GTS Slovakia, s.r.o. - eTel Slovensko, s.r.o. z 10.5. 2006

                                                   ZMLUVA O PREPOJENÍTÚTO ZMLUVU O PREPOJENÍ (ďalej len "zmluva") uzatvorili podľa § 28 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi sebou zmluvné strany:


spoločnosť GTS Slovakia s.r.o. so sídlom Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

IČO: 31 366 929

IČ DPH: SK2020353049

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 6505/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, číslo účtu 2621455955/1100

v zastúpení: Ing. Branislav Brezovič, konateľ

(ďalej "spoločnosť GTS")

a

spoločnosť eTel Slovensko, s.r.o. so sídlom Leškova 9/A, 811 04 Bratislava

IČO: 35 786 744

IČ DPH: SK2020278183

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 21572/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, číslo účtu 2621740414/1100

v zastúpení: Mgr. Branislav Máčaj, konateľ

(ďalej "spoločnosť ETEL")


                                                             Preambula


§ VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť GTS je podnikom poskytujúcim verejnú elektronickú komunikačnú sieť a poskytovateľom verejnej telefónnej služby prostredníctvom tejto siete v rozsahu licencií, individuálnych povolení a všeobecných povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky;

§ VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť ETEL je podnikom poskytujúcim verejnú elektronickú komunikačnú sieť a poskytovateľom verejnej telefónnej služby prostredníctvom tejto siete v rozsahu licencií, individuálnych povolení a všeobecných povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky;

§ VZHĽADOM NA TO, že obe zmluvné strany majú záujem a povinnosť na základe tejto zmluvy navzájom prepojiť nimi prevádzkované verejné elektronické komunikačné siete v súlade s § 28 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách;

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

ČLÁNOK 1. DEFINÍCIE

Nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam:

1.1 "Zmluva" znamená túto zmluvu a Prílohy I., II., III. a IV., ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1.2 "Volanie" znamená elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom verejnej telefónnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase.

1.3 "Vnútroštátne volanie" znamená volanie, v ktorom volajúca strana nepoužije medzinárodné rozlišovacie číslo na dosiahnutie volanej strany alebo použije medzinárodné rozlišovacie číslo domovskej krajiny na dosiahnutie volanej strany.

1.4 "Medzinárodné volanie" znamená volanie, v ktorom volajúca strana použije medzinárodné rozlišovacie číslo inej krajiny ako domovskej na dosiahnutie volanej strany.

1.5 "Správa" znamená (a) hlas, hudbu, dáta a ostatné zvuky a informácie; a (b) signály prenášané medzi sieťou GTS a sieťou ETEL, ktoré sa používajú na výmenu informácií, aktiváciu alebo ovládanie zariadenia alebo prístroja.

1.6 „Komunikačné služby“ znamenajú verejné elektronické komunikačné služby ako sú verejná telefónna služba a verejná elektronická komunikačná služba prenosu dát, ktoré sú zmluvné strany oprávnené poskytovať svojim užívateľom.

1.7 "Sieť GTS" znamená pevná verejná elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou GTS na základe licencie č. 9724/2002 udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2002, ktorá nadobudla právoplatnosť a účinnosť dňa 18. decembra 2002..

1.8 "Sieť ETEL" znamená pevná verejná elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou ETEL na základe licencie č. 9723/2002 udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 3 decembra 2002, ktorá nadobudla právoplatnosť a účinnosť dňa 18 decembra 2002.

1.9 "Systém" znamená sieť GTS alebo sieť ETEL podľa kontextu, a "systémy" znamenajú spoločne sieť GTS a sieť ETEL

1.10 "MSX" znamená digitálnu ústredňu siete GTS, ktorú prevádzkuje spoločnosť GTS

1.11 „MSY“ znamená digitálnu ústredňu siete ETEL, ktorú prevádzkuje spoločnosť ETEL

1.12 "Prepojenie" znamená fyzické a logické prepojenie siete GTS a siete ETEL podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, alebo fyzické a logické prepojenie ľubovoľného systému s inou elektronickou komunikačnou sieťou.

1.13 „Bod prepojenia“ znamená bod (Point of Interconnection - PoI), v ktorom sú systémy oboch zmluvných strán vzájomne fyzicky a logicky prepojené, a cez ktorý môžu byť správy prenášané z jedného systému do druhého. Každý bod prepojenia je bodom rozhrania medzi ich systémami.

1.14 „Spojovací okruh“ znamená telekomunikačný okruh o kapacite 2 048 kbit/s, ibaže sa zmluvné strany dohodli inak, zriadený a slúžiaci na účely prepojenia.

