Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri evidencii prevádzkovateľov pevných vonkajších inštalácií staníc pracujúcich vo frekvenčnom úseku 57 GHz až 66 GHz podľa VPR 1/2021

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s 
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
 
 
Prevádzkovateľ:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Továrenská 7,  P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava, IČO: 42 355 818
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mgr. Ľudovít Blázy,
Email: gdpr@teleoff.gov.sk, tel. č.: 02/57881 352, kancelária č. 302
 
Účel spracúvania:
Evidencia prevádzkovateľov pevných vonkajších inštalácií staníc pracujúcich vo
frekvenčnom úseku 57 GHz až 66 GHz (ďalej len „prevádzkovatelia staníc“) podľa riadku 5b. až 5d. tabuľky v čl. II odsek 2 Všeobecného povolenia č. VPR – 01/2021  na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc pre širokopásmové systémy na prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra (ďalej len „VPR 1/2021“) z dôvodu zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania vzniku škodlivého rušenia.
 
Právny základ spracúvania:
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
Osobné údaje uvedené v čl. III. ods. 3) VPR 1/2021:
meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu
e-mailová adresa
    
Doba uchovávania osobných údajov:
Počas oznámenej prevádzky rádiového zariadenia alebo stanice podľa Všeobecného povolenia č. VPR – 01/2021.
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín:
Nevykonáva sa.
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa
 
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
  3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.
 
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na evidenciu prevádzkovateľov staníc z dôvodu zisťovania príčin a pôvodcov škodlivého rušenia, ako aj predchádzania vzniku škodlivého rušenia.