Jednoduchšie a prehľadnejšie podmienky pre podnikanie

29.07.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na internete a zverení vo svojom vestníku z 1. augusta 2005 nové všeobecné povolenie (VP) na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Nové VP je jednoduchšie a prehľadnejšie, zároveň zavádza niekoľko zmien, ktoré sa opierajú o doterajšie skúsenosti a požiadavky operátorov.

Medzi najdôležitejšími zmenami je to, že administratívne úhrady budú vychádzať už len z percentuálnej čiastky ročného obratu z poskytovania sietí a/alebo služieb, ktorá sa vráti na pôvodnú úroveň, aká bola v nedávnej minulosti. Administratívnu úhradu už nebude tvoriť aj pevná ročná čiastka, ktorá bola závislá od súhrnného počtu obyvateľov žijúcich vo všetkých oblastiach, v ktorých podnik poskytuje siete a/alebo služby. „Pevná čiastka mohla spôsobiť nedorozumenie pri výpočte výšky úhrady a zároveň mohla odraďujúcu pôsobiť na podniky, ktoré chceli geograficky rozšíriť svoje podnikanie,“ vysvetľuje Mgr. Milan Ištván, výkonný riaditeľ, mimovládnej organizácie Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Oznamovaciu povinnosť si budú musieť plniť aj malé podniky, ktoré boli doteraz od nej oslobodené. „Tieto podniky sa v prípade verejného obstarávanie služieb nevedeli preukázať oprávnením na poskytovanie sietí a služieb,“ dodáva Ištván. Podniky, ktoré si oznamovaciu povinnosť nemuseli plniť si ju podľa prechodných ustanovení splnia do 60 dní od účinnosti nového VP. TÚ SR na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa a čo je novinka, potvrdí mu splnenie oznamovacej povinnosti aj bez vyžiadania. Úrad zároveň oznámi podniku variabilný symbol. Oznamovacia povinnosť sa naďalej nevyžaduje pri poskytovaní siete a/alebo služby výlučne pre vlastné použitie.

PARTNERSTVÁ PRE PROSPERITU (PPP) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v januári 2001 a bola oficiálne zaregistrovaná v júni 2001. PPP sa venuje podpore budovania a rozvoja informačnej spoločnosti v SR, špecificky elektronických služieb verejnej správy a liberalizácii telekomunikačného trhu. Základnou filozofiou jej činnosti je presvedčenie, že úspešná spoločnost musí nevyhnutne stáť na trvalej spolupráci a komunikácii politickej (teda rozhodovacej) sféry s občianskou. Vytváranie verejno-súkromných partnerstiev (public - privat partnerships) pod gesciou mimovládnej neziskovej organizácie považuje PPP za cestu k transparentnej spolupráci na skutočne spoločensky prospešných projektoch.

V Bratislave 29. júla 2005.