1.15 "Prenajatý okruh" znamená telekomunikačný okruh poskytnutý zmluvnej strane treťou stranou na základe zmluvy o prenájme okruhov alebo inej podobnej zmluvy.

1.16 „Účastník“ je užívateľ elektronických komunikačných služieb niektorej zo zmluvných strán, ktorý na základe zmluvy o pripojení uzavretej s niektorou zo zmluvných strán využíva sieť GTS alebo sieť ETEL.

1.17 „Tretí poskytovateľ“ je iný oprávnený poskytovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete v Slovenskej republike alebo zahraničí.

ČLÁNOK 2. PREDMET ZMLUVY A PODMIENKY PREPOJENIA.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vzájomné prepojenie siete GTS prevádzkovanej spoločnosťou GTS so sieťou ETEL prevádzkovanou spoločnosťou ETEL za účelom poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb užívateľom oboch zmluvných strán, pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti elektronických komunikácií najmä zákona o elektronických komunikáciách a príslušných technických noriem ako aj všeobecných a individuálnych povolení a licencií pridelených obom zmluvným stranám, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie relevantných elektronických komunikačných činností. Zmluvné strany si budú poskytovať vzájomné prepojenie, tak aby užívatelia jednej zmluvnej strany mali prístup k verejným elektronickým komunikačným službám druhej zmluvnej strany.

2.2 Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bodoch prepojenia uvedených v Prílohe I tejto zmluvy. Pri zriaďovaní týchto bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní a inštalácií zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v jednotlivých bodoch prepojenia je stanovený v Prílohe I zmluvy.

2.3 Prepojenie medzi sieťou GTS a sieťou ETEL musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe I., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana zaistí kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I., a to podľa hodnôt nameraných na príslušnej strane bodu prepojenia každej zmluvnej strany.

2.4 Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy do systému druhej zmluvnej strany, prípadne do systému tretieho poskytovateľa.

2.5 Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy prenášané medzi svojimi systémami cez body prepojenia uvedené v Prílohe I tejto zmluvy. Dojednaním podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté oprávnenie každej zmluvnej strany ukončovať správy v systéme druhej zmluvnej strany prostredníctvom tretieho poskytovateľa.

2.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednou zo zmluvných strán o tom, že objemy volaní pravdepodobne presiahnu hodnoty kapacity uvedené v tejto Prílohe, začnú rokovania v dobrej viere o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú, podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. V prípade potreby nového (dodatočného) bodu prepojenia sa k jeho zriadeniu pristúpi po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.7 Každá zmluvná strana bude dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe I. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia a dodržiavania požiadaviek na jeho kvalitu uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy.

2.8 Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na zaistenie toho, že k sieti GTS a sieti ETEL budú pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia užívateľov vyhovujúce príslušným technickým normám schváleným Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. Zmluvné strany vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce telekomunikačné zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

2.9 Zmluvné strany sú povinné si navzájom umožniť umiestnenie telekomunikačných zariadení alebo okruhov nevyhnutných na zriadenie a prevádzku prepojenia podľa tejto zmluvy, v svojich nehnuteľnostiach alebo prevádzkách a na svojich nosičoch antén prípadne iných konštrukciách, ak tomu nebráni technická prekážka, alebo právo tretej strany nezlučiteľné s uvedeným umiestnením telekomunikačných zariadení alebo okruhov. V prípade, ak je telekomunikačné zariadenie alebo okruh jednej zmluvnej strany slúžiaci na účely prepojenia umiestnený v priestoroch druhej zmluvnej strany je táto povinná umožniť vstup oprávneným osobám prvej zmluvnej strany do týchto priestorov za účelom inštalácie, údržby a vykonávania opráv týchto prepojovacích zariadení.

2.10 Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém so sieťou elektronickej komunikácie tretieho poskytovateľa, pričom je oprávnená smerovať správy vzniknuté v sieti tretieho poskytovateľa do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.11 Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete GTS spoločnosti GTS, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou ETEL prevádzkovanou spoločnosťou ETEL si zabezpečí spoločnosť GTS na vlastné náklady. Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete ETEL spoločnosti ETEL, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou GTS prevádzkovanou spoločnosťou GTS si zabezpečí spoločnosť ETEL na vlastné náklady.

2.12 Poplatky súvisiace so zabezpečením prepojenia v bodoch prepojenia sa delia v rovnakej miere medzi každú zo zmluvných strán.

