Dostupnosť univerzálnej služby

Univerzálna služba je ponuka poštových služieb, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne.

Všeobecné zásady na zabezpečenie kvality univerzálnej služby vrátane dostupnosti univerzálnej služby upravujú Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby.

Výnimky z univerzálnej služby

Výnimky z povinnosti zabezpečiť jedno dodanie každý pracovný deň (výnimky z univerzálnej služby) sú definované v čl. 7 Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby v Čl. 6 a predstavujú miesta, kde sa nezabezpečuje univerzálna služba.

Prehľad počtu miest spadajúcich pod výnimky z univerzálnej služby (údaj k 31.12. príslušného kalendárneho roka)


 

Miesta bez doručovacej služby sú miesta, pre ktoré je dodávanie zásielok zabezpečované formou odnášky z pošty alebo iným spôsobom, ktorý si adresát dohodne s poskytovateľom univerzálnej služby podľa poštových podmienok.

Miesta s obmedzeným doručovaním sú miesta, pre ktoré je dodávanie zásielok zabezpečované doručovaním menej ako 5-krát v týždni, t. j. nie každý pracovný deň (miesta s nepravidelným doručovaním) alebo doručovaním do doručovacích schránok.