"Digitálny" zákon je nevyhnutné bezodkladne novelizovať

19.04.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje, že pozmeňujúcimi návrhmi zmenený a schválený zákon o digitálnom vysielaní neumožní, aby Slovenská republika stihla do začiatku roka 2012 vypnúť analógové televízne vysielanie. Zákon okrem toho nadlho neumožní vstup novým terestriálne šíreným televíznym staniciam na trh. Zákon zároveň nezabráni uplatneniu finančných nárokov zo strany súčasných vysielateľov. Tento nepriaznivý stav nastal aj napriek upozorňovaniu predkladateľa zákona, ako aj poslancov zo strany TÚ SR. TÚ SR pritom už dávnejšie pripravil a predrokoval pracovný návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Návrh TÚ SR vychádzal z pôvodného návrhu zákona, pričom počítal s postupným začatím riadneho vysielania už v roku 2008, dodržaním termínu ukončenia analógového vysielania a podporoval rozvoj konkurencie a nových technológií pri zohľadnení práv doterajších analógových vysielateľov. Zákon je nevyhnutné bezodkladne novelizovať, v opačnom prípade zostane digitalizácia len na papieri.

Schválený zákon dáva možnosť doterajším analógovým vysielateľom (televíznym staniciam) analógovo vysielať až do konca roku 2011. Na druhej strane termín ukončenia analógového vysielania v Slovenskej republike je stanovený na koniec roku 2012 (EÚ dokonca preferuje začiatok roku 2012). Tieto termíny sú zjavne v kolízii.

„Zákon obmedzuje možnosť vstupu nových vysielateľov na televízny trh, lebo vytvorením jednej vrstvy bude priestor len pre existujúcich vysielateľov a aj to iba za určitých obmedzení“, vysvetľuje Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Až do konca roka 2011, kedy na Slovensku nebude reálne uvedený do prevádzky ďalší multiplex, nebude môcť vstúpiť nová TV stanica na trh. Toto bude na ujmu úrovne hospodárskej súťaže a záujmov spotrebiteľov, čo malo byť, okrem iného, hlavným účelom prijatia zákona o digitálnom vysielaní. Do rovnakého termínu bude zamedzené vytvorenie konkurencie na strane poskytovateľov multiplexu.

Schválený zákon ukladá úradu povinnosť v „Pláne prechodu“ zostaviť druhý multiplex na frekvenčných vyhradeniach uvoľňovaných analógovými vysielateľmi zaradenými do prvého terestriálneho multiplexu. „Takúto vrstvu nebude možné prakticky zostaviť, keďže úrad nemá reálnu možnosť určiť, ktoré analógové TV kanály budú vypínané, aby mohol zostaviť funkčnú vrstvu (multilplex). Navyše samotní vysielatelia, ktorí používajú frekvencie, sa pravdepodobne nebudú vedieť dohodnúť, ktorá TV stanica bude uvoľňovať, ktoré kanály, resp. či vôbec a ak áno, tak kedy, ich budú uvoľňovať“, povedal predseda TÚ SR.

Podľa schváleného zákona má byť prvý celoplošný multiplex z nevyužívaných na území SR pre analógové TV vysielanie, t.j. vytvorený na TV kanáloch nad 60. Toto nie je možné v dvoch frekvenčných vyhradeniach - Nitra a Poprad. Bez vypnutia analógového vysielania v týchto lokalitách nebude možné zabezpečiť celoplošné pokrytie digitálnym signálom. „Následkom môže byť, že vysielatelia budú argumentovať tým, že nemôžu vypnúť analógové vysielanie, lebo nemajú zabezpečené adekvátne digitálne pokrytie a v týchto lokalitách zároveň pripravíme obyvateľov o možnosť prijímať signál v digitálnej kvalite“, doplnil Máčaj.

V súvislosti s paralelným vysielaním vysielatelia pravdepodobne budú požadovať úhradu nákladov spojených s paralelnou prevádzkou a zároveň ich nič nebude motivovať k tomu, aby skončili s analógovým vysielaním čo najskôr. Už sa objavila požiadavka STV o zvýšenie koncesionárskych poplatkov o 50%, čo okrem iného jasne indikuje jej neschopnosť reálne prevádzkovať celý „verejnoprávny“ multiplex. Paradoxne verejnoprávny vysielateľ odôvodňuje túto požiadavku práve znením zákona, za ktorého prijatie sa mimoriadne intenzívne zasadzoval aj so súkromnými vysielateľmi. Predpokladáme, že ďalšie finančné požiadavky nastolia aj súkromní vysielatelia.

Jedným z dôvodov, ktorým sa argumentovalo v procese schvaľovania zákona pri obhajobe paralelného digitálneho aj analógového vysielania do konca roka 2011, bol aj ten, že sa tým zabráni uplatneniu nárokov (náhrada škody za zmarené investície a pod.) existujúcich súkromných vysielateľov. Títo majú analógové licencie platné až do roku 2019. Podľa názoru Telekomunikačného úradu SR práve skutočnosťou, že existujúci vysielatelia majú licencie až do roku 2019, budú títo argumentovať po celú dobu prechodného obdobia (do konca roku 2011) pri uplatňovaní rôznych nárokov (napr. požiadavka na financovanie paralelného vysielanie alebo dotácie tzv. set – top boxov a pod.), kedykoľvek im to príde vhod a to bez ohľadu na uvedené prechodné obdobie. „Z tohto hľadiska nie je prechodné obdobie do roku 2011 žiadnym riešením vo vzťahu k licenciám vysielateľov, ale iba odsúvaním problému s výrazne negatívnymi dopadmi na celý proces digitalizácie“, uzavrel Máčaj.V Bratislave 19. apríla 2007.