Jedinečná dohoda všetkých štyroch slovenských mobilných operátorov: Preusporiadanie frekvencií v pásme 1800 MHz zabezpečí skvalitnenie služieb verejnosti

Tlačová správa
14.04.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) inicioval a moderoval jednania všetkých mobilných operátorov pôsobiacich v SR o preusporiadaní svojich frekvencií (refarming) v pásme 1800MHz. Výsledkom rokovaní je aj v Európskej únii unikátna dohoda vedúca k tomu, že už v druhom kvartáli roku 2022 tak budú mať operátori rovnaké frekvenčné prídely a navyše usporiadané do súvislých blokov. Pre verejnosť to znamená skvalitnenie služieb v podobe vytvorenia podmienok pre čo najefektívnejšie využívanie frekvencií, pre zavádzanie ďalších nových technológií, služieb a pre maximálnu podporu hospodárskej súťaže.






Viac ako 8 rokov trvajúci nevyhovujúci stav rozdelenia frekvencií sa podarilo vďaka úspešným, aj keď nie jednoduchým, rokovaniam odstrániť a napokon došlo v posledných dňoch medzi operátormi Orange, Slovak Telekom, O2 Slovensko a SWAN k dohode. „Rokovaniam sme venovali veľa času a energie, no výsledok stojí za to. Konečne sa podarilo dôležité frekvenčné pásmo sceliť, rovnomerne prerozdeliť medzi všetkých štyroch operátorov a umožniť im poskytnúť  kvalitnejšie služby verejnosti,” povedal predseda úradu Ivan Marták, ktorý tak môže uzavrieť jednu z priorít, ktorú si stanovil pri nástupe do funkcie.

Kým doteraz mali operátori prídely vo frekvenčnom spektre roztrúsené, touto dohodou sa frekvencie preusporiadajú tak, aby každý z nich mal svoj súvislý blok. Blok bude mať šírku u každého operátora na troch štvrtinách Slovenska 20 Mhz a na jednej štvrtine 15 MHz. Za potrebou preusporiadania je zmena využitia daného spektra v pásme 1800MHz. V minulosti sa totiž využívalo na hlasové služby, ktoré vyžadovali len 0,2 MHz-ové  súvislé kanály, no dnes prevažujú služby dátové, ktoré už vyžadujú súvislé spektrum, ktorého šírka musí byť násobkom 5 MHz.