Informácia SOI a TÚ SR k priebehu vyšetrovania

10.08.2012, Tlačová správa

Informácia Slovenskej obchodnej inšpekcie a Telekomunikačného úradu SR k priebehu vyšetrovania plánovaného zavedenia servisného poplatku satelitnými platformami Skylink a CSlink

Zmena Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a zavedenie servisného poplatku
     Po posúdení VOP ohľadom zavedenia servisného poplatku poskytla SOI dňa 18.6.2012 vyjadrenie, v ktorom uviedla, že obchodné podmienky predaja tovarov a poskytovania služieb si určuje predávajúci resp. poskytovateľ služieb, ich zmena je bežnou praktikou a ak sú zmeny vykonané korektne a týmito zmenami nedochádza k porušovaniu platnej legislatívy, možno ich realizovať. Navyše, ak vo VOP bolo vymienené právo ich zmeny, ako i zmeny cenníka, a ak k tejto zmene poskytovateľ služieb mieni v budúcnosti pristúpiť, nejedná sa o protiprávne konanie. Podstatné je, aby užívateľ bol o zmenách informovaný v dostatočnom časovom predstihu a aby užívateľovi bolo umožnené zrušiť zmluvu, ak so zmenami nesúhlasí.
     (Súhlasné stanovisko vydal aj ČTÚ v tlačovej správe z 31.7.2012, v ktorom o.i. uvádza, že jednostranná zmena zmluvných podmienok je možná za predpokladu, že s ňou je spotrebiteľ oboznámený najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny a spotrebiteľovi je daná možnosť od zmluvy bez sankcie odstúpiť; samotné zavedenie servisného poplatku nie je z hľadiska súčasne platnej právnej úpravy v rozpore so zákonom o elektronických komunikáciách.)
     Zároveň však SOI upozornila, že v predchádzajúcej verzii VOP, platných od 1.3.2008 nie je vymienená zmena cenníka. Z toho dôvodu, účtovanie poplatkov spotrebiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Towercom a registrovali kartu Skylink v čase od 1.3.2008 do 1.10.2008, je v rozpore s VOP. Jedná sa o upieranie práva spotrebiteľa, ktorý mal predmetnú službu deklarovanú a garantovanú trvale bez poplatkov pri podpise zmluvy. Títo spotrebitelia, ak nesúhlasia s VOP alebo niektorou jej časťou, majú možnosť obrátiť sa o prešetrenie celej záležitosti na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá po posúdení postúpi vec na riešenie vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu, nakoľko súčasným poskytovateľom služby Skylink je spoločnosť M77 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, ktorá prevádzkuje satelitnú platformu Skylink na území Slovenskej republiky.

Podozrenie na klamlivú reklamu
     V rámci kontroly podľa zákona o reklame SOI oslovila pisateľov podnetov ohľadne novozavedených servisných poplatkov Skylink so žiadosťou o zaslanie pôvodných reklamných materiálov prezentujúcich službu Skylink ako navždy bez poplatkov, neobmedzene bez poplatkov a pod., ak tieto majú k dispozícii.

Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti
     Tento zákon upravuje len marketing, inštaláciu, údržbu a komerčnú komunikáciu vzhľadom na koncové zariadenia a k jeho porušeniu nedošlo.

Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o elektronických komunikáciách
     Informácie o cenách sú spotrebiteľom, a teda aj koncovým užívateľom, poskytnuté korektne ešte pred uzatvorením obchodnej transakcie a v danom prípade je prípustný princíp liberalizácie cien a voľnej cenotvorby, nakoľko sa nejedná o oblasť štátom regulovaných cien.
Vo veci podozrenia na nekalú obchodnú praktiku, týkajúcu sa predaja programového balíčka GRATIS zhromaždila SOI všetky doteraz zistené podklady, ktoré postupuje vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu.

Zákon o elektronických komunikáciách
     Šíriteľ signálu – spoločnosť Towercom, ako registrovaný poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby, v súvislosti s údajným bezdôvodným rušením signálu, nekvalitou signálu atď., môže byť z hľadiska dodržiavania tohto zákona preverený Telekomunikačným úradom SR.

Zákon o vysielaní a retransmisii 
Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom
     Oblasť zabezpečenia pokrytia územia Slovenskej republiky terestriálnym signálom na príjem verejnoprávnej televízie, súvisiaca s prípadnými duplicitnými platbami koncesionárskych poplatkov, ktoré sú nútení platiť spotrebitelia na území nepokrytom terestriálnym signálom, bez inej možnosti sledovať verejnoprávnu televíziu, ako prostredníctvom spoplatneného satelitu, patrí do kompetencie Rady pre vysielanie a retransmisiu.