Informácia o priestupkovom konaní voči Slovensku zo strany EK je nesprávna

09.12.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje odbornú i laickú verejnosť na nesprávne informácie o údajnom priestupkovom konaní voči Slovensku zo strany Európskej komisie (EK). Údajným dôvodom malo byť nesprávne uplatňovanie legislatívy EÚ v oblasti elektronických komunikácií. Podľa zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ak sa EK domnieva, že si členský štát nesplnil povinnosť vydá stanovisko až potom, čo umožní tomuto štátu predložiť pripomienky, čo sa doteraz nestalo. Navyše TÚ SR si overoval správnosť informácie o údajnej príprave priestupkového konania u predstaviteľov EK, ktorí správnosť informácie nepotvrdili. TÚ SR predpokladá, že nesprávna informácia vznikla nepoznaním súvisiacej legislatívy, príp. chybnou interpretáciou alebo chybným prekladom.

V článku 226 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa uvádza „Ak sa Komisia domnieva, že si členský štát nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva z tejto zmluvy, vydá odôvodnené stanovisko po tom, čo umožní tomuto štátu predložiť pripomienky. Ak daný štát nevyhovie stanovisku v lehote určenej Komisiou, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru.“ Toto sa doteraz nestalo. Predseda úradu osobne kontaktoval kompetentných pracovníkov EK, ktorí potvrdili, že žiadne stanovisko v zmysle článku 226 sa ani len nepripravuje. Ďalej v oficiálnom materiále EK sa uvádza, že Belgicko, Česká republika, Estónsko, Grécko a Luxembursko neprijali doteraz ani primárnu legislatívu. Komisia už začala konanie voči časti týchto krajín. Materiál konštatuje, že osem členských krajín (Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovinsko, Slovensko ešte neimplementovalo sekundárnu legislatívu. V podmienkach Slovenska sú to vyhlášky, resp. všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu, z ktorých posledné tri sú krátko pred vydaním. V uvedenom materiále EK nie je ani zmienka o údajnej príprave priestupkového konania voči Slovensku.

Ďalšia nesprávna informácia sa týka údajného kritického listu, ktorým mala Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová TÚ SR vytknúť nedostatky. V tomto prípade ide o nesprávnu interpretáciu obsahu a nesprávne, resp. neúplné uvedenie zdroja informácií, čím vznikol dojem, že EK Slovensko tvrdo kritizuje a vytýka mu nedostatky. EK zaslala k rukám predsedu TÚ SR stanovisko k analýzam relevantných trhov, ktoré podpísala členka komisie Viviane Redingová. V stanovisku k analýzam relevantných trhov EK uviedla pripomienky, ktoré bude TÚ SR pri ukladaní povinností pre významný podnik rešpektovať. EK pozná 4 druhy stanovísk k analýze relevantného trhu: a. bez pripomienok alebo s pripomienkami, b. seriózna pochybnosť, c. „veto“ rozhodnutie, d. analýza nekompletná (EK analýzu vráti). TÚ SR dostal k analýzam len pripomienky, čo sa k 25. novembru stalo v rámci krajín EÚ v 43 prípadoch. Len v 15 – tich prípadoch EK nemala pripomienky, v troch prípadoch uviedla serióznu pochybnosť, v rovnakom počte vydala „veto“ rozhodnutie k analýzam a v dvoch prípadoch označila analýzu za nekompletnú.

V Bratislave 9. decembra 2004.