Informácia o spracúvaní osobných údajov – vrátnica

Prevádzkovateľ:  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Továrenská 7, 828 55 Bratislava, IČO: 42 355 818
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mgr. Ľudovít Blázy,
Email: gdpr@teleoff.gov.sk, Tel. č.: 02/57881 352
 
Účel spracúvania: Kontrola a evidencia vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného a bezpečnostného opatrenia.
 
Právny základ spracúvania:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
 
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov cudzích osôb do / z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti citlivých informácii.
 
Príjemcovia/kategória príjemcov:
Súdy, polícia, advokáti, prokuratúra.
 
Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky.
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa.
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
 
Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba má tiež právo NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vrátanie namietania proti profilovaniu.
V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
  • Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
  • Dôvody na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa www.teleoff.gov.sk.