Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

ELEKTRONICKÝ ZBER ÚDAJOV


 

Vstup do on-line systému na zber údajov                                    Návod na prácu v on-line systéme  

  USMERNENIE 


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 351/2011 Z.z., v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) je národným regulačným a cenovým orgánom v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií, zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, aktívne sa podieľa na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie - BEREC (ďalej len "orgán európskych regulátorov") a podľa § 9 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách úrad poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ktoré Európska komisia alebo orgán európskych regulátorov požaduje na plnenie svojich úloh.

Podľa § 40 ods. 1) zákona o elektronických komunikáciách podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto zákona, sú povinní na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti predložiť úradu v požadovanom rozsahu, forme a v lehote určenej úradom informácie alebo doklady súvisiace s ich činnosťou, ktoré sú potrebné na overovanie plnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu, rozhodnutia vydaného úradom alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podľa § 40 ods. 3 písm. e), f) a i) zákona o elektronických komunikáciách podnik je povinný predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej  lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na určené štatistické účely, analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu, a výpočet obratu podľa § 73 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách. Podľa § 5 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách podnik je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15 zákona o elektronických komunikáciách - § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

Elektronický zber dát pre analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie sa uskutoční prostredníctvom on-line systému na zber dát cez webové sídlo úradu, alebo priamo zadaním linku www.ezd.sk v januári 2018, t.j. od 01.01.2018 do 31.01.2018. Príslušné dotazníky pre zber dát žiadame vyplniť v lehote do 31.01.2018. Do on-line systému na zber dát je možné vstúpiť len na základe prihlasovacích identifikátorov. Prihlasovacím menom (login) do on-line systému je IČO spoločnosti (u zahraničných spoločností zapísaných v obchodnom registri inej krajiny je to kód, ktorý bol poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb zaslaný poštou do vlastných rúk) a prístupovým heslom je kód, ktorý bol poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb zaslaný poštou do vlastných rúk.

Upozornenie na zmenu:

V rámci elektronického zberu dát, konkrétne dotazník č. 5 – Geografická segmentácia,  je od 01.01.2018 potrebné uviesť aj maximálnu možnú rýchlosť vo fixnom pripojení pri každom pokrytí a technológii, ktorú je poskytovateľ širokopásmového prístupu schopný poskytnúť (jedná sa o rýchlosť, ktorú koncový užívateľ môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00,00 hod. do 24,00 hod).

Údaje o poskytovaných službách v dotazníkoch č. 1 až 7 je potrebné poskytnúť za 2. polrok 2017, resp. počty k 31.12.2017

Návod na prácu v on-line systéme je k dispozícií na stiahnutie vpravo hore tejto stránky a tiež priamo v on-line systéme jednotlivých podnikov.    

Všetky dotazníky, ktoré nevyplníte je potrebné odovzdať prázdne.

V prípade, že už neposkytujete siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií je potrebné to oznámiť úradu v zmysle § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Formulár na splnenie oznamovacej povinnosti (zámeru, zmeny a ukončenia činnosti) nájdete na https://www.teleoff.gov.sk/predpisane-tlaciva/. Uvedený formulár  adresujte na:
     
      Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
      Odbor ekonomickej regulácie
      Továrenská 7
      P.O.BOX 40
      828 55 Bratislava 24

Kontaktnou osobou pre oblasť oznamovacej povinnosti podľa § 15 zákona o elektronických komunikáciách je Mgr. Andrea Marić, tel: 02 / 57 881 451, andrea.maric@teleoff.gov.sk

Ak ste si v zmysle § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách splnili oznamovaciu povinnosť, ale v sledovanom období ste ešte neposkytovali žiadne siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií, žiadame Vás, aby ste dotazníky odovzdali prázdne a danú skutočnosť uviedli do poznámky ku všetkým dotazníkom.

Ak Vami poskytované služby nie sú predmetom zberu údajov, žiadame Vás,      aby ste stručný popis služieb, ktoré ste poskytovali v sledovanom období, uviedli do poznámky ku všetkým dotazníkom.

Podľa § 73 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa     § 40 ods. 1 až 3, pokutu od 200 EUR do 5% z obratu podniku za predchádzajúce účtovné obdobie (§ 73 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách).

Vyplnenie tohto zberu dát Vás nezbavuje povinnosti vyplývajúcej zo všeobecného povolenia č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb čl. IV, bod 1 ods. 2: "Za účelom vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady je podnik povinný predkladať vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním sietí alebo služieb, a to každoročne do 10. apríla. Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou".

Kontaktné osoby k elektronickému zberu dát: 

   všetky dotazníky okrem dotazníka č. 5:
        Mgr. Eva Janušková: eva.januskova@teleoff.gov.sk   tel.: 02/57 881 410
        Ing. Peter Jarábek: peter.jarabek@teleoff.gov.sk        tel.: 02/57 881 411

   dotazník č. 5: 
        Ing. Jakub Cíba, PhD.: jakub.ciba@teleoff.gov.sk       tel.: 041/56 25 255


Dotazníky k zberu dát za  2. polrok 2017 budú k dispozícii až od 01.01.2018.