Dostupnosť univerzálnej služby

Výnimky z univerzálnej služby

Výnimky sú definované v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby v Čl. 6 a predstavujú miesta, kde sa nezabezpečuje univerzálna služba.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené miesta, ktoré spĺňajú stanovené parametre na zaradenie miest do zoznamu miest bez doručovania s nepravidelným doručovaním a miest s obmedzeným doručovaním (Out BOXY).

 

Špecifikácia miesta Počet    
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
Miesto bez doručovania 1830 1884 1916 1944 1945  1944 1951 1937 1957
Miesto s nepravidelným doručovaním 322 301 307 309 311 308 308 290 290
Miesta s obmedzeným doručovaním - doručovanie do Out BOXOV 859 891 891 877 878 879 880 746 751
Celkom 3011 3076 3114 3130 3134 3131 3139 2973 2998

Out BOX - samoobslužný uzamykateľný priečinok umiestnený mimo budovy pošty; spravidla určený adresátom, ktorí bývajú v mieste bez doručovacej služby.