ČLÁNOK 3. CENY A PLATBY

3.1 Za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto zmluvy:

(a) spoločnosť GTS súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti ETEL na základe cien za prepojenie podľa článku 3, ako aj Prílohy II tejto zmluvy; a

(b) spoločnosť ETEL súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti GTS na základe cien za prepojenie podľa článku 3, ako aj Prílohy II tejto zmluvy; ktoré sa stanovia v súlade s ustanoveniami tohto článku

3.2 Spoločnosť GTS uhradí spoločnosti ETEL ceny uvedené v Prílohe II, a to za prepojenie volaní zo siete GTS do siete ETEL (zo siete ETEL do siete GTS, ak ide o volania na čísla bezplatných volaní v sieti spoločnosti GTS), ktoré sú uvedené v Prílohe I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3 Spoločnosť ETEL uhradí spoločnosti GTS ceny uvedené v Prílohe II za prepojenie volaní zo siete ETEL do siete GTS (zo siete GTS do siete ETEL, ak ide o volania na čísla bezplatných volaní v sieti spoločnosti ETEL), ktoré sú uvedené v Prílohe I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.4 Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté v Prílohe II sú uvedené v Slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak. Ceny za prepojenie uvedené v Prílohe II sa vypočítavajú na základe sekundového odpočtu prepojených volaní, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe II uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že volania trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu.

3.5 Zučtovacím obdobím pre zúčtovania cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac. Pre účely výpočtu cien za prepojenie podľa vyššie uvedených ustanovení ods. 3.2 až 3.4, sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky volania, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období a časti volaní, ktorá sa uskutoční v jednom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či volanie začalo alebo skončil v inom zúčtovacom období. Ak v priebehu trvania volania dôjde k zmene časového pásma pre silnú a slabú prevádzku, delí sa na určenie ceny čas uskutočneného volania do príslušných časových období.

3.6 Pre účely tohto oddielu sa ceny za prepojenie vzťahujú na všetky volania, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na volania:

(a) na neexistujúce číslo; a

(b) na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

S výhradou predchádzajúcich ustanovení, začne účtovanie za volania prenášané z jedného systému do druhého v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého volanie vyšlo, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého volanie vyšlo, prenesený signál uvoľnenia linky.

ČLÁNOK 14. ZAČIATOK A DOBA ÚČINNOSTI ZMLUVY

14.1 Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť k dátumu jej podpisu zmluvnou stranou, ktorá ju podpísala ako posledná a uzatvára sa na dobu neurčitú.

14.2 Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neukladá akejkoľvek zmluvnej strane, aby konala čokoľvek, čo nie je dovolené podľa licencie alebo iného oprávnenia udeleného zmluvnej strane na vykonávanie relevantných elektronických komunikačných činností, alebo aby sa zdržala vykonať čokoľvek, čo vyžaduje licencia alebo iné oprávnenie.

NA DÔKAZ PREJAVENEJ VÔLE bola táto zmluva podpísaná v mene zmluvných strán nižšie uvedeného dňa. Každá zo zmluvných strán prehlasuje a zaručuje, že osoba, ktorá podpísala túto zmluvu v jej mene, je k tomu plne oprávnená.

Príloha I.

                                                       Zmluvy o prepojení

                                              elektronických komunikačných sietí

                                       medzi spoločnosťou GTS a spoločnosťou ETEL


15 KVALITA SLUŽBY

15.1 Všeobecne

15.1.1 Každá zmluvná strana zabezpečuje, kontroluje a vyhodnocuje plnenie ukazovateľov kvality telefónnej služby.

15.1.2 Každá zmluvná strana bude testovať svoju vlastnú infraštruktúru, aby zabezpečila, že stanovené úrovne kvality služieb sú stále plnené. Keď kvalita nie je na dohodnutej úrovni, realizuje príslušné akcie na jej obnovenie.

15.1.3 Zmluvné strany si budú vymieňať testovacie čísla a ďalšie technické informácie, kedykoľvek je to možné a potrebné.

15.1.4 Sledovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality bude realizované podľa nasledujúcich zásad:
  • V zmysle tejto Zmluvy je za poruchu považovaný výpadok prevádzky na príslušnom prepojení.
  • Každý bod prepojenia je uvažovaný osobitne.
  • Zmluvné strany si budú v pravidelných časových intervaloch (mesačne, resp. štvrťročne) vzájomne odovzdávať podklady o poruchách na spojovacích okruhoch v jednotlivých bodoch prepojenia.
  • Pri sledovaní a vyhodnocovaní úrovne kvality budú brané do úvahy ukazovatele uvedené v ďalších častiach tejto kapitoly.
15.2 Spojovacie okruhy

15.2.1 Dostupnosť prepojenia

15.2.1.1 Dostupnosť bude meraná na spojovacích okruhoch medzi komunikačnými sieťami oboch zmluvných strán v danom bode prepojenia. Dostupnosť je definovaná podľa nasledovnej rovnice:

rovnica1

Dostupnosť bude meraná v súlade s odporúčaním ITU-T M.1016. Referenčné obdobie pre meranie dostupnosti zahŕňa tri (3) kalendárne mesiace.

