Frekvencie pre lokálne poskytovanie širokopásmového internetu

26.10.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal výberové konania na pridelenie frekvencií FWA 10 GHz v ôsmich lokalitách Slovenska. Zámerom TÚ SR je podpora rozvoja širokopásmového („rýchleho“) internetu a ďalších služieb na lokálnej úrovni. Úspešní uchádzači o frekvencie budú môcť vybudovať bezdrôtové prístupové siete v lokalitách: Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Nové Zámky, Považská Bystrica a Turčianske Teplice.
     TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v denníku Hospodárske noviny a na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie sietí FWA určených na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. V lokalite Turčianske Teplice sú k dispozícii frekvencie pre siedmich operátorov, v lokalitách Liptovský Mikuláš a Martin pre šiestich, v Komárne a v Nových Zámkoch pre piatich, v Leviciach a v Považskej Bystrici pre štyroch a v Nitre pre troch operátorov. Jediným hodnotiacim kritériom je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej úhrady je stanovená na 665 eur. Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 22. novembra 2010 do 13,30 hod.
     Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia. Podľa zákona o elektronických komunikáciách výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Úspešným účastníkom výberového konania úrad pridelí frekvencie.