Elektronickú aukciu zrealizuje e-FRACTAL

29.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uzavrel zmluvu so spoločnosťou e-FRACTAL, ktorá pre TÚ SR zrealizuje elektronickú aukciu na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a zostaví správu o jej výsledkoch. Spoločnosť e-FRACTAL je úspešný uchádzač, ktorý vzišiel z verejného obstarávania.
     Spoločnosť e-FRACTAL v rámci zmluvy zabezpečí elektronickú aukčnú platformu pre realizáciu aukcie, vykoná školenie pre účastníkov aukcie, vykoná skúšobnú aukciu na overenie pripravenosti na vykonanie aukcie, na záver zrealizuje aukciu a zostaví správu o jej výsledkoch. Ďalej okrem iného predloží TÚ SR vyhlásenie o zabezpečení elektronickej aukčnej platformy proti zneužitiu treťou stranou a o garancii zaistenia bezpečnosti dát, vrátane garancie zaistenia bezpečnosti prenosu dát pri komunikácii účastníkov aukcie s elektronickou aukčnou platformou. Zmluvná cena 195 000,- eur bez DPH je stanovená ako maximálna a zahŕňa všetky náklady spojené s plnením zmluvy. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
     TÚ SR v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH v súčasnosti dokončuje dokument k vyhláseniu elektronickej aukcie, ktorý predloží na verejnú konzultáciu. Po jej skončení konzultáciu vyhodnotí. Poradenská spoločnosť následne vypracuje návrh dokumentu „Výberové konanie“ a návrh dokumentu „Aukčný poriadok“. TÚ SR plánuje zrealizovať elektronickú aukciu na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz do konca roku 2013.