História povoľovania a štátnej inšpekcie do roku 1988

  • Ako prvá sa začala rozvíjať kontrolná služba, ktorá až do roku 1960 bola výlučne zameraná na ochranu rádiového príjmu pred rušením. K uvedenému účelu boli v roku 1945 v Košiciach, 1946 v Bratislave, 1952 v Banskej Bystrici a v roku 1959 v Žiline zriadené Rádiokomunikačné odrušovacie služby. V povojnovom období nastal rozvoj rádiokomunikácií, ktorý si vyžiadal rad nových činností a tak v roku 1960 vznikla prevádzkáreň Správy diaľkových spojov - Inšpektorát rádiokomunikácií. Tam sa sústredili Rádiokomunikačné odrušovacie služby a postupne sa začali budovať krajské zložky OTK (technické kontroly).
  • Prvou pracovnou náplňou OTK bolo meranie pokrytia územia rozhlasovým a televíznym signálom a navrhovanie miest pre výstavbu TV prevádzačov. Do zriadenia OTK, t.j. do roku 1953, meranie elektromagnetických polí rozhlasových vysielačov a kontrolu ich parametrov vykonávali pracovníci prevádzkového oddelenia vysielačov, ktoré bolo najskôr súčasťou Rádiotechnického úradu, ktorý podliehal bývalému Povereníctvu pôšt (1945 - 1948), potom ústrediu vysielačov v dobe, keď vysielače boli pričlenené k Československému rozhlasu (1949 - 1952) a napokon k Oblastnej správe rádiokomunikácií.
  • Rok 1963, kedy vznikla samostatná Správa rádiokomunikácií, bol aj rokom vzniku prvej kontrolnej meracej stanice (KMS) na Slovensku, ktorá bola umiestnená na Krížnej pri Banskej Bystrici. V roku 1965 bola zriadená druhá kontrolná meracia stanica v Bratislave. V roku 1965 bola KMS z Krížnej premiestnená do novej budovy Pošty v Tatranskej Lomnici. Činnosť oboch KMS bola zameraná predovšetkým na kontrolu dodržiavania nominálnych kmitočtov a kmitočtovej stability. Okrem toho obe stanice kontrolovali dodržiavanie vysielacích časov vysielacích staníc vo svojom dosahu. V roku 1969 pri výstavbe novej telekomunikačnej budovy na Štrbskom plese boli vybudované aj nové priestory pre KMS Tatry. Pre KMS Bratislava bolo vybrané stanovište vo Hviezdoslavove, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1977.
  • Z kmitočtového plánovania sa až do vzniku samostatnej Správy rádiokomunikácií Bratislava v roku 1968 vykonávali iba návrhy kmitočtov pre televízne prevádzače. Rok 1968 bol medzníkom v histórii hospodárenia s kmitočtovým spektrom. V roku 1969 začalo činnosť oddelenie, neskôr útvar Správy rádiokomunikácií, ktorý hospodáril s kmitočtovým spektrom. Spočiatku pribudlo k plánovaniu siete TV vysielačov kmitočtové plánovanie málokanálových telefónnych spojov a neverejných rádiových sietí v pásmach 34 MHz a 80 MHz. Neskôr pribúdali nové pásma, v roku 1972 pásmo 45 MHz, v 1979 - 150 MHz, 1983 - 300 MHz a v roku 1988 - 450 MHz. V roku 1984 pribudlo hospodárenie s kmitočtami pre rádioreléové spoje.
  • V roku 1968 bola vypracovaná Štúdia rozvoja kontrolnej a inšpekčnej činnosti, ktorá bola 31.12.1968 schválená Ústrednou správou spojov. Základnou činnosťou Inšpektorátu rádiokomunikácií (IR) bolo zabezpečovať kontrolu čistoty kmitočtového spektra a dodržiavanie podmienok stanovených pre dané vysielacie zariadenie. V oblasti povoľovania bol v roku 1970 IR poverený povoľovaním prenosných rádiostaníc pracujúcich na spoločných kmitočtoch. Od roku 1974 bol poverený aj povoľovaním amatérskych staníc.