Informácie o projekte a jeho aktivitách

Názov aktivity:  Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Správne právo a jeho aplikácia v podmienkach Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 

V dňoch 13.2.2019, 20.2.2019, 21.2.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 13.3.2019, 14.3.2019 a 27.3.2019 sa konalo v Bratislave, Žiline a Košiciach vzdelávanie zamestnancov Regulačného úradu pre oblasť správneho práva a aplikácie správneho poriadku.  
 
Obsahom bolo:
 
 • opravné prostriedky riadne (rozklad, odvolanie) a mimoriadne (obnova konania, protest prokurátora, konanie mimo odvolacieho konania)
 • dokazovanie spojené s náležitosťami správneho rozhodnutia s prepojením na sankcie podľa zákona o elektronických komunikáciách
 • úvod do problematiky správneho konania, zásady správneho konania, subjekty, účastníci a zastupovanie.
 • doručovanie listín a  problémy s podaním, náležitosťami a postupom správneho orgánu (prerušenie a zastavenie správneho konania).
 
3 vzdelávacie cykly pre zamestnancov ústredia úradu – správne konanie so zameraním na aplikačné problémy vyplývajúce z praxe zúčastneného odboru a 5 vzdelávacích cyklov pre zamestnancov Krajských pracovísk úradu – správne konanie so zameraním na aplikačné problémy vyplývajúce z praxe daného Krajského pracoviska. Každý cyklus trval 8 hodín a podieľali sa na ňom 4 školitelia – zamestnanci Odboru legislatívy a práva.
 
Celkovo sa vzdelávania zúčastnilo 86 zamestnancov odboru správy frekvenčného spektra, odboru ekonomickej regulácie, odboru technickej regulácie, odboru štátneho dohľadu – krajské pracovisko Bratislava, Nitra a Trnava, Žilina a Banská Bystrica, Košice a Prešov a odboru regulácie poštových služieb.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti cenových a nákladových kalkulácií
 

V dňoch 28. – 31. 1. 2019 sa na pôde Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7 v Bratislave konal vzdelávacích program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti cenových a nákladových kalkulácií.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 
 1. metóda LRIC (Long Run Incremental Cost) a jej variácie (LRIC+, LRIC++, BU LRIC, LRAIC), prístupy „bottom-up“ a „top-down“,
 2. metóda FAHC (Fully Allocated Historical Cost),
 3. metóda Retail Minus,
 4. metóda ABC (Activity Based Costing).
 
Školenia, ktoré trvalo 4 dni (32 hodín) sa zúčastnilo 6 štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z Odboru regulácie poštových služieb a Odboru ekonomickej regulácie, oddelenia cien. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Digitálna ekonomika
 

V dňoch 27. – 28. 11. 2018 sa v Bruseli konal posledný cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti digitálnej ekonomiky.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 
 • základné tézy a pravidlá EÚ v oblasti Digitálnej agendy,
 • elektronický obchod, platby a ochrana užívateľa,
 • ukladanie regulačných povinností pre operátorov poskytujúcich služby OTT (over-the-top) a služby prístupu na internet,
 • ochrana dát a bezpečnosť užívateľov v digitálnej ekonomike,
 • cloudové služby a aplikácie.
 
Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovalo 7 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru technickej regulácie, odboru správy frekvenčného spektra a odboru legislatívny a práva. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Siete novej generácie
 
V dňoch 13. – 14. 11. 2018 sa v Bruseli konal ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom tohto vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti elektronických komunikačných sietí novej generácie, tzv. siete NGN.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 
 • vysokorýchlostný internet, pokrytie,
 • technológie širokopásmového internetu,
 • trhová definícia, určenie podniku s významným trhovým vplyvom a regulačné opatrenia,
 • prípadová štúdia trhovej regulácie sietí novej generácie (NGN),
 • cenová regulácia veľkoobchodného prístupu k NGN,
 • štátna pomoc a verejné financovanie budovania NGN.
 
Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovalo 6 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru technickej regulácie a odboru legislatívny a práva. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Právo v regulácií elektronických komunikácií
 

V dňoch 25. – 26. 10. 2018 sa v Bruseli konala ďalší cyklus vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom tohto vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu). V tomto cykle bolo vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Regulačného úradu v oblasti súťažného práva fungujúceho pri regulácií v elektronických komunikáciách.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 
 • vzťah medzi hospodárskym právom a reguláciou trhu elektronických komunikácií,
 • smernice a odporúčania Európskej komisie a ich aplikácia pri regulácii elektronických komunikácií,
 • fúzie a akvizície podnikov na trhu elektronických komunikácií.
 
Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovalo 5 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru legislatívny a práva. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Regulácia poštových služieb
 

V dňoch 2. – 3. 10. 2018 sa v Bruseli konal ďalší cyklus séria vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom tohto vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru regulácie poštových služieb (Regulačného úradu). V tomto prípade bolo špecializované vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov Regulačného úradu v oblasti regulácie poštových služieb.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo: 
 • trhová regulácia,
 • liberalizácia poštového trhu,
 • modely konkurencie pri poskytovaní poštových služieb,
 • univerzálna poštová služba,
 • európsky poštový regulačný rámec a pravidlá,
 • regulácia balíkovej služby a služieb e-commerce poštových operátorov.
 
Odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovali štyria zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru regulácie poštových služieb zo Stáleho pracoviska v Žiline. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Metódy kalkulácie a koordinácie rádiových liniek
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) ako prijímateľ NFP z Operačného programu Efektívna verejná správa realizoval v dňoch 10. - 14.09.2018 odborné vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem. Vzdelávanie sa konalo v priestoroch spoločnosti LS Telcom v nemeckom Lichtenau. Obsahom vzdelávania boli metódy kalkulácií a výpočtov rádiových liniek v oblasti mikrovlnných pásiem.

Diskutovanými témami boli:
 • výpočet rádiovej linky - vstupné dáta, nastavenie požadovaných parametrov linky, kalkulačné analýzy,
 • koordinácia rádiových liniek,
 • plánovanie FWA a WiMAX rádiových liniek.
 • šírenie vĺn v mikrovlnnom pásme,
 • kalkulácia mikrovlnnej linky, technické parametre antén a mikrovlnných zariadení,
 • odborná činnosť pri navrhovaní linky a frekvencií, a kapacity komplexných prenosových sietí typu bod - bod a bod - multibod.
 
Špecializované odborné vzdelávanie absolvovali 4 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra v celkovom rozsahu 40 hodín.
 
Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, softvérového modelovania rádiových liniek, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre neverejné služby
 
V dňoch 6. – 9. 8. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konal ďalší vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bol frekvenčný manažment neverejných služieb a pohľad na ich reguláciu. V rámci vzdelávacieho programu sa účastníci oboznámili so softvérovým nástrojom SPECTRAemc pomocou ktorého môže regulátor efektívnejšie spravovať frekvenčné spektrum vyhradené neverejným službám.

Primárnymi témami vzdelávacieho programu boli:
 • všeobecné vlastnosti systému SPECTRAemc,
 • modely šírenia vĺn,
 • technické nastavenia nástroja a testovacie objekty,
 • pokrytie a výpočty pre jednotlivé oblasti,
 • analýza vplyvov rušenia,
 • prideľovanie frekvencií,
 • možnosti vizualizácie pri návrhu spektra,
 • medzinárodná notifikácia pásiem,
 • ukážka nástroja Land Mobile Wizard,
 • koordinácia HCM LM.
Vzdelávací program v rozsahu 32 hodín absolvovalo 5 zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom (Alexei Burlak) a zamestnancami Regulačného úradu.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti poštových služieb
 

V dňoch 25.06. – 29.06.2018 a 09.07. – 13.07.2018 sa v priestoroch Stáleho pracoviska pre oblasť poštových služieb na ul. 1. mája 16 v Žiline konal vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie poštových služieb. Vzdelávanie prebiehalo v dvoch cykloch a jeho obsahom boli aktuálne témy z oblasti poskytovania poštových služieb:
 • legislatívne podmienky poskytovania poštových služieb s porovnaním ich aplikácie na slovenskom poštovom trhu a na poštovom trhu iných krajín EÚ,
 • aplikácia a hodnotenie uplatňovania Smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb v platnom znení,
 • univerzálna poštová služba so zameraním na súčasný trend a vývoj u poskytovateľov univerzálnej služby vrátane porovnania slovenského poštového trhu a poštového trhu ostatných krajín EÚ,
 • spôsoby financovania univerzálnej poštovej služby a ich aplikácia v jednotlivých krajinách EÚ,
 • aktuálne otázky a rozvoj v oblasti cezhraničného doručovania balíkových zásielok,
 • pohľad na trendy a vývoj v oblasti verejnej poštovej siete u poskytovateľov univerzálnej služby. 
Vzdelávací program v rozsahu 80 hodín absolvovali zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru regulácie poštových služieb. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby vo forme prednášok, prezentácií, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a zamestnancami Regulačného úradu.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - vzdelávanie v oblasti služieb Over-the-top (OTT)
 
V dňoch 26. – 28. 6. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konala vzdelávací a školiaci program zameraný na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií. Obsahom vzdelávania bola aktuálna téma poskytovania tzv. služieb OTT (Over-the-top) v elektronických komunikáciách a pohľad na ich reguláciu.

