Fórum pre číslovanie rokuje o problémoch používania krátkych kódov

24.05.2004, Tlačová správa
Na podnet Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) sa konalo stretnutie fóra pre číslovanie, zamerané na konzultáciu problémov spojených s používaním krátkych kódov v elektronických komunikačných sieťach. Cieľom konzultácií je rozbor súčasného stavu manažmentu spomínaných číselných zdrojov a preskúmanie prípadnej potreby vytvorenia transparentného a rovnoprávneho rámca pre ich budúci manažment.

Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia všetkých zainteresovaných strán – operátori sietí, poskytovatelia elektronických komunikačných služieb – obsahu aj technológie aj zástupcovia spotrebiteľov (tí sa stretnutia nezúčastnili). Účastníci stretnutia sa dohodli na doručení písomných vyjadrení k jednotlivým otázkam konzultovaného dokumentu do 24.5.2004 a následnom stretnutí zástupcov operátorov a poskytovateľov služieb v júni 2004, kde bude pokračovať riešenie problému navrhnutou formou vymedzenia číselnej množiny z číslovacieho plánu a stanovenia pravidiel pre poskytovanie služieb s pridanou hodnotou založených na SMS a MMS.

Iniciatíva vznikla v ECC (Electronic Communications Committee) – pracovná skupina pre číslovanie a adresovanie, na základe situácie, ktorá v súčasnosti v európskych štátoch prevláda. Problém sa týka poskytovania služieb s pridanou hodnotou cez SMS a MMS, podpory zjednodušeného prístupu na doplnkové služby v mobilných sieťach (USSD) a tiež medzinárodných roamingových služieb, ktoré umožňujú užívateľovi používať krátke kódy platné v jeho domovskej sieti v medzinárodnom roamingu.

Na očíslovanie týchto služieb používajú európski operátori vo všeobecnosti „vlastné“ číslovacie zdroje, ktoré nie sú predmetom regulácie národných regulačných orgánov (okrem Rakúska, Fínska a Írska), čo následne tvrdo obmedzuje možnosti zásahu regulátora v prípade zneužívania tejto situácie alebo konfliktov medzi sieťami. Súčasne sa častejšie objavujú sťažnosti poskytovateľov obsahu služieb s pridanou hodnotou, ktorí tento stav považujú za nepriaznivý z hľadiska efektívnosti súťaže na trhu.

V Bratislave 24. mája 2004.