Európsky trend smeruje k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla

11.04.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) opätovne upriamuje pozornosť telekomunikačných operátorov na svoje odporúčanie, aby od účastníkov (zákazníkov) nepožadovali poplatky za prenesenie čísla. Napriek tomu, že tieto poplatky sú regulované skôr len vo výnimočných prípadoch, európsky trend smeruje k nepožadovaniu takýchto poplatkov.
     TÚ SR pozorne sleduje a vyhodnocuje situáciu v oblasti využívania služby prenosu čísla k inému operátorovi. V tejto súvislosti zorganizoval 4.4.2013 pracovné stretnutie s operátormi a odbornou verejnosťou. Hlavnou témou stretnutia bola problematika výšky poplatkov za služby prenesenia čísla, ktoré operátori vyžadujú od účastníkov. TÚ SR zúčastneným prezentoval výsledky prieskumu na domácom trhu i v zahraničí. Dňa 12.2.2013 TÚ SR oslovil s otázkou výšky poplatkov a ich regulovania národných regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (NRA) krajín Európskej únie a niektorých ďalších európskych štátov. Do 12.3. dostalo odpoveď od 22 NRA. Výsledkom tohto prieskumu je, že v 17-tich štátoch táto oblasť nie je regulovaná a napriek tomu v 11-tich z nich je výška uvedeného poplatku nulová. Tieto poplatky regulujú len v piatich štátoch, z toho v dvoch prípadoch je výška poplatku pre účastníka nulová a v dvoch prípadoch je vyššia, ako v súčasnosti požadované poplatky v Slovenskej republike. Z odpovedí členských štátov vyplýva, že v rámci samoregulácie trhu veľké spoločnosti dospeli k rozhodnutiu nepožadovať poplatky od účastníkov, kým účastníci menších operátorov v niektorých členských štátoch stále platia tieto poplatky spojené so službou prenosu čísla.
     Európsky trend smeruje k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov. Napriek tomuto trendu TÚ SR v nedávnej dobe zaznamenal zvýšenie poplatku na slovenskom trhu. Štatistika prenesených čísel, aj vzhľadom na benefity poskytované operátormi, nezaznamenala zatiaľ nezáujem účastníkov o prenesenie čísla. TÚ SR bude vývoj situácie na trhu, vzhľadom na nedávne zvyšovanie poplatkov, aj naďalej pozorne sledovať a vyhodnocovať, pokiaľ si to situácia vyžiada, tak začne proces regulácie.
     TÚ SR chcel pristúpiť k regulácii tohto poplatku už v minulosti, keď v roku 2008 predložil na pripomienkové konanie návrh záväzného predpisu, ktorého súčasťou mala byť regulácia tohto poplatku. V roku 2009 stála pracovná komisia pri legislatívnej rade vlády z návrhu TÚ SR vypustila cenovú reguláciu tohto poplatku. TÚ SR preto z dôvodu ochrany záujmov koncových užívateľov publikoval vo svojom vestníku a na internetovej stránke odporúčanie pre operátorov: 1) nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla, 2) ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak maximálne vo výške 4 eurá. Po tomto odporúčaní poplatky klesli a neskôr operátori priniesli aj benefity za prenesenie čísla. V roku 2011 TÚ SR motivoval operátorov k čo najnižšiemu poplatku tým, že naviazal výšku kompenzácie účastníkom za neskoršie prenesenie čísla na výšku poplatku za prenesenie čísla.