Internet v SR III.

Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora - III.

UPOZORNENIE: Dokument sa odstupom času stal neaktuálny!Vývoj internetu podľa štatistických ukazovateľov


Ukazovateľ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Počet užívateľov - odhad podľa metodiky API 6800* 17000* 28000* 42 087 62 851 144 539 292 359 507 029 674 039 862 833 1 375 809
Počet užívateľov internetu na 100 obyvateľov 0,12 0,32 0,52 0,78 1,17 2,68 5,42 9,38 12,53 16,04 25,58
Celkový počet zákazníkov ND ND ND ND 20 995 34 895 46 813 67 661 100 099 134 048 182 143
Počet zákazníkov bytových  ND ND ND ND ND ND 13 846 26 603 40 781 63 533 96 815
                               nebytových ND ND ND ND ND ND 32 967 41 058 59 318 70 515 85 328
Zákazníci na komutovaných okruhoch (dial-up access) ND ND ND ND 20 995 34 895 46 107 65 798 97 560 129 965 159 682
z toho ISDN  -  -  -  -  -  -  - 4 071 14 549 30 341 50 465
Zákazníci na pevných okruhoch ND ND ND ND ND ND 706 1 863 2 539 4 083 3 784
pripojení prostredníctvom káblového modemu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 498
s pevným rádiovým prístupom  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7 487
prostredníctvom DSL  -  -  -            -  - 4 210
iné technológie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 482
Počet užívateľov služby VoIP ND ND ND ND ND ND ND ND ND 730 15 595
Počet HOST počítačov   510 1 414 2 913 7 938 14 520 22 064 39 774 56 434 72 557 85 998 111 188
Počet HOST počítačov na 1000 obyvateľov  ND ND ND ND ND 4,09 7,36 10,45 13,49 15,99 20,67
Priemerný počet obyvateľov na HOST 10 464 3 788 1 843 678 371 244 136 96 74 63 48
Zdroj: Štatistické zisťovanie odvetvia telekomunikácií


V roku 2003 bolo podľa metodiky Asociácie poskytovateľov internetu (API) 1 375 809 užívateľov internetu. Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií z uvedeného bolo 182 143 zákazníkov, čo je 13,2%, z toho bytových 7%. Z celkového počtu zákazníkov bolo 53,1% bytových. Celkový počet užívateľov i zákazníkov zaznamenáva každý rok nárast. V roku 2003 bol v porovnaní s rokom 2002 zaznamenaný prudší nárast vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, s výnimkou zákazníkov na pevných okruhoch.


Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých technológií na pripojení do internetu

87,7% - zákazníci na komutovaných okruhoch (dial-up access)

4,1% - s pevným rádiovým prístupom

2,3% - prostredníctvom DSL

2,1% - zákazníci na pevných okruhoch

1,9% - pripojení prostredníctvom káblového modemu

1,9% - iné technológie
graf fial

Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií je drvivá väčšina zákazníkov poskytovateľov služby sprostredkovanie prístupu do siete internet pripojených prostredníctvom komutovaného okruhu (dial-up prístup). S veľkým odstupom je na druhom mieste počet zákazníkov s pevným rádiovým prístupom (tzv. mikrovlnné pripojenie).


Aké sú hlavné dôvody nízkeho využívania internetu

Bariérou nevyužívania internetu sa zaoberal aj nedávny výskum „Internet v Slovenskej republike – 1/2004“ spoločnosti TNS SK s.r.o. Podľa uvedeného výskumu je logicky najčastejšou bariérou nevyužívania internetu nevlastnenie počítača – ktorý uviedli dve tretiny respondentov nevyužívajúcich internet. Druhým najčastejším dôvodom nevyužívania internetu je nedostatočná znalosť o práci s internetom. Ďalšími uvádzanými dôvodmi sú: názor „nepotrebujem využívať internet“, nemožnosť prístupu na internet a cena.

rg1
Bariéry používania počítačov

Najväčšou bariérou je názor, že respondent nepotrebuje používať počítač. Až na druhom mieste so značným odstupom je dôvod, že respondent nemá možnosť používať počítač nasledovaný nezáujmom o používanie počítačov. Potom nasleduje dôvod, že respondenti nemajú dostatočné znalosti o práci s počítačom a paradoxne, že na to nemajú čas.

rg2

Podobne je to aj s vlastnením počítača v domácnosti. Najčastejšie uvádzaným dôvodom nevlastnenia počítača v domácnosti je tvrdenie, že ho respondenti nepotrebujú mať.

