Držitelia povolení zaplatili za frekvencie FWA 3,5 GHz úhrnne 54 mil. Sk

30.08.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) potvrdzuje, že držitelia povolení zaplatili za vymedzenie frekvencií v pásme 3,5 GHz jednorazové úhrady v úhrnnej výške 54 mil. Sk a začínajú plniť ďalšie podmienky stanovené v povoleniach. Znenia povolení sú zverejnené na webe TÚ SR.

Držitelia povolení mali zaplatiť za vymedzenie frekvencií v pásme 3,5 GHz jednorazovú úhradu, ktorej výška vychádzala z ponúkanej sumy jednotlivých uchádzačov počas výberového konania. Tieto ponúkané sumy boli, v prípade úspešných uchádzačov, premietnuté do podmienok individuálneho povolenia pre konkrétneho držiteľa povolenia. Držitelia povolení uhradili v lehote do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia stanovenú sumu. Spoločnosť Amtel Slovensko, s.r.o. uhradila 12 mil. Sk, spoločnosť GlobalTel, a.s. uhradila 6 mil. Sk, spoločnosť Telenor Networks, a.s. uhradila 6 mil. Sk a spoločnosť WiMax telecom Slovakia, s.r.o. uhradila 30 mil. Sk. TÚ SR zároveň potvrdzuje, že spoločnosť GlobalTel, a.s. uviedla v Bratislave prvé rádiové zariadenie do prevádzky.

TÚ SR na základe poradia účastníkov výberového konania, ktoré určila výberová komisia, 3.8. 2005 udelil spoločnostiam Amtel Slovensko, s.r.o., GlobalTel, a.s., Telenor Networks, a.s. a WiMax telecom Slovakia, s.r.o. individuálne povolenie na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz.

TÚ SR udelením povolení vytvára lepšie podmienky najmä pre ďalší rozvoj vysokorýchlostného internetu a verejnej telefónnej služby. Držitelia povolení budú môcť poskytovať služby nezávisle od siete spoločnosti Slovak Telecom a zároveň budú môcť poskytnúť ďalším operátorom napr. „poslednú míľu“. „Posledná míľa“ je spojenie medzi koncovým užívateľom a ústredňou operátora. Tento spôsob riešenia by mohol byť do určitej miery alternatívou voči účastníckemu vedeniu spoločnosti Slovak Telecom.

FAQ a súvisiace tlačové správy - http://www.teleoff.gov.sk/sk/FAQ/fwa.html

V Bratislave 30. augusta 2005.