielania boli programy STV 1, TV Markíza, VTV a informačný kanál. Cieľom skúšobného vysielania bolo získanie skúseností pre optimálnu voľbu kódovania FFT, ochranného intervalu a typu modulácie. Vysielanie prebehlo z televízneho vysielača Kamzík v Bratislave (K50, vyžiarený výkon 1 kW).

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky pre čo najskoršie začatie pravidelného vysielania DVB-T. Úplný prechod na digitálne TV vysielanie by mal byť dokončený do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

Poznámka pre redakcie:

Výberové konanie na obsah vysielania, t.j. ktoré televízne a rozhlasové stanice budú obsahom digitálneho vysielania, je v kompetencii Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V Bratislave 4. februára 2005.

Slovensko prerokovalo so šiestimi štátmi návrhy digitálnych sietí (DVB-T)

14.01.2005, Tlačová správa
V dňoch 10 – 13. januára 2005 sa na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR) konalo mnohostranné koordinačné rokovanie k návrhom sietí terestriálneho digitálneho TV vysielania (DVB-T) na úrovni regulátorov v oblasti elektronických komunikácií. Okrem Slovenskej republiky, ktorú zastupoval TÚ SR sa na rokovania zúčastnili zástupcovia regulátorov z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska a Chorvátska. Zúča stnené krajiny prerokovali návrhy digitálnych sietí (DVB-T), ktoré v zmysle záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC 04 predložia k prvému plánovaciemu cvičeniu Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU).

V zmysle záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC 04 majú účastníci konferencie predložiť v termíne do konca februára 2005 návrhy digitálnych sietí (DVB-T) ITU. Pred definitívnym rozdelením kanálov pre DVB-T jednotlivým krajinám sa uskutočnia dve plánovacie cvičenia. Prvé plánovacie cvičenie sa uskutoční v prvej polovici roku 2005 a druhé najneskôr začiatkom roku 2006. Na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii RRC 06, ktorá sa bude konať v júni 2006 dôjde k definitívnemu rozdeleniu kanálov pre DVB-T.

V Slovenskej republike v súčasnosti prebieha pilotný projekt zavádzania digitálneho vysielania. TÚ SR doteraz udelil dve individuálne povolenia na terestriálne digitálne vysielanie na dobu do 30. júna 2006. Úrad pridelil spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z kanál 59 pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a spoločnosti TELECOM CORP., s.r.o. kanál 44 pre lokalitu Košice, Prešov. Kanál 66 pre lokalitu Bratislava získa víťaz prebiehajúceho výberového konania.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania v roku 2005 a ukončiť prechod z analógového na digitálne TV vysielanie do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 14. januára 2005.

Výberové konanie na zabezpečenie pozemského digitálneho TV vysielania

05.11.2004, Tlačová správa
Od 5. novembra 2004 môžu záujemcovia o technické zabezpečenie pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania v Bratislave zasielať na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svoje ponuky. TÚ SR v tento deň zverejnil vo svojom vestníku a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku.

Poradie uchádzačov určí výberová komisia menovaná predsedom úradu. Poradie, ktoré určí komisia bude pre úrad záväzné. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi povolenie.

Obsahom služby bude prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov bude tvoriť podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku budú použité TV kanály: Bratislava K 66, Banská Bystrica a Zvolen K59 (Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (TELECOM CORP., s.r.o.). TÚ SR pôvodne počítal pre Bratislavu s K 50, ktorý je medzinárodne skoordinovaný pre analógové vysielanie do polovice roku 2006 a zároveň aj pre digitálne vysielanie, ten však mal byť podľa udelenej licencie využívaný minimálne do konca roku 2004 na analógové vysielanie. Úrad ihneď po skončení medzinárodnej koordinácie K 66 pre pilotný projekt digitálneho vysielania predložil technické podmienky Rade pre vysielanie a retransmisiu (Rada), ako prípadnú alternatívu voči K 50. Rada po dohode s TÚ SR kanál 50 pridelila súkromnej TV stanici na analógové vysielanie.

Prvé skúšobné pozemské digitálne televízne vysielanie prebehlo v dňoch 27.9. až 25.10. 1999. Obsahom skúšobného vysielania boli programy STV 1, TV Markíza, VTV a informačný kanál. Cieľom skúšobného vysielania bolo získanie skúseností pre optimálnu voľbu kódovania FFT, ochranného intervalu a typu modulácie. Vysielanie prebehlo z televízneho vysielača Kamzík v Bratislave (K50, vyžiarený výkon 1 kW).

