Informácie o pridelovaní čísiel

 

     

Individuálne povolenie na používanie čísel
 

Individuálne povolenie na používanie čísel je rozhodnutie úradu o pridelení čísel podľa číslovacieho plánu. 

Úrad pridelí čísla na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejné služby alebo na základe žiadosti osoby požadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu, do troch týždňov od doručenia žiadosti, ktorá má všetky náležitosti podľa odseku 3.

Žiadosť o pridelenie čísel obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 2 písm. a),
b) údaje o požadovaných číslach,
c) účel použitia čísel,
d) čas používania čísel,
e) prílohu, ktorou sú doklady o splnení podmienok na pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu podľa osobitného predpisu, ak sa požaduje takéto číslo.

Individuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať len

a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorému sa čísla prideľujú,
b) pridelené čísla a určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane požiadaviek súvisiacich s poskytovaním tejto služby,
c) zásady tvorby cien a maximálne ceny pre určité čísla, ak je to potrebné na ochranu koncových užívateľov,
d) požiadavky na prenositeľnosť čísel,
e) osobitné podmienky na používanie pridelených čísel,
f) lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú,
g) opakovanú úhradu za pridelené čísla a spôsob jej platenia,
h) uloženie povinnosti každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí predkladať úradu správu o používaní čísel,
i) záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel.

Úrad čísla nepridelí, ak

a) to vyžaduje dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,
b) pridelenie čísel neumožňuje číslovací plán,
c) požadované čísla nie sú k dispozícii,
d) žiadateľ o pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu nespĺňa podmienky na pridelenie čísel podľa osobitného predpisu24),
e) žiadateľovi v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísla alebo rozhodol o odobratí prideleného čísla podľa odseku 9 písm. a) prvého až tretieho bodu. 

Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,

a) ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,
b) ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,
c) ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových dôvodov,
d) v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,
e) ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,
f) na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.

V konaní podľa odseku 6 úrad písomne oznámi držiteľovi individuálneho povolenia na používanie čísel zamýšľanú zmenu; držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel môže do štyroch týždňov odo dňa doručenia tohto oznámenia vyjadriť k zamýšľanej zmene svoje stanovisko.

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel je povinný v lehote určenej úradom a na svoje náklady vykonať rozhodnutie úradu o zmene pridelenia čísel podľa odseku 6 písm. a) až e). 

Úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak

a) držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel,

1. neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo individuálnym povolením na používanie čísla vrátane jeho zmien, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote; to neplatí pre ročnú úhradu za pridelené čísla,
2. najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať najmenej počas troch mesiacov,
3. neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
4. prestal spĺňať podmienky na používanie prideleného harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu podľa osobitného predpisu,

b) je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu alebo ochrany verejného poriadku. 

Individuálne povolenie na používanie čísel stráca platnosť dňom

a) uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,
b) doručenia oznámenia držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel o vrátení čísel úradu,
c) doručenia oznámenia podniku o zrušení poskytovania siete alebo služby úradu,
d) právoplatnosti rozhodnutia o odobratí čísla,
e) zániku držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel; to neplatí, ak má držiteľ právneho nástupcu,
f) právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytovať siete alebo služby. 

Podnik pridelí číslo inému účastníkovi najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, kedy zanikla predchádzajúcemu účastníkovi zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktorou mu bolo predmetné číslo pridelené.

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel je povinný platiť za každé pridelené číslo ročnú opakovanú úhradu podľa sadzobníka úhrad. Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel nesmie diskriminovať iné podniky, pokiaľ ide o číselné množiny umožňujúce prístup k ich službám.

Kontaktná adresa:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor technickej regulácie, Ing. Beata Ďurecová
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 416 3296
Fax: +421 48 413 5001
e-mail: beata.durecova@teleoff.gov.sk