Informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce, ktoré sú potrebné na účely budovania vysokorýchlostných sietí

     V zmysle § 67ba ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov jednotné informačné miesto zverejňuje na svojom webovom sídle príslušné informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce, ktoré sú potrebné na účely budovania vysokorýchlostných sietí.  

Informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce, ktoré sú potrebné na účely budovania vysokorýchlostných sietí sú dostupné na:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20160101

     V zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) je stavebným úradom obec.  Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. V zmysle § 117 ods. 2 stavebného zákona obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, oznámi krajskému stavebnému úradu jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku; Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zverejňuje zoznam prostredníctvom siete internetu.
Zoznam spoločných obecných úradov je dostupný na:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/statna-stavebna-sprava/zoznam-spolocnych-obecnych-uradov

Ďalšie informácie v súvislosti s fyzickou infraštruktúrou sú dostupné na:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/351/20180101

Ďalšie informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce môžete získať aj na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia – Výstavba:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5

prípadne:

https://www.mindop.sk/kontakt/kontakt-organizacne-utvary

a na webových stránkach príslušných stavebných úradov.