Zdroj: TNS SK s.r.o. „Internet v Slovenskej republike – 1/2004.“

Výskum bol realizovaný v rámci omnibusového výskumu prostredníctvom osobného rozhovoru vyškolenými anketármi siete TNS SK s.r.o. Zber dát prebehol v apríli 2004 na výskumnej vzorke, ktorej štruktúra bola reprezentatívna pre obyvateľstvo SR nad 15 rokov, vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla a kraj. Celkovo sa omnibusového výskumu zúčastnilo 1 046 respondentov.


Vývoj niektorých bariér nevyužívania internetu

Telekomunikačný úrad SR pre porovnanie vývoja bariér nepoužívania internetu využil výsledky omnibusových výskumov spoločnosti TNS SK s.r.o. Porovnávanie výsledkov je možné len v rámci jedného roku, keď boli možné odpovede respondentov rovnaké alebo len s minimálnou úpravou. Porovnanie medzi jednotlivými rokmi má, vzhľadom na rozdielne možnosti odpovede, len orientačný charakter.

Absencia počítača

sg1
II.02 - 67,7%, VI.02 - 61,9%, II.03 - 64,2%, VII.03 - 50,6%.

Absencia počítača, ako hlavného dôvodu nevyužívania internetu mala v rokoch 2002 a 2003 mierne klesajúcu úroveň. Vo všetkých výskumoch má tento dôvod dominanciu. Riešenie problematiky absencie počítača však nie je v kompetencii TÚ SR.

Nedostatočné technické znalosti

sg2

II.02 - 62,4%, VI.02 - 61,9%, II.03 - 47,2%, VII.03 - 28%.

Na grafe je vidieť v podstate stagnujúcu úroveň v roku 2002 a prudký pokles nedostatočných technických znalostí v roku 2003, ako dôvodu nevyužívania internetu.

Nemám informácie, ako sa pripojiť

sg3

II.02 - 43%, VI.02 - 38,1%, II.03 - 11,7%.

Výsledky prenesené do grafu jasne dokazujú prudké zníženie nedostatku informácií, ako sa pripojiť, ako uvádzaného dôvodu nevyužívania internetu. V roku 2003 spoločnosť TNS SK napokon tento možný dôvod zo svojich výskumov vyradila.

Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti

sg4
II.03 - 54,3%, VII.03 - 37,5%.

Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu. Výsledky štúdie "ISP Tracking" spoločnosti TNS SK naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb. Podľa uvedenej štúdie "jednou z mála oblastí, kde konkurenčné prostredie a možnosť vyberať si núti k zvyšovaniu kvality a zároveň k znižovaniu ceny je internet, teda služby internetového pripojenia. Túto skutočnosť dokazuje ďalšia vlna voľnopredajnej štúdie ISP Tracking spoločnosti TNS SK. Štúdia má za cieľ pravidelne monitorovať a porovnávať ponuky pripojenia poskytovateľov. V porovnaní s predchádzajúcimi vlnami výsledky jasne naznačujú, že so zvyšujúcim sa počtom poskytovateľov internetu schopných ponúkať komplexné a kvalitné riešenia, zvyšuje sa tlak na ceny služieb internetového pripojenia a skutočne dochádza k ich znižovaniu. Ceny internetového pripojenia sú u niektorých poskytovateľov internetu nižšie ako na začiatku roka a predpokladá sa ich ďalší pokles."


Vysvetlivky ku grafom:

II.02 - iOmnibus Internet v Slovenskej republike 1/2002. Zber údajov prebiehal v dňoch 11.2. . 1.3. 2002.

