DVB-T v Bratislave zabezpečí ST, Rádiokomunikácie, o.z.

04.05.2005, Tlačová správa
Na základe poradia, ktoré určila päťčlenná výberová komisia menovaná predsedom TÚ SR, víťazom výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v Bratislave, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania (DVB-T) na Slovensku, sa stala spoločnosť Slovak Telecom (ST), a.s., Rádiokomunikácie, o.z. Táto spoločnosť na základe povolenia, ktoré udelí Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) technicky zabezpečí DVB-T v Bratislave. TÚ SR až do ukončenia výberového konania na obsah vysielania, ktoré uskutočňuje Rada pre vysielanie a retransmisiu, preruší konanie o udelení povolenia spoločnosti ST, Rádiokomunikácie, o.z.

Poradie uchádzačov určila päťčlenná výberová komisia na základe kritérií stanovených vo výzve na predloženie ponúk. Výberová komisia bol zložená zo zástupcov orgánov štátnej správy. Poradie, ktoré určila komisia je v zmysle zákona pre úrad záväzné. TÚ SR udelí povolenie najúspešnejšiemu uchádzačovi. Toto povolenie bude platné do polovice roku 2006. Obsahom služby bude prenos informácií tvorených kombináciou vysielania TV signálov a iných informácií vo forme dát, pričom rozsah TV signálov bude tvoriť podstatnú časť (viac ako 50%) všetkých prenášaných informácií.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku z 5. novembra 2004 a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku. Na základe výzvy doručili žiadosť o pridelenie frekvencie traja záujemcovia: SATRO s.r.o., Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o.

Pre pilotný projekt digitálneho vysielania na Slovensku sú určené TV kanály: Bratislava K 66 (zabezpečí Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Banská Bystrica a Zvolen K59 (zabezpečuje Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z.), Košice a Prešov K 44 (zabezpečuje TELECOM CORP., s.r.o.).

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

Informácie o výsledkoch výberových konaní na obsah vysielania sú zverejnené na stránke Rady pre vysielanie a retransmisiu http://www.rada-rtv.sk/cc4314bb-9acd-4cc9-9c5e-7291bf4bdc11/pridelene%20frekvencii.docwordnet
V Bratislave 4. mája 2005.