ELEKTRONICKÝ ZBER ÚDAJOV

 

Vstup do on-line systému na zber údajov                       Návod na prácu v on-line systéme
                                                                                                
Upozornenie v geografickej segmentácii (.pdf, 443 kB)


 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) je podľa § 6 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa tohto zákona vykonáva kompetencie regulátora v oblasti elektronických komunikácií, a ktorý podľa § 9 ods. 3 zákona poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ktoré Európska komisia alebo orgán európskych regulátorov požaduje na plnenie svojich úloh. Informácie zhromaždené úradom sú verejne dostupné okrem informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo utajovanou skutočnosťou.

Podľa § 40 ods. 1 zákona podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto zákona, sú povinní na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti predložiť úradu v požadovanom rozsahu, forme a v lehote určenej úradom informácie alebo doklady súvisiace s ich činnosťou, ktoré sú potrebné na overovanie plnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu, rozhodnutia vydaného úradom alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podľa § 40 ods. 3 písm.  d)e)f) a h) zákona podnik je povinný na základe odôvodnenej žiadosti predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej  lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na určené štatistické účely, analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu, a na výpočet obratu podľa § 73 ods. 5 zákona. Podľa § 5 ods. 1 zákona podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15; poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním (§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka).

Elektronický zber dát (ďalej len „EZD“) pre analýzy, cenovú reguláciu a medzinárodné vykazovanie sa uskutočňuje dvakrát do roka, resp. polročne prostredníctvom on-line systému na zber dát www.ezd.sk (ďalej len „on-line systém):
 

EZD za 1. polrok (k 30.6. príslušného roku)

- sa uskutočňuje v období od 1. júla do 2. augusta.
- dotazníky k EZD za 1. polrok sú k dispozícii až od 1. júla príslušného roku.
- EZD za 1. polrok obsahuje 8 dotazníkov.
- V dotazníkoch č. 1 - 7 je potrebné vyplniť údaje o poskytovaných službách za príslušný polrok, teda k 30.6.
- V dotazníku č. 8 je potrebné vyplniť výnosy z poskytovaných služieb za celý predchádzajúci rok (napríklad v prípade dotazníka č. 8 za 1. polrok 2021 to budú výnosy za celý rok 2020).
 
 

EZD za 2. polrok (k 31.12. príslušného roku)

- sa uskutočňuje v období od 1. januára do 31. januára.
- dotazníky k EZD za 2. polrok sú k dispozícii až od 1. januára príslušného roku.
- EZD za 2. polrok obsahuje dotazníky č. 1 – 7. Údaje o poskytovaných službách je potrebné poskytnúť za príslušný polrok, teda k 31.12.



Do on-line systému na zber dát je možné vstúpiť len na základe prihlasovacích identifikátorov, ktoré sú zasielané poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb poštou do vlastných rúk, alebo prostredníctvom elektronickej schránky č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb".

Návod na prácu v on-line systéme je k dispozícií na stiahnutie vpravo hore tejto stránky ako aj po prihlásení sa do on-line systému podniku v sekcii „Návod na prácu  v on-line systéme EZD“.
Všetky dotazníky, ktoré nevyplníte je potrebné odovzdať prázdne.
V prípade, že už neposkytujete siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií je potrebné to oznámiť úradu v zmysle § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Formulár na splnenie oznamovacej povinnosti (zámeru, zmeny a ukončenia činnosti) nájdete na https://www.teleoff.gov.sk/predpisane-tlaciva-pre-obcanov-ktori-nekomunikuju-s-ru-elektronicky/ .

Uvedený formulár adresujte na:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7
P.O.BOX 40
828 55 Bratislava 24
 
alebo prostredníctvom elektronickej schránky podniku na elektronickú schránku č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb".
Ak ste si v zmysle § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách splnili oznamovaciu povinnosť, ale v sledovanom období ste ešte neposkytovali žiadne siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií, žiadame Vás, aby ste dotazníky odovzdali prázdne a danú skutočnosť uviedli do poznámky ku všetkým dotazníkom.

Ak Vami poskytované služby nie sú predmetom zberu údajov, žiadame Vás, aby ste do poznámky ku všetkým dotazníkom uviedli stručný popis služieb, ktoré ste poskytovali v sledovanom období.
Podľa § 73 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa     § 40 ods. 1 až 3, pokutu od 200 EUR do 5% z obratu podniku za predchádzajúce účtovné obdobie (§ 73 ods.  5  a 6 zákona).    
Podľa § 73 ods. 7 zákona ak právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo povinná osoba za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat alebo jej obrat nemožno vypočítať ani na základe informácií, ktoré predložila úradu podľa   § 40 ods. 3 písm. i) zákona, úrad uloží pokutu podľa odsekov 1, 2, odseku 3   písm. a)   a odseku 4 najviac do výšky 300 000 eur.         

Vyplnenie tohto zberu dát Vás nezbavuje povinnosti vyplývajúcej zo všeobecného povolenia č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb v platnom znení čl. IV, bod 1 ods. 2: " Na účely vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady je podnik povinný predkladať vyhlásenie o presnej výške tržieb  za  poskytovanie sietí alebo služieb v Slovenskej republike za obdobie podľa odseku 1 a to každoročne najneskôr do 10. júla. Vyhlásenie o presnej výške tržieb musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou na tento úkon a  urobené spôsobom podľa osobitného predpisu". 

Kontaktné osoby k elektronickému zberu dát: 

všetky dotazníky okrem dotazníka č. 5:

Mgr. Eva Janušková: eva.januskova@teleoff.gov.sk                              tel.: 02/57 881 410

Ing. Peter Jarábek: peter.jarabek@teleoff.gov.sk                                    tel.: 02/57 881 411

dotazník č. 5: 

Ing. Jakub Cíba, PhD.: jakub.ciba@teleoff.gov.sk                                       tel.: 041/56 25 255
                                                                                                                                          mobil: 0907 934 376
Ing. Beáta Kratmüllerová: beata.kratmullerova@teleoff.gov.sk      tel.: 02/57 881 423