Finančné výsledky TÚ SR k 1.8.2011

02.08.2011, Tlačová správa

     Príjmy Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) k 1.8.2011 dosiahli 14 743 564 eur, čo predstavuje plnenie plánovaných ročných príjmov už na 86,93%. Rozpočtované príjmy na rok 2011 sú vo výške 16 960 000 eur. Jeho rozpočtované výdavky sú 4 786 318 eur, ktoré sú čerpané na 40,79%. TÚ SR aj počas hospodárskej krízy plní plánované ročné príjmy, neprekračuje rozpočtované ročné výdavky a naopak dosahuje úspory.
     TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z úhrad, ktoré určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov. Najvyšší podiel na úhradách tvoria úhrady za správu frekvencií, t.j. za medzirezortnú a medzinárodnú koordináciu frekvencií, ich prideľovanie, určovanie podmienok využívania frekvencií, kontrolu ich dodržiavania a ochranu pred rušením. Výdavky TÚ SR, ako jedného z mála slovenských úradov, sú plne kryté jeho príjmami a minimálne od roku 1998 hospodári aj s rozpočtovým prebytkom, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.