Duálne zobrazovanie operátorom nerobí už takmer žiadne problémy

24.03.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) kontrolou duálneho zobrazovania cien u telekomunikačných operátorov polročne zaznamenal prudký pokles počtu zistených nedostatkov. Výrazne poklesol aj podiel prevádzok s nedostatkami, ktorý polročne klesol zo 47,54% v septembri 2008 na 6,82% vo februári 2009. Počet kulminoval v októbri 2008, keď dosiahol 65,85%.
     Vo februári 2009 TÚ SR vykonal fyzickú kontrolu v 44 predajných, obchodných a zákazníckych miestach u šiestich telekomunikačných operátorov. Nedostatky boli len u dvoch operátorov v celkovo troch prevádzkach. Dva nedostatky, absenciu konverzného kurzu v predajnom mieste, operátori napravili priamo počas kontroly. Tretí nedostatok, nesprávny halierový prepočet informatívnej meny od 1.1.2009 v tarife, operátor odstráni v zákonom predpísanej lehote, t.j. do jedného mesiaca. TÚ SR ďalej na základe podnetu od občana zistil nedostatok na internetovej stránke telekomunikačného operátora, ktorý mal osobitný cenník v EUR a osobitný cenník v informatívnej mene. TÚ SR kontrolou preverí vykonanie nápravy.
     Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných viac ako 1050 operátorov a úrad u nich postupne preveruje povinnosti v súvislosti s duálnym zobrazovaním cien. TÚ SR v prípade zistenia nedostatkov ukladá operátorom povinnosť vykonať nápravu. TÚ SR každý mesiac predkladá správu Ministerstvu hospodárstva SR.