formulár BOR (VPR-25/2012)

                             Príloha k všeobecnému povoleniu č. VPR-25/2012
                          bezdrôtového miestneho informačného systému (BOR)
                  prevádzkovanom podľa všeobecného povolenia č. VPR-25/2012

                                                         Prevádzkovateľ
Názov prevádzkovateľa  

Sídlo

Ulica   Číslo domu  
Obec  
PSČ  
                                                        Údaje o rádiostanici BOR

 

Termín uvedenia stanice do prevádzky  
Názov stanoviska

 

Ulica, číslo domu

 

Mesto  
Vysielacia frekvencia [MHz]  
Nadmorská výška    (m) Výška antény nad terénom (m)
Efektívna výška     (m) Azimut ef. výšky                           (°)
Anténa typ: Smer max. vyžarovania   (°)
ERP (v smere max. vyžarovania): /W/ zisk:               dB
Kód antény (podľa HCM)

Horizontálny diagram

Vertikálny diagram

 

 

Geografické údaje

WGS 84

východná dĺžka

severná šírka

st

min

sec

st

min

sec

           
Meno osoby oprávnenej konať za prevádzkovateľa

 

Otlačok pečiatky prevádzkovateľa

Funkcia

 

Dátum

 

 

Podpis