Hnuteľný a nehnuteľný majetok podľa § 5 ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám

     Podľa § 5 ods. 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám „Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy6a) vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b) adresa pobytu alebo sídlo,
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.“
     Podľa § 5 ods. 7 zákona o slobodnom prístupe k informáciám „Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu.6b) Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa odseku 6 sa považujú, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.“

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sprístupňuje informáciu, že ešte pod názvom Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky nepreviedol nehnuteľnosť vrátane bytov a nebytových priestorov ani hnuteľnosť, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.