Jednotné informačné miesto (JIM)


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ("Regulačný úrad") plní funkciu jednotného informačného miesta, ktorého úlohou je zhromažďovať, spracovávať a uchovávať informácie podľa § 67b ods. 167d ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, teda informácie o existujúcej a plánovanej infraštruktúre a tieto informácie sprístupňuje v elektronickej podobe bezplatne podnikom za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok.
 
Poskytovanie informácií jednotnému informačnému miestu

Zákon o elektronických komunikáciách určuje okruh subjektov, ktoré majú povinnosť poskytovať informácie o existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúre jednotnému informačnému miestu.

Informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre poskytujú povinné osoby. Povinnými osobami sú:
  • ústredné orgány štátnej správy,
  • miestne orgány štátnej správy,
  • vyššie územné celky,
  • obce.
Informácie o plánovanej fyzickej infraštruktúre poskytujú prevádzkovatelia siete. Prevádzkovateľom siete je:
  • podnik,
  • osoba, ktorá prevádzkuje fyzickú infraštruktúru,
  • osoba, ktorá uskutočňuje výstavbu siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb alebo fyzickej infraštruktúry.
Podnikom podľa zákona o elektronických komunikáciách je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15.
Fyzickou infraštruktúrou je akákoľvek časť siete alebo časť siete určenej na poskytovanie iných služieb podľa § 67a ods. 1 písm. a), do ktorej je možné umiestniť vedenie alebo telekomunikačné zariadenie. Súčasťou fyzickej infraštruktúry sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy. Fyzickou infraštruktúrou sú aj rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy, ktoré nie sú súčasťou siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb podľa § 67a ods. 1 písm. a). Káble, nenasvietené optické vlákna, ako aj verejné vodovody a ich časti2a) nie sú fyzickou infraštruktúrou podľa tohto zákona. Fyzická infraštruktúra nie je aktívnym prvkom vysokorýchlostnej siete.
Inými službami služby výroby, prepravy alebo distribúcie plynu, výroby, prenosu alebo distribúcie elektriny, zabezpečovania verejného osvetlenia, výroby, distribúcie alebo dodávky tepla, prevádzkovania verejnej kanalizácie a prevádzky železničnej a cestnej infraštruktúry, prístavov a leteckej infraštruktúry.
 
Sprístupňovanie informácií z jednotného informačného miesta
Informácie z jednotného informačného miesta sa poskytujú výlučne podnikom.
 
Spôsob poskytovania a sprístupňovania informácií
Podľa Opatrenia úradu č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta sa informácie vkladajú a sprístupňujú v súbore vo formáte *.xls alebo *.xlsx.

Formulár pre vloženie informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre (.xlsx)
Manuál pre vloženie informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre (.pdf)

Formulár pre vloženie informácií o plánovaných stavbách (.xlsx)
Manuál pre vloženie informácií o plánovaných stavbách (.pdf)

Formulár pre sprístupnenie informácií o existujúcej infraštruktúre (.xlsx)
Manuál pre sprístupnenie informácií o existujúcej infraštruktúre (.pdf)

Formulár pre sprístupnenie informácií o plánovaných stavbách (.xlsx)
Manuál pre sprístupnenie informácií o plánovaných stavbách (.pdf)

Informácie sa poskytujú a sprístupňujú prostredníctvom e-mailovej adresy:

jim@teleoff.gov.sk