eGovernment

Elektronická štátna správa

Vybavujte na RÚ elektronicky
 
 

Adresa elektronickej schránky, ktorá pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015):

http://podatelna.gov.sk   

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb"  prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu. Ostatné elektronické schránky odborov a oddelení úradu sú určené výhradne pre elektronické kolky a nie je možné v nich spracovávať elektronické podania.   

Vážení občania, podniky,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Regulačným úradom, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Návody a postupy, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom a elektronickými schránkami.


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb používa elektronickú adresu:

e-podatelna@teleoff.gov.sk    

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži len ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie, ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu.

Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Žiadosť o vydanie / zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií