Identifikácia a lokalizácia volajúceho v mobilnej sieti pri tiesňových volaniach

03.02.2004, Tlačová správa
Identifikácia a lokalizácia volajúceho v mobilnej sieti pri tiesňových volaniach boli témou rokovaní, ktoré sa konali na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR). Presnosť lokalizácie bude dôležitá najmä v prípadoch straty orientácie. Príkladom môže byť zranený cudzinec, ktorý nedokáže opísať operátorovi integrovaného záchranného systému kde sa práve nachádza. Identifikácia volajúceho je dôležitá aj pri odhaľovaní zneužitia linky tiesňového volania (112). Krajský úrad môže v týchto prípadoch uložiť pokutu až 50 tisíc korún. Počet neoprávnených volaní na linku 112 sa podľa Úradu civilnej ochrany MV SR pomaly znižuje.

Mobilní operátori sa na stretnutí vyjadrili, že predbežné požiadavky, ktoré budú na nich kladené, je po technickej stránke možné splniť. Ministerstvo vnútra SR preto do konca týždňa zašle prostredníctvom TÚ SR presnejšie požiadavky na mobilných operátorov. Mobilní operátori zašlú TÚ SR svoje stanoviská do polovice marca. Následne koncom marca sa uskutoční ďalšie pracovné stretnutie.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách pri tiesňových volaniach je podnik povinný poskytovať koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému, ak je to technicky možné, zobrazenie identifikácie volajúcej stanice a lokalizačné údaje, a to aj v prípade, že volajúca stanica zamedzila zobrazeniu identifikácie volajúcej stanice alebo nedala súhlas na spracovanie lokalizačných údajov. Koordinačné alebo operačné stredisko integrovaného záchranného systému od okamihu, keď mu boli poskytnuté žiadané údaje, zodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím poskytnutých informácií o osobných a lokalizačných údajoch.

TÚ SR zabezpečil v súlade so zákonom o integrovanom záchrannom systéme zriadenie linky tiesňového volania 112 v koordinačných strediskách. Držitelia licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby sú povinní bezplatne poskytovať službu tiesňového volania pre verejnosť.

Od 1. júla 2003 je na Slovensku v prevádzke telefónne číslo 112, ktoré podobne ako tomu je v štátoch Európskej únie plní funkciu integrovaného záchranného systému. Zavedenie integrovaného záchranného systému sa pre Slovensko z hľadiska integračného procesu stalo nevyhnutnosťou.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili okrem Telekomunikačného úradu SR aj Ministerstvo vnútra SR, Úrad civilnej ochrany MV SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, EuroTel Bratislava a Orange Slovensko.

V Bratislave 3. februára 2004.