eGovernment

Elektronická štátna správa

Vybavujte na RÚ elektronicky
 
 

Adresa elektronickej schránky, ktorá pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015):

http://podatelna.gov.sk   

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb"  prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu. Ostatné elektronické schránky odborov a oddelení úradu sú určené výhradne pre elektronické kolky a nie je možné v nich spracovávať elektronické podania.   

Návody a postupy, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom a elektronickými schránkami.


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb používa elektronickú adresu:

e-podatelna@teleoff.gov.sk    

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži len ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie, ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu.

Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb