DVB-T vysielač pre miestny multiplex v Trenčíne

07.04.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trenčín – Záblatie K 58 bude súčasťou miestneho multiplexu Trenčín. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 6.4.2011. Povolenie je platné do 31.1.2018.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. TÚ SR povolil maximálny výkon ERP v nulovej rovine 1000 W a vertikálnu polarizáciu.