Finančné výsledky TÚ SR za 1. štvrťrok 2011

05.04.2011, Tlačová správa

     Príjmy Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) za 1. štvrťrok 2011 dosiahli 7 867 354,57 eur, čo predstavuje plnenie plánovaných ročných príjmov už na 46,3%. Rozpočtované výdavky TÚ SR za rok 2011 boli pokryté jeho príjmami už za necelé dva mesiace. Jeho rozpočtované výdavky sú 4 786 tis. eur, z ktorých za 1. štvrťrok vyčerpal 694, 473 tis. eur. TÚ SR aj počas hospodárskej krízy plní plánované ročné príjmy, neprekračuje rozpočtované ročné výdavky a naopak dosahuje úspory.
     TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z úhrad, ktoré určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov. Najvyšší podiel na úhradách tvoria úhrady za správu frekvencií, t.j. za medzirezortnú a medzinárodnú koordináciu frekvencií, ich prideľovanie, určovanie podmienok využívania frekvencií, kontrolu ich dodržiavania a ochranu pred rušením. Výdavky TÚ SR, ako jedného z mála slovenských úradov, sú plne kryté jeho príjmami a minimálne od roku 1998 hospodári aj s vysokým rozpočtovým prebytkom, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.