ELEKTRONICKÝ ZBER ÚDAJOV

 

Vstup do on-line systému na zber údajov                                   Návod na prácu v on-line systéme  

 

USMERNENIE k elektronickému zberu dát a k oznamovacej povinnosti podnikov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) je podľa § 6 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa tohto zákona vykonáva kompetencie regulátora v oblasti elektronických komunikácií, a ktorý podľa § 9 ods. 3 zákona poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ktoré Európska komisia alebo orgán európskych regulátorov požaduje na plnenie svojich úloh. Informácie zhromaždené úradom sú verejne dostupné okrem informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo utajovanou skutočnosťou.

Podľa § 40 ods. 1 zákona podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto zákona, sú povinní na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti predložiť úradu v požadovanom rozsahu, forme a v lehote určenej úradom informácie alebo doklady súvisiace s ich činnosťou, ktoré sú potrebné na overovanie plnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu, rozhodnutia vydaného úradom alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podľa § 40 ods. 3 písm. e), f) a i) zákona podnik je povinný na základe odôvodnenej žiadosti predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej  lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na určené štatistické účely, analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu, a na výpočet obratu podľa § 73 ods. 5 zákona. Podľa § 5 ods. 1 zákona podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15; poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním (§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka).

Elektronický zber dát pre analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie sa uskutoční prostredníctvom on-line systému na zber dát www.ezd.sk (ďalej len „on-line systém“) v júli  2019, t.j. od 01.07.2019 do 31.07.2019. Príslušné dotazníky pre zber dát žiadame vyplniť v lehote do 31.07.2019. Do on-line systému na zber dát je možné vstúpiť len na základe prihlasovacích identifikátorov. Prihlasovacím menom (login) do on-line systému je IČO spoločnosti (u zahraničných spoločností zapísaných v obchodnom registri inej krajiny je to kód, ktorý bol poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb zaslaný poštou) a prístupovým heslom je kód, ktorý bol poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb zaslaný poštou do vlastných rúk, alebo prostredníctvom elektronickej schránky č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb".

Údaje o poskytovaných službách v dotazníkoch č. 1 až 7 je potrebné poskytnúť za 1. polrok 2019, resp. počty k 30.06.2019Výnosy v dotazníku č. 8 „Ekonomické ukazovatele v oblasti elektronických komunikácií“, je potrebné uviesť za celý rok 2018 a  celkový obrat za predchádzajúce účtovné obdobie nielen z prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a  elektronických komunikačných služieb v  dotazníku č. 9,  je potrebné uviesť tiež za rok 2018.

Návod na prácu v on-line systéme je k dispozícií na stiahnutie vpravo hore tejto stránky ako aj po prihlásení sa do on-line systému podniku v sekcii „Návod na prácu  v on-line systéme EZD“.     

Všetky dotazníky, ktoré nevyplníte je potrebné odovzdať prázdne.

V prípade, že už neposkytujete siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, je potrebné to oznámiť úradu v zmysle § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Formulár na splnenie oznamovacej povinnosti (zámeru, zmeny a ukončenia činnosti) nájdete na https://www.teleoff.gov.sk/predpisane-tlaciva-pre-obcanov-ktori-nekomunikuju-s-ru-elektronicky/

Uvedený formulár adresujte na:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7
P.O.BOX 40
828 55 Bratislava 24
 
alebo prostredníctvom elektronickej schránky podniku na elektronickú schránku č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb".

Ak ste si v zmysle § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách splnili oznamovaciu povinnosť, ale v sledovanom období ste ešte neposkytovali žiadne siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií, žiadame Vás, aby ste dotazníky odovzdali prázdne a danú skutočnosť uviedli do poznámky k všetkým dotazníkom.

Ak Vami poskytované služby nie sú predmetom zberu údajov, žiadame Vás, aby ste do poznámky k všetkým dotazníkom uviedli stručný popis služieb, ktoré ste poskytovali v sledovanom období.

Podľa § 73 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa § 40 ods. 1 až 3, pokutu od 200 EUR do 5% z obratu podniku za predchádzajúce účtovné obdobie (§ 73 ods. 5 a 6 zákona).

Vyplnenie tohto zberu dát Vás nezbavuje povinnosti vyplývajúcej zo všeobecného povolenia č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb čl. IV, bod 1 ods. 2: "Za účelom vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady je podnik povinný predkladať vyhlásenie o presnej výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním sietí alebo služieb, a to každoročne do 10. apríla. Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou".

Kontaktné osoby k elektronickému zberu dát:

všetky dotazníky okrem dotazníka č. 5:

Mgr. Eva Janušková:   eva.januskova@teleoff.gov.sk                 tel.: 02/57 881 410 
Ing. Peter Jarábek:      peter.jarabek@teleoff.gov.sk                    tel.: 02/57 881 411

dotazník č. 5: 

Ing. Jakub Cíba, PhD.: jakub.ciba@teleoff.gov.sk                       tel.: 041/56 25 255, mobil: 0907 934 376
                                                                                                                          
Ing. Martin Šereš: martin.seres@teleoff.gov.sk                        tel.: 041/56 25 255, mobil: 0907 934 376

Dotazníky k zberu dát za  1. polrok 2019 budú k dispozícii až od 01.07.2019.