Informácie o nevyžiadaných volaniach a marketingovej predvoľbe (0)888

Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) v zmysle § 116 ods. 7 a nasl. Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách od 1.11.2022 spustil Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní (zoznam). Ten je verejnosti prístupný na webovej adrese www.nevyziadanevolania.sk
Do tohto zoznamu je možné zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní, pričom nie je rozhodujúce, či je konkrétne telefónne číslo registrované na fyzickú alebo právnickú osobu. Užívateľ sa pri registrácii do zoznamu môže sám rozhodnúť, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo alebo si vyberie len konkrétne marketingové oblasti, z ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný. Ak zákazník svoje číslo zaregistruje do zoznamu, je zakázané volanie na toto číslo za účelom priameho marketingu pre kategórie ktoré zákazník zvolil. Na druhej strane teda každý, kto má zámer vykonávať priamy marketing prostredníctvom volaní, je povinný zaregistrovať sa webovej stránke www.nevyziadanevolania.sk ako marketingový subjekt. Následne je potrebné overovať si čísla zo svojej databázy, na ktoré plánuje marketingový subjekt vykonávať priamy marketing prostredníctvom volaní v tomto zozname.
Úrad upozorňuje, že zadanie telefónneho čísla do zoznamu neznamená automaticky blokovanie hovorov v pravom slova zmysle, tzn. úrad nie je kompetentný zabezpečiť, aby marketingové subjekty nekontaktovali číslo uvedené v zozname a hovory boli blokované automaticky. Ak však užívateľ zadal svoje číslo do zoznamu a napriek tomu bude na toto číslo realizované volanie za účelom priameho marketingu, má užívateľ možnosť podať podnet prostredníctvom stránky www.nevyziadanevolania.sk. Úrad tento podnet prešetrí a v prípade zisteného nedostatku uloží sankciu.
 
Úrad v tejto súvislosti zároveň dáva do pozornosti verejnosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy je možné zavolať s marketingovou ponukou aj na telefónne číslo, ktoré je registrované v zozname:
1. V prípade ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.
Ak teda bude niekomu volať napríklad zástupca e-shopu, v ktorom nedávno zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje, e-shop mu môže zavolať za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. V takomto prípade nejde o porušenie a e-shop môže  svojmu zákazníkovi zavolať aj napriek tomu, že číslo uviedol v zozname. Je samozrejme možnosť toto volanie priamo počas telefonátu alebo aj inou formou namietať a volajúci subjekt je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať.
2. V prípade ak je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom.
Ak má napríklad konkrétna osoba uzatvorenú zmluvu s mobilným operátorom, môže mobilný operátor tejto osobe zavolať napriek tomu, že uviedla svoje číslo v zozname. Aj v tomto prípade tiež platí právo toto volanie priamo počas telefonátu, alebo aj inou formou namietať a mobilný operátor je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac svojho zákazníka telefonicky nekontaktovať s marketingovou ponukou.
3. V prípade, ak si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal.
Napríklad ak niekto požiadal o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môže mu cestovná kancelária zavolať bez toho, aby si overovala, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname.
 
Úrad bude vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení Zákona o elektronických komunikáciách na základe podnetov a taktiež aj z vlastnej iniciatívy. Užívatelia môžu podať podnet prostredníctvom webovej stránky www.nevyziadanevolania.sk .Podozrenia z porušenia môže ktokoľvek poslať aj na e-mailovú adresu podnety@teleoff.gov.sk. V prípade, že si marketingové subjekty nebudú plniť zákonné povinnosti a nebudú sa pred marketingovým kontaktovaním riadiť týmto zoznamom a porušia pravidlá, úrad subjektom vykonávajúcim priamy marketing v prípade preukázania porušenia udelí pokutu od 200 eur do 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.Marketingová predvoľba (0)888

Podľa § 116 ods. 12 Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách: „Osoba vykonávajúca priamy marketing prostredníctvom volania, automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu alebo služieb krátkych správ alebo osoba, ktorá získava predchádzajúci súhlas s volaním na účely priameho marketingu je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla identifikované národným cieľovým kódom na tento účel v číslovacom pláne. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na volania na účely priameho marketingu, ak sa vykonáva na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou.“
Pokiaľ teda podnikateľ plánuje v rámci svojho podnikania realizovať priamy marketing, ponúkať tovary alebo služby prostredníctvom telefonovania, SMS-kami alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami (uvedenými vo  vyššie citovanom ustanovení), je povinný používať len čísla začínajúce predvoľbou (0)888.
Úrad však upozorňuje verejnosť, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách je niekoľko výnimiek, kedy podnikateľ nie je povinný predvoľbu (0)888 pri ponúkaní tovarov alebo služieb používať:
1. Ak vykonáva priamy marketing na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa (živnostník) alebo právnickej osoby (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť atď.).
To znamená, že ak má podnikateľ alebo firma zverejnené svoje telefónne číslo či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, môže sa na uvedené číslo slobodne volať alebo poslať SMS za účelom priameho marketingu s ponukou tovarov alebo služieb a nie je povinný používať predvoľbu (0)888.
2. Ak boli kontaktné údaje získané v súvislosti s predajom podobného tovaru alebo služieb alebo s ktorým je kontaktovaný zákazník v zmluvnom vzťahu.
Ak teda podnikateľ napríklad predal klientovi automobil na základe zmluvy, v ktorej sú uvedené jeho kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla, a teda tieto kontaktné údaje boli získané v súvislosti s predajom automobilu, je možné klienta kontaktovať za účelom priameho marketingu s ponukou napríklad na predaj doplnkového sortimentu alebo rozšírenie služieb súvisiacich s predaným automobilom, pričom nie je potrebné použiť predvoľbu (0)888. Podmienkou uplatnenia tejto výnimky je teda existujúci zmluvný vzťah alebo preukázateľný doklad o poskytnutí podobných tovarov a služieb  zákazníkovi.
3. Ak si od podnikateľa klient vyslovene vyžiadal marketingovú komunikáciu (napr. ponuku tovaru alebo služieb).
V tomto prípade je nevyhnutné, aby sa osoba vykonávajúca priamy marketing vedela hodnoverne preukázať vyžiadaním marketingovej komunikácie od konkrétneho  záujemcu o tovary alebo služby. Ak teda podnikateľa niekto preukázateľne oslovil a požiadal napríklad o cenovú ponuku na výmenu plastových okien na jeho dome alebo o pravidelné informovanie o ponukách na last minute dovolenky, nie je povinný použiť na komunikáciu číslo s predvoľbou (0)888.
Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky na uplatnenie výnimky, všetci tí, ktorí vykonávajú priamy marketing spôsobom uvedeným v § 116 ods. 12 Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách sú povinní používať čísla s predvoľbou (0)888.

obrázok_marketing