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky pre čo najskoršie začatie pravidelného vysielania DVB-T. Úplný prechod na digitálne TV vysielanie by mal byť dokončený do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

Poznámka pre redakcie:
Výberové konanie na obsah vysielania, t.j. ktoré televízne a rozhlasové stanice budú obsahom digitálneho vysielania je v kompetencii Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá je zároveň podľa príslušného uznesenia vlády zodpovedná za digitalizáciu.

V Bratislave 5. novembra 2004

TÚ SR informoval Radu o možnosti využitia K 66 pre pilotné digitálne vysielanie

11.08.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na dnešnom stretnutí s predstaviteľmi Rady pre vysielanie a retransmisiu informoval o možnosti využitia televízneho kanálu 66 na pilotný projekt pozemského digitálneho vysielania v lokalite Bratislava. TÚ SR chce dosiahnuť to, aby ani Bratislava neostala bez pilotného projektu pozemského digitálneho vysielania. S TV kanálom 50, ktorý momentálne využíva TV JOJ na analógové vysielanie, sa aj naďalej počíta pre digitálne vysielanie.

Na základe výsledkov výberového konania bude spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z pridelený kanál 59 pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a spoločnosti TELECOM CORP., s.r.o. kanál 44 pre lokalitu Košice, Prešov na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. TÚ SR pridelí víťazom výberového konania frekvencie (TV kanály) na dobu do 30. júna 2006.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania v roku 2005 a ukončiť prechod z analógového na digitálne TV vysielanie do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 11. augusta 2004.

Frekvencie na digitálne vysielanie získajú TELECOM CORP. a Slovak Telecom

01.07.2004, Tlačová správa
Podľa vyhodnotenia žiadostí uchádzačov o frekvencie, ktoré vykonala výberová komisia zriadená Telekomunikačným úradom SR (TÚ SR), bude spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z pridelený kanál 59 pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a spoločnosti TELECOM CORP., s.r.o. kanál 44 pre lokalitu Košice, Prešov na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. TÚ SR pridelí víťazom výberového konania frekvencie (TV kanály) na dobu do 30. júna 2006. Frekvencie sú určené na zriadenie a prevádzkovanie rádiového zariadenia určeného na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby, ktorej obsahom bude kombinácia TV programov a iných dátových služieb, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby.

TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku výzvy na podávanie žiadostí na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie. Na základe výziev v stanovenom termíne podali žiadosti tieto spoločnosti: Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z, TELECOM CORP., s.r.o., SATRO s.r.o., satelitné televízne rozvody, AWARD development, a.s. (Slovak Digital Group, a.s. podľa rozhodnutia jediného akcionára z 27.5.2004). Uvedení záujemcovia podali žiadosti o kanál 59 Banská Bystrica, Zvolen aj kanál 44 Košice, Prešov.

TÚ SR môže udeliť len jedno povolenie pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a jedno povolenie pre lokalitu Košice, Prešov, a preto bolo potrebné uskutočniť výberové konanie. Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadil výberovú komisiu, ktorá mala päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Členmi komisie boli zástupcovia Slovenskej technickej univerzity, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a TÚ SR. Výberová komisia vyhodnotila žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určila poradie účastníkov výberového konania. TÚ SR je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Neúspešným žiadateľom úrad oznámil výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania v roku 2005 a ukončiť prechod z analógového na digitálne TV vysielanie do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 1. júla 2004.

Komisia začína vyberať spomedzi uchádzačov o realizáciu digitálneho vysielania

09.06.2004, Tlačová správa
V stredu 9.6. 2004 výberová komisia za účasti uchádzačov otvorila obálky so žiadosťami o pridelenie frekvencií na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. Telekomunikačný úrad SR zverejní výsledok výberového konania až po oznámení výsledku uchádzačom. Členmi komisie sú zástupcovia Slovenskej technickej univerzity, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a TÚ SR. Osobné údaje členov výberovej komisie sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov.

Na základe výziev na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie, ktoré zverejnil Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v stanovenom termíne žiadosti podali: Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z, TELECOM CORP., s.r.o., SATRO s.r.o., satelitné televízne rozvody, AWARD development, a.s. (Slovak Digital Group, a.s. podľa rozhodnutia jediného akcionára z 27.5.2004). Uvedení záujemcovia podali žiadosti o kanál 59 Banská Bystrica, Zvolen aj kanál 44 Košice, Prešov.

Telekomunikačný úrad SR môže udeliť len jedno povolenie pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a jedno povolenie pre lokalitu Košice, Prešov, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie.

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadil výberovú komisiu, ktorá má päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Výberová komisia vyhodnotí žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

V Bratislave 9. júna 2004.

Záujem o realizáciu pilotného projektu digitálneho vysielania je vysoký

07.06.2004, Tlačová správa
Záujem o pridelenie frekvencií na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku majú v oboch lokalitách rovnaké štyri spoločnosti. Telekomunikačný úrad SR môže udeliť len jedno povolenie pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a jedno povolenie pre lokalitu Košice, Prešov, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie. O víťazoch výberových konaní rozhodne výberová komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy.

