Dôvodov nízkeho využívania internetu na Slovensku je niekoľko

18.08.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach druhú časť seriálu dokumentov o internete v Slovenskej republike. Dokument, ktorý sa zaoberá príčinami nízkeho využívania internetu sa opiera o materiály externých organizácií. Medzi hlavné dôvody patria nízka informovanosť občanov, absencia prístupu k počítaču, ktorá je spôsobená finančnou náročnosťou jeho zaobstarania, nedostatočné technické znalosti záujemcov o internet a fakt, že záujemcovia považujú prácu s internetom za finančne náročnú.

"Podľa výsledkov prieskumov nezávislých agentúr občania počuli o internete len málo, ale zväčša vedia o čo ide i keď ho ešte nepoužili," uviedol Ing. Juraj Michňa, podpredseda Telekomunikačného úradu SR. "Prístup k počítačom má ešte stále málo občanov, lebo ich zaobstaranie je finančne pomerne náročné. Podľa prieskumov záujemcovia o pripojenie vnímajú prácu s internetom ako príliš nákladnú a bránia im v tom aj nedostatočné technické znalosti," doplnil Michňa. Časť cien na Slovensku už dnes zodpovedá svojou úrovňou EÚ, ale mzdová hladina je oproti krajinám EÚ nízka.

Na objednávku Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a IT asociácie Slovenska (ITAS) v dňoch 16. až 22. júna 2003 realizovala Agentúra MVK, s.r.o. reprezentatívny omnibusový výskum verejnej mienky "Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy." Prieskum bol realizovaný prostredníctvom vlastnej anketárskej siete MVK na vzorke 1126 občanov starších ako 18 rokov, ako technika zberu dát bol použitý štandardizovaný rozhovor. 40,6 % respondentov už som počulo a vedia o čo ide, ale sami ešte internet nepoužili a ďalších 23,6 % respondentov už som počulo, ale nevedia presne o čo ide.

Spoločnosť TNS SK, s.r.o. zrealizovala prieskum iOmnibus Internet v Slovenskej republike 1/2003. Prieskum sa realizoval formou face-to-face rozhovorov na vzorke 1005 respondentov a bol reprezentatívny vzhľadom na zloženie obyvateľstva Slovenskej republiky vo veku nad 15 rokov. Zber údajov prebiehal v dňoch od 17. 2. do 24. 2. 2003. Respondenti, ktorí doteraz s internetom nepracovali, ale prejavili o to záujem, mali možnosť uviesť dôvody, ktoré im doteraz bránili využívať toto médium. Výsledky prieskumu poukázali na skutočnosť, že hlavnými prekážkami využívania internetu sú absencia prístupu k počítaču (64,2 %) a viac ako polovica vníma prácu s internetom ako príliš nákladnú (54,3 %). Takmer polovici bránia nedostatočné technické znalosti (47,2 %).

Kompetencie v oblasti informatizácie nedávno prešli z MŠ SR na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR. TÚ SR nemá kompetencie v oblasti informatizácie a nie je ani orgánom na ochranu spotrebiteľa.

Viac informácií nájdete tu.

Úvodný dokument o internete v Slovenskej republike z pohľadu regulátora telekomunikačného trhu


V Bratislave 18. augusta 2003.