Frekvencie pre MMDS v Bratislave opäť získala UPC

02.06.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe výsledkov výberového konania rozhodnutím pridelil UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (UPC) frekvencie 2200 – 2300 MHz pre lokalitu Bratislava na obdobie 1.7.2011 – 30.6.2021. UPC mala pôvodne pridelené frekvencie len do 30.6.2011 a na základe víťazstva vo výberovom konaní bude môcť v Bratislave aj naďalej poskytovať služby retransmisie nezmenených televíznych programov prostredníctvom systému MMDS.
     Dňa 16.3.2011 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom periodiku (SME) a na internete výzvu na predloženie ponúk, ktorou začal výberové konanie na pridelenie frekvencií pre poskytovanie služby retransmisie nezmenených TV programov v pásme 2,2 GHz. Záujemcovia museli ponuky doručiť TÚ SR najneskôr do 4.4.2011 do 13,30 hod. Ponuky vyhodnotila výberová komisia podľa kritérií stanovených vo výzve. Hodnotiace kritériá boli: a) dátum začatia poskytovania elektronickej komunikačnej služby, ktorý môže byť až po 30.06.2011 (100 bodov), b) výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií (500 bodov). Minimálna výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií bola 695,- eur. Okrem UPC ponuku predložila aj spoločnosť TRNAVATEL, spol. s r.o. Výberová komisia určila poradie uchádzačov, podľa ktorého sa víťazom stala spoločnosť UPC. Poradie stanovené výberovou komisiou je podľa zákona o elektronických komunikáciách pre TÚ SR záväzné.