Kábloví operátori potrebujú licenciu na poskytovanie prístupu k internetu

15.04.2003, Tlačová správa
Kábloví operátori nemôžu poskytovať službu sprostredkovanie prístupu do siete internet len na základe podmienok všeobecného povolenia č. VPT - 2/2001, lebo budú zriaďovať a prevádzkovať verejnú telekomunikačnú sieť.

Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách "licencia je potrebná na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete okrem telekomunikačných sietí určených výhradne na jednosmerné šírenie televíznych alebo rozhlasových signálov po vedení".

Operátori môžu poskytovať službu na základe podmienok všeobecného povolenia č. VPT - 2/2001 len ak prístup užívateľov k službe bude zabezpečený prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete (napr. sieť Slovenských telekomunikácií), vlastnej siete poskytovateľa (na ktorú už poskytovateľ má licenciu), prostredníctvom prenajatých prístupových prostriedkov alebo inými prístupovými prostriedkami, pri využívaní ktorých nie je potrebné pridelenie obmedzených zdrojov (§ 28 zákona). T.j. operátori potrebujú okrem registrácie aj licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete.

Všeobecné povolenie na základe ktorého kábloví operátori poskytujú služby teraz je len na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, určených na jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych signálov po vedení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie rozhlasových a televíznych programových služieb v káblových distribučných systémoch (t.j. na poskytovanie služieb káblovej televízie).

Telekomunikačný úrad SR udelil zatiaľ jednu lokálnu licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete - káblový distribučný systém určený pre obojsmerné šírenie signálov za účelom poskytovania verejnej telekomunikačnej služby prístupu k sieti internet v Bratislave. Úrad vedie ďalšie licenčné konanie, ktorého účastníkom je žiadateľ z východnej časti Slovenskej republiky.

V Bratislave 15. apríla 2003.