15.2.1.2 Priemerná dostupnosť je:

● Pre zväzky okruhov pozostávajúce z viac ako 10 spojovacích okruhov: 99,5 %

● pre zväzky okruhov pozostávajúce z menej ako 10 spojovacích okruhov: 97,5 %

V tomto kontexte je „zväzok okruhov“ množinou spojovacích okruhov v danom bode prepojenia.

15.2.1.3 Nedostupnosť je potvrdená poruchovými hláseniami, ktoré si vymieňajú kontaktné body na ohlasovanie porúch GTS a spoločnosti ETEL. Ďalšie podrobnosti o poruchových hláseniach sa riadia pravidlami uvedenými v kapitole 14 (Údržba).

                      15.2.2 Bod prepojenia15.2.2.1 Kvalita služby v bode prepojenia bude posudzovaná:

a) po spustení spojovacieho okruhu do prevádzky, a

b) počas prevádzky spojovacieho okruhu.

15.2.2.2 Po uvedení spojovacích okruhov do prevádzky budú v bode prepojenia merané nasledovné ukazovatele kvality:

ES chybové sekundy

SES sekundy s neprijateľnou chybovosťou

tak, ako sú upresnené v odporúčaniach ITU G.821, ITU-T G.826, M.2100 a M.2101. Doba merania je určená na jeden (1) deň.

15.2.2.3 Meranie sa uskutoční medzi digitálnym rozvádzačom (DDF) v bode prepojenia a príslušnou bránovou ústredňou v elektronickej komunikačnej sieti GTS, a DDF a príslušnou bránovou ústredňou v elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti ETEL. Protokol o meraní predloží strana realizujúca meranie.

15.3 Účinnosť prenášanej prevádzky

15.3.1 Úspešnosť volaní

15.3.1.1 Úspešnosť volaní (%) v priebehu sledovaného obdobia (ukazovateľ ASR – Answer Seizure Ratio podľa odporúčania ITU-T E.411) je definovaná nasledovne:

asr vzorec

15.3.1.2 Hodnota ukazovateľa ASR je meraná v pravidelných cykloch, súčasne v oboch sieťach, v súlade s dohodnutým harmonogramom meraní.

15.3.1.3 Údaje potrebné pre vyhodnocovanie úspešnosti volaní sú získavané z reálnej prevádzky na zväzkoch okruhov v jednotlivých bodoch prepojenia sietí v sledovanom období, napr. využitím interných meraní v bránových ústredniach.

15.3.1.4 Minimálna hodnota tohto ukazovateľa nesmie byť nižšia ako 55 %. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa ASR platí, že presmerované hovory sú považované za úspešné.

15.3.1.5 V prípade, že ukazovateľ ASR klesne pod úroveň 55 %, zmluvná strana, ktorej sieť zapríčinila pokles tohto ukazovateľa, vykoná náležité kroky pre obnovenie dohodnutej úrovne kvality.

15.3.2 Neúspešné volania

15.3.2.1 Obe zmluvné strany monitorujú signalizáciu pre vyhodnocovanie úspešných a neúspešných volaní. Pre neúspešné volania sa sledujú jednotlivé „release causes“. Parametre sú získavané z reálnej prevádzky na zväzkoch okruhov v jednotlivých bodoch prepojenia sietí v sledovanom období za bezporuchovej prevádzky.

15.3.2.2 Monitoring signalizácie za účelom vyhodnotenia neúspešných volaní je realizovaný v pravidelných cykloch, súčasne v oboch sieťach, v súlade s dohodnutým harmonogramom meraní.

15.3.2.3 Analýza „release causes“ a vyhodnotenie neúspešných volaní sú realizované v zhode s odporúčaním ITU-T E.422.

15.3.2.4 Podiel neúspešných volaní zapríčinených sieťou, ktoré prechádzajú cez daný bod prepojenia a sú ukončené v sieti príslušnej zmluvnej strany, nesmie presiahnuť 5 %.

15.3.2.5 V prípade, že monitoring signalizácie opakovane potvrdí, že podiel neúspešných volaní podľa odseku 15.3.2.3 prekračuje hodnotu 5 %, dotknutá zmluvná strana musí bezodkladne obnoviť dohodnutú úroveň kvality.