Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

eGovernment


Elektronická štátna správa

Vybavujte na RÚ elektronicky
 
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb používa elektronickú adresu:

e-podatelna@teleoff.gov.sk   

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.


Adresa elektronickej schránky, ktorá pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015):

http://podatelna.gov.sk   

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie, ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu.

Elektronická podateľňa prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu.   
 
                                                      
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) v rámci elektronizácie štátnej správy a približovania sa potrebám verejnosti sústredil na túto stránku všetky situácie, ktoré sú v kompetencii úradu a podnik alebo občan ich môže zvládnuť elektronicky bez potreby využitia elektronického podpisu. Nemíňajte preto viac svoj vzácny čas a peniaze návštevou RÚ, keď môžete množstvo vecí vybaviť elektronicky priamo z tepla svojho domova alebo kancelárie.

Vysvetlivka: Kliknutím na modrý text získate bližšie informácie, resp. budete presmerovaní na príslušný dokument. Po kliknutí na "adresu" môžete priamo elektronicky zaslať svoju požiadavku, pripomienku alebo dokument.

Zber dát

Žiadajte informácie elektronicky

O informácie nemusíte žiadať osobne, telefonicky alebo komerčnou poštou, využite možnosť osloviť úrad elektronicky.
 


Vyjadrujte sa k návrhom a ďalším dokumentom

Svoje vyjadrenia k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecných povolení a k výsledkom analýz relevantných trhov nemusíte zasielať výlučne komerčnou poštou, ale využite možnosť osloviť úrad elektronicky.
 
  • Konzultačné miesto - pripomienky zasielajte na adresu uvedenú v konkrétnom materiáli.

Stiahnite si tlačivá z internetu

Predpísané tlačivá nie je potrebné nakupovať alebo vyžiadať si ich pri návšteve RÚ, stiahnite si ich priamo z internetu.
 
Služby pre podniky podnikajúce v oblasti elektronických komunikácií

Nižšie menované údaje a vyplnené tlačivá môžu podniky zasielať aj elektronicky.
 
Služby pre koncových užívateľov služieb

Koncoví užívatelia služieb (ktoré im poskytujú podniky), môžu riešiť všetky bežné situácie elektronicky.
 
  • Nahlasovanie rušenia rozhlasu, televízie alebo rádiových sietí - na adresy uvedené v informačnom dokumente.
  • Predkladanie návrhov na mimosúdne riešenie sporov s podnikmi a podnety na vykonanie štátneho dohľadu podľa zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov u podnikov - na adresu.
  • Informácie pre koncových užívateľov a výsledky prieskumov sú dostupné na stránke RÚ