Na základe výziev na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie, ktoré zverejnil Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v stanovenom termíne žiadosti podali: Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z, TELECOM CORP., s.r.o., SATRO s.r.o., satelitné televízne rozvody, AWARD development, a.s. (Slovak Digital Group, a.s. podľa rozhodnutia jediného akcionára z 27.5.2004). Uvedení záujemcovia podali žiadosti o kanál 59 Banská Bystrica, Zvolen aj kanál 44 Košice, Prešov. Žiadatelia majú možnosť zúčastniť sa otvárania obálok so žiadosťami, ktoré sa uskutoční 9.6. 2004 o 9,00 hod..

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadi výberové komisie, ktoré budú mať každá minimálne päť členov. Členov výberovej komisie vymenuje v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Členmi komisií budú zástupcovia akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy. Výberové komisie vyhodnotia žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

Obsahom služby bude kombinácia TV programov a iných dátových služieb, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby, ako súčasť pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 7. júna 2004.

Slovensko sa podieľa na príprave medzinárodnej dohody historického významu

04.06.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa, ako zástupca Slovenskej republiky, aktívne zúčastnil na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii ITU v Ženeve, ktorá má pre všetky zúčastnené krajiny historický význam. Úlohou je príprava medzinárodnej dohody, ktorá nahradí doteraz platné medzinárodné dohody v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, napr. Stockholmský plán z roku 1961, ktorý stanovil pravidlá pre analógové TV vysielanie v Európe.

Úlohou Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii ITU (Regional Radiocommunication Conference) RRC-04 v Ženeve bolo stanoviť technické podklady a odporúčania pre plánovanie pozemského digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania vo frekvenčnom pásme 174 až 230 MHz a 470 až 862 MHz pre časti Regiónu 1 (Európa, Afrika a Stredný Východ) a časť Regiónu 3 (Irán).

Delegáti konferencie v Ženeve stanovili a korigovali doteraz platné technické parametre a kritéria, ktoré sa budú používať pre plánovanie. Výsledkom konferencie sú rezolúcie, ktoré tvoria základ budúcej dohody. Sú to napr. technické kritériá a parametre plánovania pozemskej digitálnej TV (DVB-T) a rozhlasu T-DAB v TV pásmach III., IV. – V., ochrana iných služieb v TV pásmach, ochrana doteraz skoordinovaných digitálnych vysielačov, koexistencia analógového a digitálneho vysielania v prechodnom období, stanovenie podmienok rovnocenného prístupu k frekvenčnému spektru pre členské štáty, atď. Budúca dohoda nahradí doteraz platné dohody, napr. Stockholmský plán z roku 1961. Stockholmský plán, ktorý stanovil pravidlá pre TV vysielanie vo VHF/UHF pásmach, doteraz slúži potrebám európskych vysielateľov a regulátorov.

Druhá časť konferencie (RRC-06) sa uskutoční v roku 2006, kde sa stanoví digitálny plán a konečné podmienky prechodu z analógového na digitálne vysielanie. V období medzi dvoma konferenciami sa uskutočnia dve plánovacie cvičenia, ktorých úlohou bude napomôcť tvorbe digitálneho plánu pre zúčastnené krajiny.

V Bratislave 4. júna 2004.

Na Slovensku začne pilotná prevádzka pozemského digitálneho TV vysielania

28.04.2004, Tlačová správa
V piatok 30.4. 2004 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku a v jednom celoštátnom periodiku tri výzvy na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie. Záujemcovia o poskytovanie tejto služby v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku začnú zasielať svoje žiadosti. Výsledkom konania bude udelenie povolenia najúspešnejšiemu uchádzačovi a následné začatie pilotného digitálneho vysielania.

Obsahom služby bude kombinácia TV programov a iných dátových služieb, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby, ako súčasť pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku budú použité TV kanály: Bratislava K 50, Banská Bystrica a Zvolen K59, Košice a Prešov K 44.

Príprave podmienok na začatie pilotného projektu predchádzali dvojstranné i mnohostranné rokovania s regulátormi okolitých štátov s cieľom skoordinovať (vzájomne odsúhlasiť podmienky využívania) frekvencií pre pilotný projekt pozemského digitálneho televízneho vysielania. Slovenskú republiku zastupoval na rokovaniach TÚ SR.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na realizáciu uvádzacích projektov DVB-T (pozemské digitálne TV vysielanie) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a začatie skúšobného vysielania v termíne do 30. júna 2004 a vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania DVB-T v roku 2005.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálnejšie využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 28. apríla 2004.
« 1 2 3 4 5 6