K návrhu plánu prechodu sa vyjadrilo 19 subjektov

23.01.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal počas pripomienkovacieho konania k návrhu plánu prechodu z analógového na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania vyjadrenia od 19 subjektov, následne prišli v stanovenom termíne poštou vyjadrenia od 3 subjektov, z toho 5 subjektov nemalo pripomienky k návrhu. Po vyhodnotení a zapracovaní relevantných pripomienok materiál prerokuje stála pracovná komisia pri Legislatívnej rade vlády SR. Výsledné znenie tohto záväzného predpisu bude zverejnené vo Vestníku TÚ SR a oznam o jeho zverejnení bude publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Zámer TÚ SR zdynamizovať proces prechodu z analógového na digitálne vysielanie podporila Vláda SR, ktorá uznesením č. 1024 z 5. decembra 2007 odporúča predsedovi TÚ SR vydať tento všeobecne záväzný právny predpis do 31. januára 2008 a do 31. marca vyhlásiť výberové konanie na prevádzkovateľa prvého a druhého multiplexu. Dňa 21.12. 2007 TÚ SR predložil návrh všeobecne záväzného právneho predpisu: Opatrenie TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu) a pripomienkovacie konanie k nemu prebiehalo v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008.

Zákon o digitálnom vysielaní nadobudol účinnosť 31. mája 2007. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006. TÚ SR v záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Digitálne vysielanie bude poskytovať priestor na sprístupnenie množstva ďalších elektronických komunikačných služieb, ako je napríklad prístup na internet, elektronické bankovníctvo, elektronický programový sprievodca atď.

V Bratislave 23. januára 2008.

Poznámka: Nové, doplnené údaje sú v texte podčiarknuté.