VI.02 - iOmnibus Internet v Slovenskej republike 2/2002. Zber údajov prebiehal v dňoch 28.5. - 7.6. 2002.

II.03 - iOmnibus Internet v Slovenskej republike 1/2003. Zber údajov prebiehal v dňoch od 17. 2. do 24. 2. 2003.

VII.03 - iOmnibus Internet v Slovenskej republike 2/2003. Zber údajov prebiehal v dňoch 7. 7. až 16. 7. 2003.

Zdroj údajov: TNS SK, s.r.o.


Legislatíva v oblasti poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet

Na poskytovanie tejto verejnej služby neexistuje monopol. Zákon č. 150/1992 Zb. z 12. marca 1992, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách (predchodca zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách) umožnil, aby telekomunikačné služby, s výnimkou telefónnej služby, mohli poskytovať fyzické alebo právnické osoby, ktorým túto činnosť povolil povoľujúci orgán. V praxi to znamená, že od účinnosti zákona č. 150/1992 Zb. môžu na základe povolenia poskytovať túto službu fyzické alebo právnické osoby, ktoré splnili zákonom stanovené podmienky.

1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorý zrušil a nahradil zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Tento zákon výrazne zjednodušil príchod konkurencie na trh. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v zmysle zákona už neudeľuje licencie, na poskytovanie sietí a služieb je všeobecné povolenie. Licencie, ktoré úrad vydal do konca roku 2003 sa považujú za všeobecné povolenia a splnenie oznamovacej povinnosti. Všeobecné povolenia vyhlásené do konca roku 2003 sa považujú za všeobecné povolenia podľa nového zákona. Poskytovatelia, ktorí poskytovali siete a služby pred 1.1. 2004 boli povinní splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr do konca februára 2004, inak im oprávnenie zaniklo. Rozhodnutia o pridelení čísel a rozhodnutia o povolení prevádzky rádiových zariadení vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za individuálne povolenia podľa nového zákona.

V zmysle zákona o elektronických komunikáciách poskytovať siete, služby alebo siete a služby je možné len na základe všeobecného povolenia. TÚ SR vyhlásil všeobecné povolenie VP č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, zapracoval podmienky pre všetky siete a služby do jedného všeobecného povolenia, čím sprehľadnil podmienky. TÚ SR zároveň oslobodil malých poskytovateľov od administratívnych úhrad a súčasne znížil výšku úhrad pre ostatných poskytovateľov. Oznamovacia povinnosť sa nevyžaduje ak predpokladaný počet účastníkov príslušného podniku neprevyšuje 200 a predpokladaný ročný obrat z poskytovania sietí, služieb alebo sieti a služieb neprevyšuje 2 mil. Sk, ďalej ak poskytovanie siete alebo služby bude výlučne pre vlastné použitie. Tieto podniky sú oslobodené aj od platenia administratívnych úhrad.

Veľké množstvo poskytovateľov dátových služieb, najmä sprostredkovateľov prístupu do siete internet budovalo a aj buduje rádiové prístupové siete s využitím frekvenčného pásma 2,4 GHz. TÚ SR vyhlásil na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN) všeobecné povolenie. Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok uvedených vo všeobecnom povolení. Za prevádzku zariadení sa neplatí žiadna úhrada a nebola stanovená ani povinnosť registrácie, či oznamovacia povinnosť. Toto všeobecné povolenie nikoho neoprávňuje poskytovať sieť, ale len zriadiť a prevádzkovať uvedené koncové zariadenia. Okrem zariadení RLAN je možné využiť aj zariadenia HIPERLAN, ktoré pracujú v zmysle všeobecného povolenia na frekvenciách 5150 – 5350 MHz, ale výlučne na vnútorné použitie, t.j. v budovách, kongresových halách, atď. ISP budú v budúcnosti môcť na základe pripravovaného všeobecného povolenia využiť na vonkajšie účely aj zariadenia HIPERLAN, ktoré budú pracovať na frekvenciách 5470 – 5725 MHz s maximálnym vyžiareným výkonom až 1 W.

