Ex ante regulácia na maloobchodnom trhu prenájmu okruhov nie je potrebná

05.10.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe výsledkov trojkriteriálneho testu zistil, že ex ante (smerom do budúcnosti) regulácia na maloobchodnom trhu prenájmu okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s nie je potrebná. V praxi to znamená, že TÚ SR, po úspešnom ukončení národných a nadnárodných konzultácií k tomuto návrhu, už nebude analyzovať tento trh. V súčasnosti na uvedenom trhu nie je určený tzv. významný podnik, ktorému by boli uložené povinnosti s cieľom podporiť súťaž a rozvoj vnútorného trhu.
     V súčasnosti na maloobchodnom trhu prenájmu okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s koncovým užívateľom neexistujú vysoké a dlhotrvajúce štrukturálne, strategické, či právne a regulačné prekážky vstupu. TÚ SR konštatuje, že trojkriteriálny test nie je splnený, a preto regulácia ex ante na uvedenom maloobchodnom trhu nie je opodstatnená. Písomné pripomienky k tomuto materiálu je možné zaslať TÚ SR najneskôr do tridsať dní odo dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke úradu, t.j. od 2. októbra 2009.
     Európska komisia prijala Odporúčanie o relevantných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (revidované odporúčanie). Revidované odporúčanie odkazuje na použitie trojkriteriálneho testu. Cieľom testu troch kritérií je určiť, či na predmetných relevantných trhoch je opodstatnená regulácia ex ante podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby. Ak by boli kumulatívne splnené všetky tri kritériá, TÚ SR by pristúpil k analýze trhu. Vzhľadom na neprítomnosť žiadnych veľkých a trvalých prekážok vstupu na tento trh, a že pre naplnenie testu troch kritérií musia byť splnené súčasne všetky tri požadované kritériá, úrad považuje skúmanie zostávajúcich dvoch kritérií (tj. či štruktúra trhu v príslušnom časovom období nesmeruje k účinnej hospodárskej súťaži a či právo hospodárskej súťaže nie je samo o sebe dostatočne účinné pri riešení zlyhania súťaže na príslušnom trhu) za bezpredmetné.
     Súbor prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s, ktorým je služba spočívajúca v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí koncovým užívateľom, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.

Trojkriteriálny test - [f4271]