Frekvencie na digitálne vysielanie získajú TELECOM CORP. a Slovak Telecom

01.07.2004, Tlačová správa
Podľa vyhodnotenia žiadostí uchádzačov o frekvencie, ktoré vykonala výberová komisia zriadená Telekomunikačným úradom SR (TÚ SR), bude spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z pridelený kanál 59 pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a spoločnosti TELECOM CORP., s.r.o. kanál 44 pre lokalitu Košice, Prešov na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. TÚ SR pridelí víťazom výberového konania frekvencie (TV kanály) na dobu do 30. júna 2006. Frekvencie sú určené na zriadenie a prevádzkovanie rádiového zariadenia určeného na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby, ktorej obsahom bude kombinácia TV programov a iných dátových služieb, pričom rozsah TV programov bude tvoriť podstatnú časť poskytovanej služby.

TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku výzvy na podávanie žiadostí na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie. Na základe výziev v stanovenom termíne podali žiadosti tieto spoločnosti: Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z, TELECOM CORP., s.r.o., SATRO s.r.o., satelitné televízne rozvody, AWARD development, a.s. (Slovak Digital Group, a.s. podľa rozhodnutia jediného akcionára z 27.5.2004). Uvedení záujemcovia podali žiadosti o kanál 59 Banská Bystrica, Zvolen aj kanál 44 Košice, Prešov.

TÚ SR môže udeliť len jedno povolenie pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a jedno povolenie pre lokalitu Košice, Prešov, a preto bolo potrebné uskutočniť výberové konanie. Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadil výberovú komisiu, ktorá mala päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Členmi komisie boli zástupcovia Slovenskej technickej univerzity, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a TÚ SR. Výberová komisia vyhodnotila žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určila poradie účastníkov výberového konania. TÚ SR je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Neúspešným žiadateľom úrad oznámil výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania v roku 2005 a ukončiť prechod z analógového na digitálne TV vysielanie do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 1. júla 2004.