Informácia o priebehu výberových konaní na pridelenie frekvencií MMDS

18.05.2004, Tlačová správa
Dňa 17.5. 2004 výberová komisia otvorila obálky so žiadosťami o pridelenie frekvencií pre MMDS v lokalitách Pružina, Súľov a Stará Bystrica, ktoré podali záujemcovia na základe zverejnených výziev. Vzhľadom na to, že žiadatelia splnili podmienky stanovené vo výzvach, Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) im udelí individuálne povolenie na používanie frekvencií.

TÚ SR zverejnil vo Vestníku TÚ SR zo 6. apríla 2004 a v jednom celoštátnom periodiku výzvy na podávanie žiadostí na pridelenie frekvencií pre sedem systémov retransmisie nezmenených TV programov (MMDS). Na základe výziev v stanovenom termíne podali žiadosti na MMDS Levice - 4 žiadatelia: AVC s.r.o., Peremedia s.r.o., SATRO s.r.o. a UPC Slovensko s.r.o., MMDS Skalica - 3 žiadatelia: Peremedia s.r.o., SATRO s.r.o. a UPC Slovensko s.r.o., MMDS Lučenec – 3 žiadatelia: BubacoM, Peremedia s.r.o. a UPC Slovensko s.r.o., MMDS Pružina – žiadateľ Ing. Miroslav Bobák, MMDS Súľov - žiadateľ obec Súľov, MMDS Stará Bystrica – žiadateľ OTS s.r.o. a MMDS Trstená – v stanovenom termíne nepodal žiadosť žiaden uchádzač o pridelenie frekvencií.

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadil výberové komisie, ktoré majú každá po päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval predseda úradu. Výberové komisie vyhodnotia žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) "káblová TV bez kábla" slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov.

Texty výziev.

V Bratislave 18. mája 2004.