Primárnymi témami vzdelávacieho programu boli:
 • Základná charakteristika služieb OTT
 • Technické aspekty služieb OTT
 • Kvalita služby pre OTT
 • Regulačný rámec pre služby OTT
 • Business model pre OTT. 
Vzdelávací program v rozsahu 24 hodín absolvovali 25 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru legislatívny a práva, odboru ekonomickej regulácie, odboru štátneho dohľadu a odboru technickej regulácie. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom (Ing. Juraj Perényi) a zamestnancami Regulačného úradu.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčných pásiem pre 5G
 

V dňoch 12. – 13. 6. 2018 sa v priestoroch Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu) na Továrenskej 7 v Bratislave konal tretí zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických schopností odborných zamestnancov Regulačného úradu.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bola problematika súvisiaca s nastupujúcou piatou generáciu mobilných komunikácií:
 • odhad budúcich potrieb dátových služieb,
 • očakávaná potreba spektra pre dátové služby,
 • nové pásma pre 5G,
 • pokrytie pásiem nad 6 GHz určených pre 5G;
Špecializované vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovali 10 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra, odboru štátneho dohľadu a odboru technickej regulácie. Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektorom a účastníkmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít - časť Špecializované vzdelávanie v oblasti frekvenčného spektra, téma: Frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení
 

V dňoch 23. – 24. 4. 2018 sa v nemeckom Lichtenau konal druhý zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov RÚ.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo frekvenčné plánovanie vysielacích zariadení:
 • plánovanie výberu vhodných lokalít a pokrytia,
 • výpočet účinkov elektromagnetických polí a analýza rušivých signálov v digitálnych terestriálnych sieťach (DAB+, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 LITE, ISDB-T),
 • plánovanie prenosného a mobilného príjmu a zisku siete.
Súčasťou vzdelávacieho programu bola aj praktická časť frekvenčného plánovania vysielacích zariadení formou softvérového modelovania v prostredí CHIRplus_BC.
 
Špecializované vzdelávanie v rozsahu 16 hodín absolvovali 3 zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odboru správy frekvenčného spektra.
 
Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi.


Názov aktivity: Budovanie a rozvoj špecializovaných administratívnych kapacít – časť Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, Téma: Regulácia elektronických komunikácií
 
V dňoch 13. – 15. 3. 2018 sa v Bruseli konal prvý zo série vzdelávacích programov zameraných na zvyšovanie kompetencií štátnych zamestnancov v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb. Účelom vzdelávania je zvýšenie kompetencií, profesionality, posilnenie odborných poznatkov a analytických  schopností odborných zamestnancov RÚ.
 
Obsahom vzdelávacieho programu bolo:
 
 • Proces liberalizácie telekomunikačného sektoru
 • Perspektívy regulácie (ciele a politiky Európskej únie, investície, regulácia mobilných služieb, prenositeľnosť čísla)
 • Politika EU a súčasné regulačné aktivity (Jednotný digitálny trh)
 • Trhové analýzy (definícia, podniky s významnou trhovou silou - SMP, relevantné trhy, budúcnosť)
 • Harmonizácia Rámcovej Smernice EÚ č. 2002/21 – článok 7 / 7A
 • Ukončovanie hovorov (prirodzené monopoly, symetria ukončovacích poplatkov, nákladové účtovníctvo)
 • Prístup v pevnom umiestnení (trh 3a - , trh 3b - veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh, trh 4 - veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestnení, geografické trhy, prístup k sieťam novej generácie - NGN, prístup ku káblovým sieťam)
 • Prístup v mobilnom umiestnení (pasívne a aktívne zdieľanie infraštruktúry, národný roaming, virtuálni mobilní operátori - MVNO)
 • Sieťová neutralita
 • Medzinárodný roaming (cenové stropy, šoky z vysokých faktúr - bill shocks, zákaz uplatňovať roamingové príplatky).
 
Úvodné vzdelávanie v rozsahu 24 hodín absolvovalo desať zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z odborov regulácie, správy frekvenčného spektra a legislatívy a práva.
 
Vzdelávanie bolo realizované formou kontaktnej skupinovej výučby v podobe prednášok, interaktívnej diskusie a názorovej výmeny medzi lektormi a frekventantmi, čím sa dosahuje prenos know-how zo školiteľov na účastníkov vzdelávania.