Informácie o riadiacich zamestnancoch

Informácie o najvyšších riadiacich zamestnancoch RÚ 
    
Predseda Regulačného úradu (od 17.09.2020): Ing. Ivan Marták absolvoval štúdium na elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Informácie o zamestnávateľoch a iných aktivitách pred nastúpením do funkcie: Posledných osem mesiacov pred zvolení do funkcie predsedu pracoval v RÚ na pozícii vedúceho oddelenia stratégie. V rokoch 2001 - 2019 bol riaditeľ úseku stratégie, regulačných vzťahov a práva v Orange Slovensko, a. s. Od roku 1990 pracoval na technických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach Slovak Telekom, a. s. a Orange Slovensko, a. s.

exPredseda Regulačného úradu (február 2014 - september 2020): Ing. Vladimír Kešjar absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave).
Členstvo: bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov.
Informácie o zamestnávateľoch a iných aktivitách pred nastúpením do funkcie: Pred nastúpením do funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 - 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR. Pred vykonávaním tejto funkcie bol od roku 2004 ako konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľ telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol člen predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie.
Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens.

Podpredseda Regulačného úradu: Ing. Ján Fľak, PhD. absolvoval štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (dnešná Žilinská univerzita) a v rokoch 1997 -2003 absolvoval doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite.
Informácie o zamestnávateľoch a iných aktivitách pred nastúpením do funkcie: v rokoch 2008 – 2013 bol predsedom Poštového regulačného úradu, od roku 1993 interne aj externe spolupracuje so Žilinskou univerzitou.


Ďalší vyšší riadiaci zamestnanci: 

Riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra: Ing. Milan Mizera vyštudoval odbor telekomunikácie na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, dnešná Žilinská univerzita. Od roku 1997 bol vedúcim oddelenia štátnej inšpekcie rádiokomunikácií na Oblastnom telekomunikačnom úrade v Žiline (poznámka: dnešné krajské pracovisko odboru štátneho dohľadu Žilina) a od roku 2001 je riaditeľom odboru správy frekvenčného spektra. V rokoch 1986 – 1997 pracoval ako technik na rozhlasovom vysielači Žilina – Hôrka.

Riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií: Mgr. Ing. Ivan Martyák je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V RÚ pracuje od roku 2014. Skôr, ako sa v roku 2017 stal riaditeľom odboru, pracoval na odbore ekonomickej regulácie a mal na starosti trhové analýzy a európske projekty. Pred nástupom do RÚ pracoval ako konzultant pre európske grantové programy a na niekdajšom Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Riaditeľka odboru legislatívy a práva: JUDr. Paulína Stanová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V RÚ pracuje od roku 2015. Pred nástupom do RÚ pracovala na Ministerstve hospodárstva SR ako vedúca oddelenia ochrany spotrebiteľa.  

Riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií: Ing. Dušan Mozola je absolventom Ekonomickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na pozíciu riaditeľa odboru štátneho dohľadu nastúpil 15. 10. 2019. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobil 12 rokov v manažérskych funkciách podnikov poskytujúcich služby elektronických komunikácií. V čase liberalizácie slovenského telekomunikačného trhu bol členom tímu, ktorý pripravoval referenčnú interkonektovú ponuku.

Riaditeľka odboru ekonomiky a správy: Ing. Milada Lovičová absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Košiciach. Riaditeľkou odboru je od októbra 2012. Pred nástupom do TÚ SR (neskôr RÚ) bola riaditeľkou odboru ekonomiky a prevádzky na Ministerstve kultúry SR. V predchádzajúcom období bola námestníčkou pre technické zabezpečenie na Ústredí ľudovej umeleckej výroby.

Riaditeľka osobného úradu: Ing. Nataša Svobodová je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V TÚ SR (neskôr RÚ) pracuje od roku 1995. Od apríla 2002 bola vedúcou služobného úradu a od marca 2008 do júna 2019 bola riaditeľkou kancelárie úradu (a osobného úradu). Pred nástupom do TÚ SR pracovala v Štátnom projektovom typizačnom ústave Bratislava.