Poskytovať siete, služby alebo siete a služby, pre ktoré je potrebné pridelenie čísel alebo frekvencií, možno na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií a identifikačných znakov, ktoré vydáva úrad. Výška úhrad za používanie frekvencií výška úhrad za používanie čísel sú stanovené príslušným opatrením. TÚ SR opatreniami ustanovil zníženie niektorých úhrad za frekvencie, aby podporil rozvoj elektronických služieb v menej rozvinutých oblastiach a znížil úhrady za používanie čísel.


Relevantné linky:


Zhrnutie - záver

V roku 2003 bolo podľa metodiky Asociácie poskytovateľov internetu 1 375 809 užívateľov internetu. Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií z uvedeného bolo 182 143 zákazníkov, čo predstavuje 13,2%, z toho bytových 7%. Celkový počet užívateľov i zákazníkov zaznamenáva každý rok nárast. V roku 2003 bol v porovnaní s rokom 2002 zaznamenaný prudší nárast vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, s výnimkou zákazníkov na pevných okruhoch.

Podľa výskumu „Internet v Slovenskej republike – 1/2004“ spoločnosti TNS SK s.r.o., ktorý prebiehal v apríli 2004, je logicky najčastejšou bariérou nevyužívania internetu nevlastnenie počítača – ktorý uviedli dve tretiny respondentov nevyužívajúcich internet. Druhým najčastejším dôvodom nevyužívania internetu je nedostatočná znalosť o práci s internetom. Ďalšími uvádzanými dôvodmi sú: názor „nepotrebujem využívať internet“, nemožnosť prístupu na internet a cena.

Najväčšou bariérou, ktorá bráni používať počítač je názor, že respondent nepotrebuje používať počítač. Až na druhom mieste so značným odstupom je dôvod, že respondent nemá možnosť používať počítač nasledovaný nezáujmom o používanie počítačov. Podobne je to aj s vlastnením počítača v domácnosti. Najčastejšie uvádzaným dôvodom nevlastnenia počítača v domácnosti je tvrdenie, že ho respondenti nepotrebujú mať. Absencia počítača, ako hlavného dôvodu nevyužívania internetu mala podľa výskumov v rokoch 2002 a 2003 mierne klesajúcu úroveň. Vo všetkých výskumoch má tento dôvod dominanciu. Riešenie problematiky absencie počítača však nie je v kompetencii TÚ SR.

Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu. Výsledky štúdie "ISP Tracking" spoločnosti TNS SK naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb. Podľa uvedenej štúdie "V porovnaní s predchádzajúcimi vlnami výsledky jasne naznačujú, že so zvyšujúcim sa počtom poskytovateľov internetu schopných ponúkať komplexné a kvalitné riešenia, zvyšuje sa tlak na ceny služieb internetového pripojenia a skutočne dochádza k ich znižovaniu. Ceny internetového pripojenia (všeobecne, bez rozdielu použitej technológie) sú u niektorých poskytovateľov internetu nižšie ako na začiatku roka a predpokladá sa ich ďalší pokles." TÚ SR sa bude cenami za pripojenie zaoberať v dokumente č. 4.

Zmeny v legislatívnej oblasti od roku 2004 výrazne zjednodušujú príchod nových poskytovateľov sietí a služieb na trh. V zmysle zákona o elektronických komunikáciách poskytovať siete, služby alebo siete a služby je možné len na základe všeobecného povolenia. TÚ SR všeobecným povolením oslobodil malých poskytovateľov sietí a služieb od administratívnych úhrad a súčasne znížil výšku úhrad pre ostatných poskytovateľov.


Poznámka: Telekomunikačný úrad SR ďakuje spoločnosti TNS SK www.tns-global.sknet za poskytnutie výsledkov výskumov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Vypracovanie dokumentu si nevyžiadalo žiadne financie zo štátneho rozpočtu.